Кафедра фізичної культури та спорту

Кафедра фізичної культури та спорту була створена 2 вересня 2019 року одночасно з відкриттям факультету фізичної культури та спорту в Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка. Офіційно днем відкриття факультету фізичної культури та спорту вважається 20 вересня 2019 року, який співпадає з Міжнародним днем студентського спорту.

Історично кафедра фізичної культури та спорту бере свій початок з кафедри фізичного виховання, заснованої у 1937 році, а як випускова, що здійснює підготовку фахівців фізичної культури та спорту – з кафедри фізичного виховання, спорту та здоров’я людини (2012).

Кафедра фізичної культури та спорту є випусковою – здійснює підготовку здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти зі спеціальності 017 «Фізична культура і спорт». Нині навчається 209 студентів, з них – 141 на бакалавраті та 68 – на магістратурі.

Місія, візія та стратегічні орієнтири кафедри

Візія (бачення). Кафедра фізичної культури та спорту – один із лідерів у сфері підготовки фахівців фізичної культури та спорту, популяризації здорового способу життя та розвитку студентського спорту, що визначає та дотримується стандартів якості навчання цих фахівців відповідно до вимог часу, враховуючи кон’юнктуру ринку праці та сучасні тенденції розвитку фізичної культури та спорту.

Місією кафедри є підготовка соціально-відповідальних, висококваліфікованих і конкурентоспроможних фахівців у сфері фізичної культури та спорту відповідно до потреб ринку праці в умовах євроінтеграції шляхом використання інноваційних підходів до навчання.

Стратегічні орієнтири кафедри

1. Розширення освітніх можливостей.

Кафедра постійно працює над оновленням освітніх програми «Фізична культура і спорт» для здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти, модернізацією та осучасненням робочих програм навчальних дисциплін і силабусів до них відповідно до сучасного розвитку фізичної культури та спорту.

Кафедрою розроблено, затверджено та акредитовано освітньо-професійну програму «Фізична культура і спорт» з підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт».

Про затребуваність фахівців фізичної культури та спорту на вітчизняному ринку праці, підготовку яких здійснює кафедра, актуальність спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» серед абітурієнтів, студентів та стейкхолдерів-роботодавців свідчать результати вступних кампаній, які проводились в останні роки.Так, протягом чотирьох років постійно збільшується кількість студентів, залучених у результаті проведення вступних кампаній на перший (бакалаврський) рівень вищої освіти за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт». Стабільно щороку наповнюється весь ліцензійний обсяг (40 осіб) на другий (магістерський) рівень вищої освіти за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт».

Заплановано відкриття заочної форми навчання за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт» для здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти.

2. Підвищення наукового потенціалу кафедри.

Викладачі кафедри ведуть активну наукову діяльність: є виконавцями теми НДР «Теорія і технології здоров’язбереження» (№ 0117U003246);реалізуючи академічну мобільність, підтримують науковеспівробітництво із провідними вітчизняними та закордонними науковими та освітніми закладами; беруть активну участь у міжнародних, всеукраїнських і регіональних наукових і науково-практичних конференціях. Показником результативності наукової діяльності кафедри єпублікативна активність науково-педагогічних працівників. Зокрема, протягом останніх років збільшилася кількість публікацій у фахових виданнях не лише вітчизняних, а й закордонних, в тому числі й у наукових видань, що входять до науково-метричних баз даних, таких як Scopus та WebofScience.

Кафедра щорічно проводить Всеукраїнську науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Актуальні проблеми фізичної культури, спорту та фізичного виховання», учасниками якої є відомі вітчизняні науковці, колеги з Білорусі, Польщі, Литви, Франції, Америки, Ізраїлю, Китаю. За результатами проведення конференцій друкується збірник матеріалів конференції. Кафедрою з 2017 року започаткований збірник наукових праць «Гуманітарний вісник Національного університету імені Юрія Кондратюка» (http://hb.nupp.edu.ua/ISSN 2708-9908 Print, ISSN 2708-9916 Online), в якому друкуються як викладачі, так і студенти.

Враховуючи досягнення та усвідомлюючи перспективи розвитку кафедри в рамках цього напряму, заплановано упродовж наступних 5 років:

 • продовжити активну участь у наукових і науково-практичних заходах різного рівня з публікацією матеріалів доповідей;
 • активна робота викладачів кафедри над залученням зовнішнього фінансування дослідницьких проектів;
 • публікація наукових статей разом із студентами;
 • здійснення керівництва студентами з написання науково-дослідних робіт;
 • публікація результатів наукових досліджень викладачів кафедри у виданнях, що входять до визнаних науково метричних баз данихScopus, WebofScience;
 • вступ викладачів кафедри з числа молодих вчених до цільової аспірантури за фаховою спеціальністю;
 • підготовка до захисту працівниками кафедри не менше 1 докторської та 1 кандидатської (доктор філософії) дисертацій;
 • забезпечення постійного підвищення кваліфікації викладачів, в т. ч. за рахунок участі у міжнародних проєктах.

3. Розширення та збереження міжнародного співробітництва кафедри.

Одним із досягнень кафедри є налагодження дієвої співпраці із освітніми закладами Польщі, Білорусі, Литви та інших європейських країн. У результаті такої співпраці викладачі кафедри публікують спільні з іноземними партнерами наукові статті, колективні монографії, щороку беруть активну участь у міжнародних науково-практичних конференціях за кордоном, залучають європейських партнерів до співорганізації різних наукових заходів в Україні.

Активно відбувається також студентський обмін (проходження виробничої практики студентамив спортивних клубах і командах з волейболу за кордоном тощо) та обмін досвідом серед викладачів. Враховуючи досягнення попередніх років та усвідомлюючи перспективи розвитку кафедри в рамках цього напрямку, на майбутні 5 років визначено завдання:

 • збереження та розширення співпраці із закордонними закладами вищої освіти в рамках діючих договорів університету про співпрацю;
 • залучення до міжнародної співпраці нових закордонних партнерів;
 • закордонне стажування науково-педагогічних працівників терміном не менше 3 місяців;
 • отримання викладачами сертифікатів рівня В2 володіння іноземною мовою;
 • організація та проведення міжнародних науково-практичних конференцій в Україні та закордоном, де кафедра виступатиме як організатор/співорганізатор;
 • розвиток міжнародної академічної мобільності.

5. Забезпечення дуальної освіти.

Про кадрове забезпечення кафедри

До складу кафедри входить 13 науково-педагогічних працівників, серед яких 1 доктор педагогічних наук, професор (в.о. декана факультету Рибалко Л.М.); 1 доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор (зовнішній сумісник Андреєва О.В.); 4 кандидати педагогічних наук (доцент Пермяков О.А., в.о. завідувача кафедри Оніщук Л.М., доцент Ціпов'яз А.Т., професор Римар М.П., серед яких 1 професор і 2 доценти); 3 кандидати наук з фізичного виховання і спорту (зовнішній сумісник доцент Гордієнко Ю.В., доцент Синиця Т.О., доцент Гета А.В.); 3 старші викладачі (Остапов А.В., Йопа Т.В., Воробйов О.В.), 1 Заслужений тренер України, Заслужений працівник фізичної культури та спорту України (зовнішній сумісник Камерилов О.Є.). Зокрема, на кафедрі працює: 7 штатних працівників, 4 внутрішні сумісники та 3 зовнішні сумісники (стейкголдери-роботодавці).

Серед науково-педагогічних працівників кафедри є 1 майстер спорту міжнародного класу, 2 майстри спорту України, 2 майстри спорту СРСР, 2 кандидати в майстри спорту СРСР і 2 кандидати в майстри спорту України:

Гордієнко Юлія Валеріївна - Майстер спорту України міжнародного класу з пауерліфтингу;

Синиця Тетяна Олександрівна – Майстер спорту України з черліденгу;

Камерілов Олег Єгорович – Майстер спорту СРСР з веслування на байдарках і каное;

Ціпов’яз Анатолій Тимофійович – Майстер спорту СРСР з легкої атлетики;

Остапов Андріан Васильович – кандидат в майстри спорту СРСР з волейболу;

Йопа Тетяна Володимирівна – кандидат у майстри спорту України з дзюдо;

Пермяков Олександр Анатолієвич – кандидат у майстри спорту СРСР з шахів.

Гета Алла Володимирівна – кандидат у майстри спорту України з плавання.

З вересня 2019 р. по липень 2021 р. кафедру фізичної культури та спорту очолювала Рибалко Ліна Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор.

З вересня 2021 р. кафедру очолює Оніщук Лариса Миколаївна, кандидат педагогічних наук.