Дані викладача


Олексій Васильєв

Олексій ВАСИЛЬЄВ

Доцент

 • Доцент кафедри будівельних машин і обладнання, (2015)
 • Кандидат технічних наук, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (2011)
 • Спеціаліст (інженер-механік) спеціальність «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання» Полтавського державного технічного університету імені Юрія Кондратюка (1999)

КОНТАКТИ

Перебування

корпус Л, ауд. 102

Телефон

(050) 598 03 14

Наукові бази

Google Scholar, Scopus, ORCID

КУРСИ


Сфера наукових інтересів:

 • Конструювання та дослідження робочих процесів машин для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій;
 • Вивчення процесів зношування деталей машин та вузлів будівельної техніки;
 • Вивчення робочих процесів в автомобільному транспорті.

Співвиконавець комплексної науково-дослідної роботи "Створення ефективного малогабаритного обладнання для комплексної механізації будівельних робіт в умовах будівельного майданчика", номер держреєстрації №0115 U 002421, №0115 U 001078

НМБД (SCOPUS, Web of Science)

 1. Korobko B., Vasiliev A., Rogozin I. The analysis of mixture kinematics in the mixer body frame with a screw elevator with variable generatrix (Аналіз кінематики суміші в корпусі вертикального змішувача із шнековою стрічкою зі змінною твірною). Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2015. Vol. 3, No. 7 (75), P. 48–52.
  https://doi.org/10.15587/1729-4061.2015.43053 (SCOPUS).
  http://reposit.pntu.edu.ua/handle/PoltNTU/1122
 2. Rohozin I., Vasyliev O., Pavelieva A. Determination of Building Mortar Mixers Effectiveness (Визначення ефективності будівельних розчинозмішувачів). International Journal of Engineering & Technology. 2018. Vol. 7, No. 3.2, [S.I. 2]. P. 360–366.
  https://doi.org/10.14419/ijet.v7i3.2.14553 (SCOPUS). http://reposit.pntu.edu.ua/handle/PoltNTU/3749
 3. Kaczynski, R. The Fracture Process of the Mortar Pump’s Work Surfaces with Abrasive Particles (Процес руйнування робочих поверхонь розчинонасоса абразивними частинками) / R. Kaczynski, O. Vasyliev, Ie. Vasyliev // International Journal of Engineering & Technology. – 2018. – [S.l.]. – v. 7, n. 3.2. – P. 154 – 159. https://doi.org/10.14419/ijet.v7i3.2.14394. (SCOPUS).
  http://reposit.pntu.edu.ua/handle/PoltNTU/3746

Конференції та фахові видання

 1. Васильєв О.С. Установка для приготування та транспортування бетону / О. С. Васильєв, І. А. Рогозін // Східно-Європейський журнал передових технологій. – Харків: УДАЗТ, 2013. – Вип. 2/7 (62). – С. 51 – 53.
 2. Васильєв О.С. Моделювання процесу руйнування робочих поверхонь будівельних машин, які працюють в абразивному середовищі / О.С. Васильєв // Строительство. Материаловедение. Машиностроение. Серия: Подъемно-транспортные, строительные и дорожные машины и оборудование: сб. науч. тр. – Д.: ПГАСА, 2014. – Вып. 79. С. 266 – 275.
 3. Коробко, Б. О. Аналіз кінематики суміші в корпусі змішувача з вертикальним шнеком зі змінною твірною / Б. О. Коробко, О. С. Васильєв, І. А. Рогозін // Східно-Європейський журнал передових технологій. – Харків: НВП ПП «Технологічний центр», 2015. – Вип. 3/7 (75) – С. 48-52.
 4. Васильєв, Є.А. Фактори впливу на об’ємний ККД поршневого розчинонасоса та шляхи його підвищення / Є.А. Васильєв, О.С. Васильєв // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХНУБА, 2016 – Вип. 2 (84). – С. 349 – 352.
 5. Васильєв, О. С. Дослідження об’ємного ККД диференціального розчинонасоса залежно від конструкції клапанних вузлів / О.С. Васильєв, Є.А. Васильєв, І.А. Рогозін // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» серія: «Нові рішення в сучасних технологіях» – Харків: ХПІ, 2017 – Вип. 2 (47).
 6. Korobko B.O. Determination of the pressure in the cylinder of the automotive internal combustion engine by the installation of tensommetric sensors / B.O. Korobko, O.S. Vasyliev, I.A. Rohozin, Ie.A. Vasyliev // Academic Journal Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Poltava: Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, 2018. – Issue 2 (51). – P. 171 – 175.
 7. Vasyliev O.S. The definition of the direction of forses arising during the interworking of a car’s steer wheel with chassis dynamometer / O.S. Vasyliev, I.A. Rohozin, M.V. Shapoval, O.V. Orysenko // Academic Journal Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Poltava: Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, 2018. – Issue 2 (51). – P. 176 – 179.
 8. Васильєв О.С. Розроблення автопоїзда з автомобілем-тягачем третього класу та сідельно-зчіпним пристроєм / О.С. Васильєв, І.А. Рогозін, В.В. Вірченко, М.В. Шаповал // Науковий журнал. Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів. – Харків: ХНТУСГ ім. П. Василенка , 2018. – № 14. –С 8–14.
 9. Васильєв О.С. Дослідження роботи стенду для випробування автомобільних cидінь з гідроприводом / О.С. Васильєв, М.В. Шаповал, В.В. Вірченко, І.А. Рогозін // Науковий журнал. Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів. – Харків: ХНТУСГ ім. П. Василенка, 2018. – № 14. – С. 25–35.
 10. Korobko B.O. Signature Analysis of the Hydraulic Accumulators when Using in Energy Recovery Systems in Automobiles / B.O. Korobko,O.S. Vasyliev, I.A. Rohozin, Ie.A. Vasyliev // International Journal of Engineering & Technology. – 2018. – Vol. 7, № 4.8. – P. 713–719. – DOI: 10.14419/ijet.v7i4.8.27446.
 11. Orysenko Oleksandr. Mathematical model of pressure change in automobile pneumatical tire depending on operating temperature/ Oleksandr Orysenko, Mykola Nesterenko, Oleksiy Vasyliev, Ivan Rohozin // ACADEMIC JOURNAL Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Poltava: PNTU, 2019. – VOL. 2 (53). – P. 25 – 29.
  https://doi.org/10.26906/znp.2019.53. http://reposit.nupp.edu.ua/handle/PoltNTU/7567.

Навчальні посібники

 1. Орисенко О.В. Автомобільний транспорт. Вступ до фаху : навч. посіб. / О.В. Орисенко, О.С. Васильєв, В.В. Вірченко, М.В. Шаповал. – Полтава : ПолтНТУ, 2018. – 121 с.; іл. Затверджено Вченою радою ПолтНТУ, протокол №1 від 27.09.2018 р.
  http://reposit.pntu.edu.ua/handle/PoltNTU/4650

Патенти

 1. Пат. 32746 Україна, МПК F04B 53/00. Манжета / О.Г. Оніщенко, О.С. Васильєв; заявник і патентовласник ПолтНТУ ім. Ю. Кондратюка. – № u 2008 01049; заявл. 29.01.08; опубл. 26.05.08, Бюл. №10.
 2. Пат. 33703 Україна, МПК F04B 9/00. Насос із проточним плунжером / О.Г. Оніщенко, О.С. Васильєв; заявник і патентовласник ПолтНТУ ім. Ю. Кондратюка. – № u 2008 02012; заявл. 18.02.08; опубл. 10.07.08, Бюл. №13.
 3. Пат. 74743 Україна, МПК G01N 3/00. Установка для визначення зносостійкості матеріалів та деталей, що труться / Б. О. Коробко, О. С. Васильєв; заявник і патентовласник ПолтНТУ ім. Ю. Кондратюка. – № u201204780; заявл. 17.04.12; опубл. 12.11.12, Бюл. №21.
 4. Пат. на корисну модель 81413 Україна, МПК B28C 5/16 (2006.01). Установка розчинозмішувальна з вертикальним шнеком / Б. О. Коробко, О. С. Васильєв, І. А. Рогозін (Україна). – № u 2013 01300; заявл. 04.02.2013; опубл. 25.06.2013, Бюл. № 12. – 4 с.
 5. Пат. на корисну модель 99566 Україна, МПК B28C 5/16 (2006.01). Вертикальний змішувач із шнековою стрічкою зі змінною твірною / Б. О. Коробко, О. С. Васильєв, І. А. Рогозін (Україна). – № u 2014 14200; заявл. 31.12.2014; опубл. 10.06.2015, бюл. № 11. – 4 с.
 6. Пат. на корисну модель 108332 Україна, МПК (2006.01) B65G 53/32. Установка для подачі жорсткого бетону / Б. О. Коробко, О. С. Васильєв, І. А. Рогозін (Україна). – № u 2016 00715; заявл. 29.01.2016; опубл. 11.07.2016, Бюл. № 13. – 4 с.

Методичні вказівки

 1. Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни «Теорія механізмів і машин» за напрямами підготовки «Машинобудування», «Автомобільний транспорт», «Інженерна механіка» денної та заочної форми навчання. Укл.: Б.О. Коробко, Є.А. Васильєв, О.С. Васильєв. / Полтава: НУПП, 2020. – 50 с.
 2. Методичні рекомендації та навчальні завдання для практич¬них занять з дисципліни «Теорія механізмів і машин» за напрямами підготовки «Машинобудування»; «Автомобіль¬ний транспорт»; «Інженерна механіка»; «Нафтогазова справа» денної та заочної форм навчання. Укл.: Коробко Б.О., к.т.н., доц., Васильєв Є.А., к.т.н., доц., Васильєв О.С., к.т.н., доц. / Полтава: НУПП, 2020. – 26 с.
 3. Методичні рекомендації до лабораторних робіт з курсу «Теорія механізмів і машин» за напрямами підготовки «Нафтогазова справа»; «Машинобудування»; «Автомо¬більний транспорт»; «Інженерна механіка»; «Нафтогазова справа» денної та заочної форм навчання Укл.: Коробко Б.О., к.т.н., доц., Васильєв Є.А., к.т.н., доц., Васильєв О.С., к.т.н., доц. / Полтава: НУПП, 2020. – 23 с.
 4. Методичні рекомендації та завдання до курсового проекту з дисципліни «Теорія механізмів і машин» за напрямами підготовки «Машинобудування»; «Автомобільний транспорт»; «Інженерна механіка»; «Нафтогазова справа» денної та заочної форм навчання. Укл.: Коробко Б.О., к.т.н., доц., Васильєв Є.А., к.т.н., доц., Васильєв О.С., к.т.н., доц. / Полтава: НУПП, 2020. – 43 с.
 5. Методичні рекомендації та завдання до вирішення задач із дисципліни «Теорія механізмів і машин» за напрямами підготовки «Машинобудування»; «Автомобільний транспорт»; «Інженерна механіка»; «Нафтогазова справа» денної та заочної форм навчання. Укл.: Коробко Б.О., к.т.н., доц., Васильєв Є.А., к.т.н., доц., Васильєв О.С., к.т.н., доц. / Полтава: НУПП, 2020. – 52 с.
 6. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з з дисципліни «Теорія механізмів і машин» за напрямами підготовки «Машинобудування»; «Автомобільний транспорт»; «Інженерна механіка» денної та заочної форм навчання. Укл.: Коробко Б.О., к.т.н., доц., Васильєв Є.А., к.т.н., доц., Васильєв О.С., к.т.н., доц. / Полтава: НУПП, 2020. – 12 с.