Навчальний курс 184БОК34 Кваліфікаційна робота

Кваліфікаційна робота бакалавра є самостійно виконаним студентом навчально-науковим дослідженням за спеціальністю 184 «Гірництво» освітньо-професійної програми «Буріння свердловин». Вона завершує перший етап триступеневої системи навчання студентів в університеті, а її успішний захист є підставою для присвоєння студенту кваліфікації бакалавра з гірництва.

Бакалаврська робота є навчально-кваліфікаційною та передбачає розв’язання складної спеціалізованої задачі або практичної проблеми у предметній області гірництва за спеціалізацією буріння свердловин або у процесі навчання із застосуванням сучасних теорій та методів дослідження гірничих систем із використанням міждисциплінарних даних. Під час атестації здобувачів вищої освіти кваліфікаційна робота є основним засобом діагностики рівня сформованості спеціальних (фахових) компетентностей.

Атестація бакалаврів проводиться екзаменаційною комісією відповідно до вимог стандартів вищої освіти та освітньої програми за спеціальністю після виконання студентом навчального плану.

Мета кваліфікаційної роботи – оволодіння методами самостійного рішення інженерних задач, обробка й узагальнення результатів дослідження шляхом комплексного використання отриманих у процесі навчання знань та умінь шляхом виконання самостійного дослідження (опрацювання обраної теми) та презентації отриманих результатів.

У процесі виконання кваліфікаційної роботи студент розробляє технічний проект зі спеціальною частиною, що містить традиційні та новітні рішення в гірничовидобувній галузі за спеціалізацією буріння свердловин. При виконанні кваліфікаційної роботи передбачено використання здобувачами вищої освіти матеріали технологічних і фахової практик, що раніше виконувалися на курсових проектах і науково-дослідних роботах, а також літературних джерел по фаховим дисциплінам.

Задачі кваліфікаційної роботи:

 • систематизація, закріплення та розширення теоретичних знань і навичок, необхідних для самостійного розв'язання конкретних задач;
 • узагальнення різноманітних геологічних, гірничих і технологічних даних;
 • опанування методиками проектування технологій та технічних засобів буріння і модернізації обладнання;
 • закріплення навиків самостійної роботи студентів з технічною та економічною літературою, діючими стандартами, технічними умовами й керівними документами;
 • застосування навиків наукових досліджень і використання їх результатів при рішенні інженерно-технічних завдань;
 • розвиток у студентів уміння приймати оптимальні рішення при проектуванні технології буріння свердловин, модернізації, ремонті та обслуговуванні машин і бурового устаткування, а також застосовувати сучасні й ефективні методи ліквідації й ускладнень при бурінні свердловин;
 • закріплення знань і розширення навиків застосування математичних методів розв'язанні конкретних наукових або виробничих завдань.

При виконанні кваліфікаційної роботи студент повинен продемонструвати:

 • свої знання і уміння, отримані у процесі навчання, володіння гірничою термінологією;
 • здатність до кваліфікованого узагальнення різноманітних геологічних, гірничих і технологічних даних;
 • спроможність самостійно та на сучасному рівні вирішувати наукові та науково-практичні завдання, застосовуючи при цьому оптимальну методику досліджень, логічно і грамотно викладати спеціальну інформацію та результати власних наукових досліджень;
 • вміння захищати свої наукові та практичні досягнення перед аудиторією.

Атестація випускників освітньо-професійної програми спеціальності 184 «Гірництво» проводиться у формі захисту кваліфікаційної роботи та завершується видачею документів встановленого зразка про присудження йому ступеня бакалавра із присвоєнням освітньої кваліфікації: Бакалавр з гірництва.

Атестація здійснюється відкрито і публічно.

Четвертий рік, весна, 9 кредитів. Захист роботи

Координатор (Харченко М.) Координатор (Матяш О.) Координатор (Політучий О.) Syllabus