Дані викладача


Андрій Ягольник

Андрій ЯГОЛЬНИК

Доцент кафедри буріння та геології

 • кваліфікація інженер-будівельник, спеціальність «Промислове та цивільне будівництво», Полтавський державний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 2002 рік
 • к.т.н. за спеціальністю 05.23.02 – основи і фундаменти, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 2010 рік
 • доцент, «05.23.02 – основи і фундаменти», 2015 рік
 • кваліфікація магістр за спеціальністю 184 «Науки про Землю», освітня програма «Геологія», Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»,  07.02.2022 р.


Керівник госпдоговірних робіт.

Власна наукова зацікавленість: дослідження територій зі складними геологічними умовами

 • XІI Міжнарародна науково-практична конференція «Академічна й університетська наука: результати та перспективи» (6 грудня 2019 р.);
 • ІІ Міжнародної азербайджансько-української науково-практичної конференції «BUILDING INNOVATIONS – 2020», 23 – 24 трав. 2019.
 • 69-та наукова конференція професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету (Полтава, 19 квітня – 5 травня 2017 р.: ПолтНТУ).
 • 71-ша наукова конференція професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету (Полтава, 22 квітня – 17 травня 2019 р.: ПолтНТУ);
 • 70-та наукова конференція професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету (Полтава, 23 квітня – 18 травня 2018 р.: ПолтНТУ)

Навчальні посібники, монографії

 1. Инженерная геодинамика Украины и Молдовы (оползневые геосистемы) Черновцы: Букрек, 2012. – Т. 1. – 592 с. ; –Т. 2. – 744 с.
 2. Захист територій від зсувів: навчальний посібник / Ю.Й. Великодний, С.В. Біда, В.М. Зоценко, І.І. Ларцева, А.М. Ягольник. – Харків: Друкарня «Мадрид», 2016. – 160 с., видання друге перероблене і доповнене.

Публікації у наукових виданнях

 1. Ягольник А.М. Особливості інженерно-геологічної будови схилів лесових плато / А.М. Ягольник // Збірник наукових праць. Сер.: Галузеве машино-будування, будівництво. – Полтава: ПолтНТУ, 2015. – Вип. 2 (44). – С. 229–233.
 2. Ягольник А.М.. Оцінювання стійкості зсувонебезпечних схилів при зміні властивостей ґрунтів / А.М. Ягольник, В.І. Марченко // Зб. наук. праць. Серія: Галузеве машинобудування, будівництво. – Полтава: ПолтНТУ, 2015. – Вип. 3 (45).
 3. Зсувні процеси на схилах річкових долин, складених лесовими ґрунтами (на прикладі полтавського лесового плато) / С.В. Біда, Ю.Й. Великодний, О.В. Куц, К.В. Підрійко, А.М. Ягольник // Основи та фундаменти: Міжвід. наук.-техн. збірник. – К.: КНУБА, 2015. – Вип. 37. – С. 260–271.
 4. Зсувні процеси на схилах річкових долин, складених лесовими ґрунтами (на прикладі полтавського лесового плато) / С.В. Біда, Ю.Й. Великодний, О.В. Куц, К.В. Підрійко, А.М. Ягольник // Основи та фундаменти: Міжвід. наук.-техн. збірник. – К.: КНУБА, 2015. – Вип. 37. – С. 260–271.
 5. Закріплення схилів грунтоцементними елементами, виготовленими за бурозмішувальною технологією / С.В. Біда, Ю.Й. Великодний, І.І. Ларцева, А.М. Ягольник, О.А. Пальцун // Наук.-техн. ж-л «Нові технології в будівництві». – №32. – К.: ДП «НДІБВ», 2017. – С. 101 – 106.

Публікації у закордонних наукових виданнях

 1. Probabilistic aspects of main oil and gas pipelines connections calculation / T.M. Nesterenko, I.I. Lartseva, A.P. Kaliuzhnyi, A.M. Yaholnyk // International Journal of Engineering & Technology. – 2018. – Vol. 7, № 4.8. – P. 36-40. – DOI: 10.14419 / ijet.v7i4.8.27210.
 2. Calculation of the slope stability considering the residual shear strength / A. Aniskin, Yu. Vynnykov, M. Kharchenko, A. Yagolnyk // Proceedings of the 4th Regional Symposium on Landslides in the Adriatic Balkan Region, 23-25 October 2019, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina. – Geotechnical Society of Bosnia and Herzegovina, 2019. – P. 209 – 216. – doi:org/ 10.35123/ReSyLAB_2019_35.

Патенти

 1. Пат. № 17211. Україна. МПК(2006) E21В 33/138. Тампонажна суміш / А.М. Ягольник, М.В. Бідношея, М.О. Бідношея, О.М. Шахов, Л.М. Смірнова / Міністерство освіти і науки України, Державний департамент інтелектуальної власності; заяв. 24.03.2006 від. 15.09.2006. – Бюл. №9. – 3 с.

Матеріали конференцій

 1. Ягольник А.М. О перспективах нефтегазоносности аргиллитовых пород северного борта Днепровско-Донецкой впадины / А.М. Ягольник, Я.С. Шморг, Ю.Л. Винников // Збірник наук. праць за матеріалами міжнародної наукової конференції «Нетрадиційні джерела вуглеводнів в Україні: пошуки, розвідка, перспективи», 27-29 листопада 2013 р. – Київ: КНУ імені Тараса Шевченка, 2013. – С. 33–34.
 2. Ягольник А.М. Сучасний розвиток зсувних процесів на схилах інститутської гори у м. Полтава / А.М. Ягольник, А.В. Баришполець // Тези 69-ої наук. конф. професорів, викладачів, наук. працівників, аспірантів та студентів університету. Т. 1. – Полтава: ПолтНТУ, 2016.
 3. Ягольник А.М. Закріплення схилів грунтоцементними елементами виготовленими за бурозмішувальною технологією / С.В. Біда, Ю.Й. Великодний, І.І. Ларцева, А.М. Ягольник, О.А. Пальцун // Ефективні технології в будівництві: ІІ Міжнародна науково-технічна конференція (6 – 7 квітня 2017 р.). – К.:Ліра-К (КНУБА), 2017. – С. 66 – 67.
 4. Ягольник А.М. Досліджено вплив фізико-механічних властивостей порід на відсоток відбору кернового матеріалу / А.М. Ягольник // Тези 71-ої наук. конф. професорів, викладачів, наук. працівників, аспірантів та студентів університету. Т. 1. – Полтава: ПолтНТУ, 2018.
 5. Ягольник А.М. Дослідження взаємозв’язків фізичних властивостей глинистих порід / А.М. Ягольник, О.В. Михайловська, А.С. Єльченко // Тези 72-ої наук. конф. професорів, викладачів, наук. працівників, аспірантів та студентів університету. Т. 1. – Полтава: ПолтНТУ, 2019.
 6. Ягольник А.М. Особливості геоморфології правобережжя Дніпра у Полтавській області / С.В. Біда, М.Л. Зоценко, А.М. Ягольник // Тези 72-ої наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету, присвяченої 90-річчю Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» (Полтава, 21 квітня – 15 травня 2020 р.). – Полтава : Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2020. – Т. 2. – С. 297-298.
 7. Prediction and stabilization of landslides based on their classification / S.V. Bida, A.M. Yaholnyk, I.I. Lartseva, M.O. Vovk // Conference Proceedings, XIV International Scientific Conference «Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment», Nov 2020, Volume 2020, p.1 – 5. DOI: https://doi.org/10.3997/2214-4609.202056054

Методичні вказівки

 1. Ягольник А.М. Конспект лекцій з дисципліни «Механіка гірських порід» / А.М. Ягольник, Р.В. Петраш // Полтава: ПолтНТУ, 2015. – 138 с.
 2. Ягольник А.М. Методичні рекомендації щодо індивідуальних занять зі студентами з дисципліни «Механіка гірських порід» для студентів напряму підготовки 6.050304 «Нафтогазова справа» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» / А.М. Ягольник, І.І. Ларцева. – Полтава: ПолтНТУ, 2015. – 17 с.
 3. Методичні вказівки до лабораторних занять із дисципліни «Історична геологія з основами палеонтології» для студентів спеціальності 103 «Науки про Землю» усіх форм навчання. – Полтава: НУ «Полтавська політехніка ім. Ю. Кондратюка», уклад.: А.М. Ягольник, к.т.н., А.В. Майоров, Ю.В. Лазєбна, М.О. Вовк. 2020. – 70 с.
 4. Зоценко М.Л., Кривошея В.О., Ягольник А.М., Вовк М.О. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Нафтогазопромислова геологія» для студентів спеціальності «Науки про Землю» усіх форм навчання / М.Л. Зоценко, В.О. Кривошея, А.М. Ягольник, М.О. Вовк. – Полтава: Національний університет Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка, 2020. – 40 с.

Кваліфікаційний сертифікат АР № 007786 інженера-проектувальника.

Свідоцтво про підвищення кваліфікації Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 19.06.2019 – 27.06.2019 за програмою «Бурові розчини і спеціальні рідини.