Навчальний курс 131БОК28 Технологічні методи виробництва заготовок деталей машин

Метою вивчення є забезпечення визначених освітньою програмою компетентностей, а саме: здатність застосовувати комп’ютеризовані системи проектування (CAD), виробництва (CAM), інженерних досліджень (CAE) та спеціалізоване прикладне програмне забезпечення для вирішення інженерних завдань з прикладної механіки; здатність до просторового мислення і відтворення просторових об’єктів, конструкцій та механізмів у вигляді проекційних креслень та тривимірних геометричних моделей; здатність аналізу матеріалів, конструкцій та процесів на основі законів, теорій та методів математики, природничих наук і прикладної механіки; здатність робити оцінки параметрів працездатності матеріалів, конструкцій і машин в експлуатаційних умовах та знаходити відповідні рішення для забезпечення заданого рівня надійності конструкцій і процесів, в тому числі і за наявності деякої невизначеності; здатність проводити технологічну і техніко-економічну оцінку ефективності використання нових технологій і технічних засобів; здатність здійснювати оптимальний вибір технологічного обладнання, комплектацію технічних комплексів, мати базові уявлення про правила їх експлуатації.

Четвертий рік. Осінь – 5 кредитів. Екзамен.

Перелік дисциплін, які є передумовою вивчення курсу:

 • 131БОК3 Вища математика
 • 131БОК4 Фізика
 • 131БОК7 Нарисна геометрія та інженерна графіка
 • 131БОК8 Теоретична механіка
 • 131БОК9 Опір матеріалів
 • 131БОК17 Теорія механізмів і машин
 • 131БОК18 Безпека людини
 • 131БОК19 Гідравліка, гідро- та пневмопривод
 • 131БОК20 Деталі машин
 • 131БОК21 Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство
 • 131БОК23 Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання
 • 131БОК24 Теоретичні основи технології виробництва деталей та складання машин
 • 131БОК25 Технологія обробки типових деталей та технологічна оснастка
 • 131БОК30 Теорія різання
 • 131БОК32 Різальний інструмент
 • 131ВБ9.1 Комп’ютерне моделювання

Перелік дисциплін, для яких курс є передумовою:

 • 131ВБ6.1 Інструментальне забезпечення автоматизованого виробництва
 • 131ВБ7.1 Верстатне обладнання автоматизованого виробництва
 • 131ВБ10.1 Теорія автоматичного управління технологічними системами

Тема 1. Класифікація заготовок. Вступ. Класифікація Заготовок.

Тема 2. Технологічність заготовок. Основні поняття. Оцінка технологічності заготовок. Вибір матеріалу для заготовок.

Тема 3. Припуски на оброблення заготовок різанням. Припуск на мехнанічну обробку. Напуск.

Тема 4. Розрахунково-аналітичний метод визначення розмірів заготовок. Дослідно- статистичний метод. Розрахунково-аналітичний метод. Досвідно- статистичний метод.

Тема 5. Класифікація способів виготовлення виливків. Лиття в одноразові та напівсталі форми. Вимоги до матеріалів виливків. Вимоги до ливарних сплавів. Класифікація ливарних сплавів і їх основні характеристики. Класифікація способів виготовлення виливків.

Тема 6. Виготовлення виливків у металевих та оболонкових формах, за допомогою витопних, розчинних та випалювальних моделей. Технологічні процеси виготовлення виливків. Дефекти виливків. Способи їх попередження та виправлення. Контроль я кості виливок. Конструювання виливок. Технологічні поповнення.

Тема 7. Основні способи ОМТ. Вільне кування. Об’ємне гаряче штампування кованок. Суть та особливості ОМТ. Фактори, що впливають на пластичність металу.Холодна та гаряча ОМТ. Вплив обробки тиском на структуру та механічні властивості металів та сплавів. Основні види ОМТ.

Тема 8. Конструювання кованок. Конструювання та виконання креслень кованок. Кованки, виготовлені на молотах. Кованки, виготовлені на пресах. Застосування кованок.

Тема 9. Технологічні процеси ОМТ. Технологічні операції ОМТ. Структура технологічних процесів. Технологічні операції при прокатці.

Тема 10. Технологічність і конструювання зварюваних заготовок. Зварювання та його різновиди. Технологічні особливості виготовлення заготовок при використанні процесу зварювання. Методика проектування зварних заготовок.

Тема 11. Застосування зварюваних заготовок. Зварюваність металів. Переваги зварювання. Методи контролю за якістю зварних швів.

Тема 12. Загальна характеристика та технологічні процеси виготовлення заготовок, одержаних методом порошкової металургії. Застосування конструкційних порошкових матеріалів. Технологічні процеси виготовлення порошкових заготовок.

Тема 13. Конструювання заготовок з порошкових матеріалів. Конструювання заготовок з КПМ. Точність заготовок, виготовлених методами порошкової металургії. Оформлення робочих креслень заготовок.

Тема 14. Загальна характеристика та технологічні процеси виготовлення заготовок із пластмас. Пластмаси, їх властивості та області застосування. Способи виготовлення заготовок із пластмас.

Тема 15. Конструювання заготовок з пластмас та і гуми.

Тема 16. Фактори, що впливають на вибір способу виготовлення заготовки. Форма і розміри заготовки. Вимоги до точності та якості поверхневого шару. Технологічні властивості матеріалу. Програма випуску продукції. Виробничі можливості підприємства. Тривалість технологічної підготовки виробництва.

Тема 17. Методика вибору способу виготовлення заготовки. Норма витрати матеріалу і маси заготовки. Вимоги до заготовок з точки зору подальшої обробки. Вплив точності і якості поверхневого шару заготовки на структуру її механічної обробки.

Практичне заняття № 1. Технологічність конструкцій заготовок. Оцінка технологічності. Основні поняття. Рекомендації до забезпечення технологічності конструкцій заготовок.

Практичне заняття № 2. Припуски на оброблення заготовок різанням. Визначення припусків і граничних розмірів заготовок.

Практичне заняття № 3. Визначення припусків на оброблення різанням та розмірів виливків.

Практичне заняття № 4. Визначення припусків і розмірів штампованих кованок розрахунковим способом.

Практичне заняття № 5. Визначення припусків і розмірів штампованих кованок табличним способом.

Базова

 1. Плескач В.М., Акімов І.В., Мітяєв О.А. Технологічні методи виробництва заготовок деталей машин: Підручник/за заг. ред. доц. В.М.Плескача. – Запоріжжя: Просвіта, 2013. – 372 с., іл. 146. http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/3232
 2. Боженко Л.І. Технологія машинобудування (проектування та виготовлення заготовок). Львів: Світ, 1996. 368 с.
 3. Руденко П.О. Проектування технологічних процесів у машинобудуванні. – К.: Вища шк. Головне в-во, 1993.–413с.

Допоміжна

 1. Справочник технолога-машиностроителя. Под ред. А.Г. Косиловой и Р.К. Мещерякова. Том 1. Москва: Машиностроение, 1985. 655 c.
 2. Технология металлов и других конструкционных материалов. Под ред. Н.П.Дубинина. Москва: Высшая школа, 1996. 702 с.

Координатор Асистент координатора Syllabus