Навчальний курс 103БВБ11.2 Основи інтенсифікації видобування вуглеводнів

Предмет дисципліни. Що таке інтенсифікація? Класифікація методів збільшення нафтогазовіддачі пластів. Ефективність застосування методів збільшення нафтовіддачі. Метод заводнення. Циклічна дія на пласти при заводненні. Часткове зниження тиску нижче від тиску насичення нафти. Методи збільшення нафтовіддачі, що пов'язані із системою розроблення нафтового покладу. Методи підвищення ефективності (поліпшення) заводнення. Методи вилучення залишкової нафти із пластів промитих водою. Нагнітання сухого нафтового газу. Витиснення нафти збагаченим і скрапленим вуглеводневим газом. Витиснення нафти газом високого тиску. Газоводяна дія на пласти. Метод теплового оброблення з використанням електронагрівача. Застосування гарячої води. Використання пари. Застосування внутрішньопластового горіння. Поняття гідророзриву пласта (ГРП). Вимоги до реагентів при проведенні ГРП. Сучасні технології ГРП. Види ГРП. Застосування процесу. Види обробок. Які кислоти застосовуються. Особливості обробок карбонатних і теригенних гірських порід. Нові технології кислотних обробок. Гідропіскоструминна перфорація і її види. Тимчасове відокремлення високопродуктивних прошарків у розкритому розрізі продуктивного пласта. Селективні методи, які будуються на зміні фазових проникностей. Методи, що ґрунтуються на використанні високов'язких рідин з інертними. Призначення колтюбінгових технологій. Переваги застосування гнучких труб при здійсненні операцій з підвищення нафтогазовилучення. Конструкція установки для застосування гнучких труб. Послідовність операцій при проведенні колтюбінгових технологій. Доцільність застосування технології.

Четвертий рік, осінь - 5 кредитів, Екзамен

Перелік дисциплін, які є передумовою вивчення курсу:

 • 103БОК8 Хімія
 • 103БВБ8.1 Теоретичні основи гідродинамічного моделювання
 • 103БОК26 Нафтогазопромислова геологія

Змістовий модуль 1. Методи підвищення коефіцієнта нафтогазовилучення

Тема 1. Класифікація. Застосування методів інтенсифікації та збільшення нафтогазовіддачі

Предмет дисципліни. Що таке інтенсифікація? Класифікація методів збільшення нафтогазовіддачі пластів. Ефективність застосування методів збільшення нафтовіддачі.

Тема 2. Фізико-гідродинамічні методи підвищення нафтогазовіддачі пластів

Метод заводнення. Циклічна дія на пласти при заводненні. Часткове зниження тиску нижче від тиску насичення нафти. Методи збільшення нафтовіддачі, що пов'язані із системою розроблення нафтового покладу

Тема 3. Фізико-хімічні методи підвищення нафтогазовіддачі

Методи підвищення ефективності (поліпшення) заводнення. Методи вилучення залишкової нафти із пластів промитих водою.

Тема 4. Газові та теплові методи збільшення нафтогазовіддачі пластів

Нагнітання сухого нафтового газу. Витиснення нафти збагаченим і скрапленим вуглеводневим газом. Витиснення нафти газом високого тиску. Газоводяна дія на пласти. Метод теплового оброблення з використанням електронагрівача. Застосування гарячої води. Використання пари. Застосування внутрішньопластового горіння

Змістовий модуль 2. Сучасні технології інтенсифікації для збільшення нафтогазовидобутку

Тема 1. Гідравлічний розрив пласта

Поняття гідророзриву пласта (ГРП). Вимоги до реагентів при проведенні ГРП. Сучасні технології ГРП. Види ГРП. Застосування процесу.

Тема 2. Кислотні обробки свердловин

Види обробок. Які кислоти застосовуються. Особливості обробок карбонатних і теригенних гірських порід. Нові технології кислотних обробок.

Тема 3. Методи спрямованої та селективної дії у процесах інтенсифікації

Гідропіскоструминна перфорація і її види. Тимчасове відокремлення високопродуктивних прошарків у розкритому розрізі продуктивного пласта. Селективні методи, які будуються на зміні фазових проникностей. Методи, що ґрунтуються на використанні високов'язких рідин з інертними.

Тема 4. Використання сучасних колтюбінгових технологій у видобуванні нафти і газу

Призначення колтюбінгових технологій. Переваги застосування гнучких труб при здійсненні операцій з підвищення нафтогазовилучення. Конструкція установки для застосування гнучких труб. Послідовність операцій при проведенні колтюбінгових технологій. Доцільність застосування технології.

Практичне заняття №1. Скін ефект та його врахування при розрахунках інтенсифікації.

Практичне заняття №2. Застосування нафтокислотних емульсій для обробки карбонатних порід.

Практичне заняття №3. Розрахунки для проведення заводнення.

Практичне заняття №4. Проектування процесу закачування газу.

Практичне заняття №5. Проектування процесу гідравлічного розриву пласта

Практичне заняття №6. Проектування солянокислотної обробки.

Практичне заняття №7. Проектування періодичної електротеплової обробки та віброобробки привибійної зони свердловини.

Практичне заняття №8. Проектування кислотної ванни з використанням гнучких труб.

Лабораторне заняття №1. Дослідження скін-ефекту привибійної зони свердловини.

Лабораторне заняття №2. Дослідження руху флюїду у свердловинах.

Лабораторне заняття №3. Методи поліпшеного заводнення на завершальному етапі розробки родовищ.

Лабораторне заняття №4. Використання процесу внутрішньо пластового горіння для підвищення нафтовіддачі.

Лабораторне заняття №5. Розрахунок тиску, витрати рідини та розмірів тріщин у процесі проведення ГРП.

Лабораторне заняття №6. Вплив кислотної обробки на піщані карбонізовані колектори.

Лабораторне заняття №7. Проведення термокислотної обробки свердловини.

Лабораторне заняття №8. Проведення обробок за допомогою колтюбінгових технологій для умов родовищ України.

Базова

 1. Довідник з нафтогазової справи / За заг. Ред. Докторів технічних наук В.С. Бойка, Р.М. Кондрата, Р.С. Яремійчука. – К.: Львів, 1996. – 620 с.
 2. Эксплуатация и технология разработки нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений: Учеб. для вузов / Ш.К. Гиматурдинов, Д.И.Амелин,Р.С. Андриасов и д.р.: Под ред. Ш.К. Гиматурдинова. – М.: Недра, 1987. – 356 с.
 3. Єгер Д.О. Упорядковане використання методів дії на при вибійну зону пластів у процесах нафтогазовидобутку / Д.О. Єгер. − К.: Техніка, 2003. – 162 с.
 4. Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Теоретичні основи та технічні методи інтенсифікації нафтогазовидобутку» для студентів спеціальності для студентів спеціальності 7.09030401, 8.09030401 “Видобування нафти і газу” всіх форм навчання Укладачі: О.В. Бандуріна, А.Д.Гутак .- Полтава: ПолтНТУ, 2012 – 52 с.
 5. Бандуріна О.В. Конспект лекцій із дисципліни «Теоретичні основи та технічні методи інтенсифікації видобування нафти і газу» для студентів спеціальності для студентів спеціальності 7.09030401, 8.09030401 “Видобування нафти і газу” всіх форм навчання. − Полтава: ПолтНТУ, 2011. − 102 с.

Допоміжна

 1. Фаулер Х., Курваль П. Гибкая колонна НКТ с переменным диаметром достигает экстремальных глубин / Х. Фаулер, П. Курваль // Нефтегазовые технологии. – 2005. − № 8. − с. 35 − 37.
 2. Снайпер Р.Э. США вслед за Канадой могут стать лидером в бурении на гибкой колонне НКТ / Р.Э. Снайпер //Нефтегазовые технологии. − Москва. − 2005. − № 9. − с. 45 − 47.
 3. М.Я. Бачинський, В.М. Світлицький. Дослідження технічного рівня виконавчих механізмів колтюбінгових установок для сервісних робіт на свердловинах // Нафтова і газова промисловість. – 2005. − №3. − С. 28 − 31.
 4. Справочник по добычи нефти / В.В. Андреев, К.Р. Уразаков, В.У. Далимов и д.р.: Под ред. К.Р. Уразакова. – М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 2000. – 374 с.
 5. Герасимов А.В. Технология и техника добычи природных углеводородов: Учеб. пособие /А.В. Герасимов. − Уфа: Изд-во УГНТУ, 2000. − 299 с.
 6. Желтов Ю.П. Разработка нефтяных месторождений: учеб. для вузов /Ю.П. Желтов. − М.: Недра, 1998. − 365 с.
 7. Абдулин Ф.С. Добыча нефти и газа: учеб. пособие / Ф.С. Абдулин. − М.: Недра, 1983. − 256 с.
 8. Лысенко В.Д. Разработка нефтяных местрождений. Проектирование и анализ / В.Д. Лысенко. М.: “ООО Надра - бизнесцентр”, 2003. − 638 с.

Координатор Асистент координатора Syllabus