Дані викладача


ГЛУШКО Аліна Дмитрівна

Алла ДМИТРЕНКО

Професор кафедри фінансів, банківського бізнесу та оподаткування, доктор економічних наук, доцент

 • Кваліфікація – спеціаліст з обліку і аудиту, Полтавський державний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 2001 р.
 • Кандидат економічних наук, спеціальність 08.06.04 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2007 р.
 • Доктор філософії, 2008 р.
 • Доцент кафедри обліку і аудиту, 2009 р.
 • Доктор економічних наук, спеціальність 08.00.08 – Гроші, фінанси та кредит, Чернігівський національний технологічний університет, 2020 р.


Інформація по НДР:

Виконавець держбюджетної теми (номер держ. реєстрації 0117U003906) «Методичні засади обліку, аудиту та оподаткування суб'єктів господарювання в умовах трансформаційної економіки» (2017-2021 р.р.).

Договір № 0306/17 від 01.12.2017 р. з Приватним підприємством «Арлан»; Договір № 0310/17 від 01.12.2017 р.) з Товариством з обмеженою відповідальністю «Яріс-Електротех»; Договір №  0316/17 від 11.12.17р. з Полтавською районною міжгосподарська будівельна організацією «Райагробуд» з надання консультації по питаннях удосконалення методики складання фінансової звітності та удосконалення методики складання фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності.

Договори № 0099 /21 від 01.06.2021р., № 0221/20 від 19.11.2020 р. та №  0379/19 від 12.12.19 р. з фізичними особами з надання консультації по питанню удосконалення методики складання фінансової звітності на підприємстві в умовах автоматизації.

Наукові інтереси:

Науково-практичні підходи до обліку і аналізу витрат у будівництві;  теоретико-методологічні засади організації фінансового контролінгу спільної діяльності у сфері бізнесу; вдосконалення механізму податкового обліку та складання звітності в умовах автоматизації; науково-практичні проблеми впровадження фінансової звітності в контексті міжнародних стандартів.

Публікації студентів:

 1. Alla Dmytrenko. Features of receipt and documentary registration of fixed assets at the agricultural enterprise / A. V. Dmytrenko, T.V. Matiash // Науковий вісник Національного університету «Полтавська політехніка» «Економіка і регіон». № 4. 2021. (НМБД – Copernicus, категорія «Б»). С. 100-106.
 2. Alla Dmytrenko. The automated accounting system as an organizational and technical component of the accounting policy of pjsc "Firm "Poltavpivo" / A. V. Dmytrenko, V.S. Solod // Науковий вісник Національного університету «Полтавська політехніка» «Економіка і регіон». № 4. 2021. (НМБД – Copernicus, категорія «Б»). С. 107-112.
 3. Дмитренко А. Рrerequisites and features of environmental accounting / Дмитренко А.В., Токаюк Л. // Науковий вісник Національного університету «Полтавська політехніка» «Економіка і регіон». № 2. 2021. (НМБД – Copernicus, категорія «Б»).
 4. Дмитренко А.В. Удосконалення обліку оплати праці та її оплати / А.В. Дмитренко, О.Р. Ізмайло // Журнал «Економічні студії». Випуск 2 (28) червень 2020 р. м. Львів. С. 22-25. 0,6 д.а. НМБД Index Copernicus.
 5. Дмитренко А.В., Колісник В. Теоретичні засади фінансового контролінгу спільної діяльності як концепції управління у сфері бізнесу // Економіка і регіон. 2019. № 4. С. 62-65 (НМБД – Copernicus).
 6. Дмитренко А.В. Особливості синтетичного і аналітичного обліку паливно-мастильних матеріалів / А. Дмитренко, Н.О. Максютенко // Електронне фахове видання «Економіка та суспільство».  Випуск № 19. Листопад 2018 р. (НМБД – Copernicus).
 7. Dmitrenko A.V. The formation of the indices of tax reporting joint activities without establishing a legal entity in terms of the application of advanced information technology / A.V.Dmitrenko, М.О. Кrutko // Науковий вісник: Економіка і регіон. № 4. 2018.  С. 72-75 (НМБД – Copernicus).
 8. Дмитренко А.В. Роль управлінського обліку та проблеми його впровадження на підприємствах / А.В. Дмитренко, Г.В. Лебедик, В.В. Яценко // Науковий вісник Мукачівського державного університету «Економіка і суспільство», вип. № 13. 2017. С. 1353-1358.
 9. Солод В., Нечухран К. Бюджетна безпека України та ризики, які нас чекають у 2021 році. (Науковий керівник – А.В. Дмитренко). Економічна безпека: держава, регіон, підприємство: Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції з міжнародною участю, 21 грудня 2020 р. – 21 січня 2021 р. Полтава: НУПП, 2021. С. 27-32.
 10. Лесик М.С. (Науковий керівник - Дмитренко А.В.) Фінансова стабільність держави як об’єктивна умова її екномічного розвитку // Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція молодих учених, студентів та аспірантів «Економічний розвиток держави та її соціальна стабільність», 14 травня 2021 р., м. Полтава.
 11. Нечухран К.О., Падусенко В.В., (Науковий керівник - Дмитренко А.В.)  забезпечення фінансової стабільності як особливої мети грошово-кредитної політики розвитку Україні // Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція молодих учених, студентів та аспірантів «Економічний розвиток держави та її соціальна стабільність», 14 травня 2021 р., м. Полтава.
 1. Калайда Л.О. Особливості оподаткування сільськогосподарських підприємств (Науковий керівник – Дмитренко А.В.). Матеріали 72- ої наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. 2020. 06 травня.
 2. Колєснік Е.В. Напрями вдосконалення екологічного оподаткування в Україні (Науковий керівник – Дмитренко А.В.). Матеріали 72- ої наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. 2020. 06 травня.
 3. Литвиненко Є.Е., Матяш Т. В. Фінансова стабільність: особливості функціонування структурних елементів (Науковий керівник – Дмитренко А.В.). Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція молодих учених, студентів та аспірантів «Економічний розвиток держави та її соціальна стабільність», 11 червня 2020р., м. Полтава. C 174-175.
 4. Дмитренко А.В., Барсукова М.В.  Оцінка розвитку спільного підприємництва в Україні. Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція молодих учених, студентів та аспірантів «Економічний розвиток держави та її соціальна стабільність», 11 червня 2020р., м. Полтава. C 149-150.
 5. Ізмайло О.Р., Кравченко І.М. Фінансова стабільність як чинник розвитку національної економіки (Науковий керівник – Дмитренко А.В.). Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція молодих учених, студентів та аспірантів «Економічний розвиток держави та її соціальна стабільність», 11 червня 2020р., м. Полтава. C 153-154.
 6. Фурман Ю.Ю., Міщук Є.М. Сучасні економічні стратегії та концепції розвитку підприємств промислового сектору (Науковий керівник – Дмитренко А.В.). Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція молодих учених, студентів та аспірантів «Економічний розвиток держави та її соціальна стабільність», 11 червня 2020р., м. Полтава. C 200-201.
 7. Ярова А.В., Шинкар Ю.Л. Сучасна сутність та шляхи подолання тіньової економіки в Україні (Науковий керівник – Дмитренко А.В.). Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція молодих учених, студентів та аспірантів «Економічний розвиток держави та її соціальна стабільність», 11 червня 2020р., м. Полтава. C 202-203.
 8. Кондрацька Д.С. Фінансова стабільність національної економіки (Науковий керівник – Дмитренко А.В.). Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція молодих учених, студентів та аспірантів «Економічний розвиток держави та її соціальна стабільність», 11 червня 2020р., м. Полтава. C 165-166.

Репозитарії:

 1. Дмитренко А.В. Напрями вдосконалення оподаткування юридичних осіб в Україні /А.В. Дмитренко // Матеріали 69-ої наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. – Полтава : ПолтНТУ, 2017. – Т. 1. – С. 145-147.
 2. Дмитренко А.В. Аналіз ефективності інвестування в спільні підприємства / А.В. Дмитренко // Научкова перспектива. – 2013. – № 5 (39). – С. 19–22.
 3. Дмитренко А.В. Особливості оподаткування сільськогосподарських підприємств / А.В. Дмитренко, А.В. Бондар, В.В. Яценко // Економічний розвиток держави та її соціальна стабільність: матеріали Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 11 трав. 2017 р. – Полтава : Пусан А.Ф., 2017. – Ч. 1. – С. 519-521.
 4. Дмитренко А.В. Створення спільних підприємств як одна з форм здійснення прямих іноземних інвестицій в Україні / А.В. Дмитренко // European Applied Sciences. – Stuttgart, Germany, 2013. – № 1(2). – S. 112-114.
 5. Дмитренко А.В. Особливості бухгалтерського обліку статутного капіталу спільних підприємств / А.В. Дмитренко // Становлення економіки України у після кризовий період: ризики та проблеми розвитку : кол. моногр. / за ред. д.е.н., професора О. О. Непочатенко. – Умань: Видавець «Сочінський», 2012. – Ч. 2. – С. 119-124.
 6. Дмитренко А.В. Облік спільної діяльності в будівництві / А.В. Дмитренко // Економіка: проблеми теорії і практики : зб. наук. пр. - Дніпропетровськ: ДНУ, 2010. - Вип. 263, т. 2. - С. 473-478.
 7. Дмитренко А.В. Проблеми підвищення мінімальної заробітної плати в Україні / А.В. Дмитренко, В.В. Гнида, Ю.В. Шиян // Економічний розвиток держави та її соціальна стабільність: Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 11 трав. 2017 р. – Полтава : Пусан А.Ф., 2017. – Ч. 1.– С. 503-505.
 8. Дмитренко А.В. Облік тимчасових споруд у будівництві / А.В. Дмитренко // Економіка: проблеми теорії і практики : зб. наук. пр. - Дніпропетровськ : ДНУ, 2004. - Вип. 19. - С. 395-402.
 9. Дмитренко А.В. Проблеми та перспективи забезпечення фінансової стабільності національної економіки в умовах воєнного стану / А.В. Дмитренко, А.В. Лоза // Сталий розвиток: виклики та загрози в умовах воєнного стану : матеріали Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 09 черв. 2022 р. – Полтава : Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2022. – С. 128–129.
 10. Дмитренко А.В. Удосконалення методики і аналізу саільної діяльності без створення юридичної особи / А.В. Дмитренко // Економіка і підприємництво. – 2013. – № 4. – С. 439-443.
 11. Дмитренко А.В. Проблемні питання пенсійної реформи в Україні / А.В. Дмитренко, І.В. Дудник // Економіка і регіон : наук. вісн. Полт.НТУ ім. Юрія Кондратюка / голов. ред. В.О. Онищенко. – Полтава : ПолтНТУ, 2017. – Вип. 6 (67). – С. 91-97.
 12. Бурлакова І.А. Податкові новації для бізнесу на 2017 рік / І.А. Бурлакова, А.В. Дмитренко // Економічний розвиток держави та її соціальна стабільність: матеріали Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 11 трав. 2017 р. – Полтава : Пусан А.Ф., 2017. – Ч. 1. – С. 498-501.
 13. Дмитренко А.В. Облік внесків у спільну діяльність: як активів чи фінансових інвестицій? / А.В. Дмитренко // Вісник Чернігівського державного технологічного університету : зб. наук. праць. – Чернігів : ЧДТУ, 2011. – № 1(48). – С. 426-434.
 14. Дмитренко А.В. Бухгалтерський та податковий облік внесків до статутного капіталу спільного підприємства / А.В. Дмитренко // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. – Житомир: ЖДТУ, 2010. - № 3 (53). – Ч. 2. – С. 92 - 97.
 15. Дмитренко А.В. Особливості використання елементів методів бухгалтерського обліку на підприємствах України / А.В. Дмитренко, А.О. Гибало // Економічний розвиток держави та її соціальна стабільність: матеріали Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 11 трав. 2017 р. – Полтава : Пусан А.Ф., 2017. – Ч. 1. – С. 517-519.
 16. Дмитренко А.В. Новації у складання декларації податку та прибутку у 2017 році / А.В. Дмитренко, С.О. Катькало, А.І. Павленко// Економічний розвиток держави та її соціальна стабільність: матеріали Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 11 трав. 2017 р. – Полтава : Пусан А.Ф., 2017. – Ч. 1. – С. 509-511.
 17. Дмитренко А.В. Спрощена система оподаткування: сучасний стан, переваги, недоліки та перспективи / А.В. Дмитренко, А.І. Лісна, І.В. Решотка // Розвиток фінансового ринку в україні: загрози, проблеми та перспективи : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2022. – Полтава : Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2022. – С. 103–104.
 18. Дмитренко А.В. Стабілізація фінансової системи, як умова євроінтеграції України / А.В. Дмитренко, Б.В. Курило, А.Р. Мозуль // Сталий розвиток: виклики та загрози в умовах сучасних реалій : матеріали Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 15 черв. 2023 р. – Полтава : Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2023. – С. 136.
 19. Дмитренко А.В. Соціально-економічні аспекти сталого розвитку України в умовах воєнного стану (євроінтеграційні процеси) / А.В. Дмитренко, А.І. Лісна, Д.І. Кошляк // Сталий розвиток: виклики та загрози в умовах сучасних реалій : матеріали Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 15 черв. 2023 р. – Полтава : Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2023. – С. 137–138.
 20. Дмитренко А.В. Шляхи вдосконалення оподаткування юридичних осіб в Україні / А.В. Дмитренко // Матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Сучасні інвестиційні механізми розвитку національної економіки». – Черкаси : ЧТУ, 2017. – С. 34-36.
 21. Дмитренко А.В., Іващенко К.Ю., Турченко М.В.Інформаційне забезпечення як інструмент ефективного управління підприємством / А.В. Дмитренко, К.Ю. Іващенко, М.В. Турченко // Економічний розвиток держави та її соціальна стабільність: матеріали Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 11 трав. 2017 р. – Полтава : Пусан А.Ф., 2017. – Ч. 1. – С. 507-509.
 22. Дмитренко А.В. Розвиток інформаційно-аналітичного забезпечення управління стійким розвитком підприємств / А.В. Дмитренко, Н.В. Степаненко // Економічний розвиток держави та її соціальна стабільність: матеріали Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 11 трав. 2017 р. – Полтава : Пусан А.Ф., 2017. – Ч. 1. – С. 515-517.
 23. Дмитренко А.В. Проблеми енергоефективності економіки в Україні / А.В. Дмитренко // Правова наука і державоутворення в Україні у контексті інтеграційних процесів : Міжнар. наук.-правова конф., 19-20 трав. 2023 р. – Суми : ХНУВС, 2023. – С. 259-260.
 24. Дмитренко А.В. Основні загрози фінансової безпеки України та шляхи їх вирішення / А.В. Дмитренко, В.В. Падусенко, К.О. Стародуб // Розвиток фінансового ринку в Україні: загрози, проблеми та перспективи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 15 жовт. 2019 р. – Полтава : ПолтНТУ, 2019. – С. 136–139.
 25. Дмитренко А.В. Проблеми забезпечення фінансової стабільності економіки України в умовах воєнного стану / А.В. Дмитренко, Ю.Ю. Кенийз, О.В. Кравченко // Сталий розвиток: виклики та загрози в умовах воєнного стану : матеріали Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 09 черв. 2022 р. – Полтава : Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2022. – С. 126–128.
 26. Дмитренко А.В. Удосконалення обліку системи оподаткування для фізичних осіб / А.В. Дмитренко, О.О. Клюшниченко, Т.Р. Магаляс // Економічний розвиток держави та її соціальна стабільність: матеріали Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 11 трав. 2017 р. – Полтава : Пусан А.Ф., 2017. – Ч. 1. – С. 511-513.
 27. Дмитренко А.В. Формування облікової політики за договором простого товариства / А.В. Дмитренко // Незалежний аудитор: наук.-практ. вид. – 2014. – № 9. – С. 43-55.
 28. Дмитренко А.В. Управління грошовими потоками на підприємстві / А.В. Дмитренко, Л.О. Калайда, Т.В. Рудіна // Розвиток фінансового ринку в Україні: загрози, проблеми та перспективи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 15 жовт. 2019 р. – Полтава : ПолтНТУ, 2019. – С. 227–228.
 29. Дмитренко А.В. Проблеми управління фінансовою діяльністю суб'єктів підприємництва / А.В. Дмитренко, І.О. Хоменко, Е.В. Колєсніка // Розвиток фінансового ринку в Україні: загрози, проблеми та перспективи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 15 жовт. 2019 р. – Полтава : ПолтНТУ, 2019. – С. 232–233.
 30. Дмитренко А.В. Проблеми управління фінансовою діяльністю суб'єктів підприємництва / А.В. Дмитренко, І.О. Хоменко, Е.В. Колєсніка // Розвиток фінансового ринку в Україні: загрози, проблеми та перспективи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 15 жовт. 2019 р. – Полтава : ПолтНТУ, 2019. – С. 232–233.
 31. Дмитренко А.В. Проблеми фінансової стабільності та їх вирішення у період воєнного стану в Україні / А.В. Дмитренко, Є.І. Волкова // Сталий розвиток: виклики та загрози в умовах воєнного стану : матеріали Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 09 черв. 2022 р. – Полтава : Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2022. – С. 125–126.
 32. Дмитренко А.В. Стан фінансового сектору та заходи з підтримки стабільності економіки в умовах воєнного стану / А.В. Дмитренко, І.О. Білан // Сталий розвиток: виклики та загрози в умовах воєнного стану : матеріали Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 09 черв. 2022 р. – Полтава : Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2022. – С. 124–125.
 33. Дмитренко А.В. Інструменти підтримки фінансової стійкості України у період воєнного стану / А.В. Дмитренко, Ю.Б. Тибирца // Сталий розвиток: виклики та загрози в умовах воєнного стану : матеріали Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 09 черв. 2022 р. – Полтава : Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2022. – С. 130–131.
 34. Дмитренко А.В. Проблеми обліку та аналізу готової продукції та її реалізації / А.В. Дмитренко, О.П. Якубова // Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. «Сучасні інноваційно-інвестиційні механізми розвитку національної економіки». – Полтава, 27 жовт. 2016 р. - С. 26-28.
 35. Дмитренко А.В. Адаптація національних стандартів бухгалтерського обліку до міжнародного рівня / А.В. Дмитренко, О.О. Гавриленко // Сучасні інноваційно-інвестиційні механізми розвитку національної економіки: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., Полтава, 27 жовт. – Полтава: ПолтНТУ, 2016. - С. 42-44.
 36. Дмитренко А.В. Напрями удосконалення обліку витрат на державному підприємстві / А.В. Дмитренко, О.О. Клюшниченко // Матеріали 69-ої наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. – 2017. – Т. 1. – С. 154-156.
 37. Дмитренко А.В. Облік доходів і витрат у будівельних організаціях / А.В. Дмитренко // Коммунальное хозяйство городов. Серия: Экономические науки : науч.-техн. зб. - Х. : ХНУНХ, 2003. - Вып. 50. - С. 139-145.
 38. Дмитренко А.В. Особливості бухгалтерського обліку власного капіталу спільних підприємств / А.В. Дмитренко // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – К.: НДЕІ, 2012. - № 1 (128). – С. 104-108.
 39. Погорелов Ю.С. Удосконалення методики аудиту витрат виробництва / Ю.С. Погорелов, А.В. Дмитренко, А.В. Пилипенко // Сучасні інноваційно-інвестиційні механізми розвитку національної економіки: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. – Полтава, 27 жовт. 2016 р. - С. 34-36.
 40. Дмитренко А.В. Енергоефективність економіки України: проблеми сьогодення та майбутнього / А.В. Дмитренко // BUILDING INNOVATIONS – 2020 : Зб. наук. пр. ІІІ Міжнар. азерб.-укр. наук.-практ. конф., 1 – 2 черв. 2020 р. – Полтава: Нац. ун-т «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 2020. – С. 446-447.
 41. Дмитренко А.В. Проблеми та перспективи розвитку ринку фінансових послуг / А.В. Дмитренко, Є.М. Міщук, Ю.Ю. Фурман // Розвиток фінансового ринку в Україні: загрози, проблеми та перспективи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 15 жовт. 2019 р. – Полтава : ПолтНТУ, 2019. – С. 68–70.
 42. Дмитренко А.В. Проблеми податкової політики, як складової управління фінансами суб'єктів малого підприємництва / А.В. Дмитренко, К.О. Нечухран, Л.С. Шевельова // Розвиток фінансового ринку в Україні: загрози, проблеми та перспективи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 15 жовт. 2019 р. – Полтава : ПолтНТУ, 2019. – С. 229–231.
 43. Дмитренко А.В. Проблемні питання обліку нарахування та розподілу дивідендів між учасниками спільного підприємства / А.В. Дмитренко // Комунальне господарство міст. Серія: Економічні науки : наук.-техн. зб. – Х.: ХНУМГ, 2011. – Вип. 98. – С. 237-243.
 44. Дмитренко А.В. Бухгалтерський облік спільної діяльності без створення юридичної особи / А.В. Дмитренко // Бухгалтерський облік і аудит : наук.-практ. журн. – 2012. – № 6. – С. 17-25.
 45. Дмитренко А.В. Спільна діяльність без створення юридичної особи: поточний бухгалтерський облік і порядок складання звітності / А.В. Дмитренко // Бухгалтерський облік і аудит : наук.-практ. журн. – 2012. – № 4. – С. 26-30.
 46. Дмитренко А.В. Шляхи удосконалення ведення бухгалтерського обліку виробничих запасів / А.В. Дмитренко, А.О. Слєпова // Економіка і регіон : наук. вісн. – 2014. – № 6. – С. 12-21.
 47. Дмитренко А.В. Особливості справляння акцизного податку в Україні та практика оподаткування / А.В. Дмитренко, Г.В. Лебедик // Eurasian Academic Research Journal. – 2017. – № 12. – С. 61-66.
 48. Дмитренко А.В. Удосконалення податкового обліку податку на прибуток в умовах спільної діяльності за допомогою програмного продукту «1С: Бухгалтерія» / А.В. Дмитренко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки». - 2010. - № 5 (44). – С. 197-201.
 49. Дмитренко А.В. Недоліки облікової політики сільськогосподарських підприємств та шляхи їх подолання / А.В. Дмитренко, І.М. Мороз, О.В. Кравченко // Розвиток фінансового ринку в Україні: загрози, проблеми та перспективи : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2022 р. – Полтава : Нац. ун-т ім. Юрія Кондратюка, 2022. – С. 105-106.
 50. Дмитренко А.В. Проблемні питання обліку спільної діяльності без створення юридичної особи в умовах застосування програмного продукту «1С: Бухгалтерія» / А.В. Дмитренко // Економіка: проблеми теорії і практики : зб. наук. пр. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2010. – Вип. 260, т. 5. – С. 1198-1203.
 51. Дмитренко А.В., Концептуалізація базових положень бухгалтерського обліку спільної діяльності / А.В. Дмитренко, Г.В. Лебедик // Молодий вчений: наук. журн . - Херсон: Гельветика, 2016. - № 4 (31). – С. 59-62.
 52. Дмитренко А.В. Шляхи створення єдиної бухгалтерської автоматизованої системи України та країн ЄС / А.В. Дмитренко, А.В. Лоза, О.В. Кравченко // Розвиток фінансового ринку в Україні : загрози, проблеми та перспективи : матеріали V Міжнар. наук.–практ. конф., 23 листоп. 2023 р. – Полтава : Нац. ун–т ім. Юрія Кондратюка, 2023. – С. 127–128.
 53. Дмитренко А.В. Податковий облік внесків учасників у спільну діяльність за договором простого товариства та їх повернення / А.В. Дмитренко // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. Серія «Економічні науки». - 2010. - № 1 (40). – С. 139-143.
 54. Ладатко Н.Ю. Організація обліку в фермерських господарствах / Н.Ю. Ладатко, К.Ю. Ладатко, А.В. Дмитренко // Розвиток фінансового ринку в Україні : загрози, проблеми та перспективи : матеріали V Міжнар. наук.–практ. конф., 23 листоп. 2023 р. – Полтава : Нац. ун–т ім. Юрія Кондратюка, 2023. – С. 137–138.
 55. Дмитренко А.В. Удосконалення методики обліку спільної діяльності без створення юридичної особи без об’єднання вкладів / А.В. Дмитренко // Экономика Крыма : науч.-практ. журн. Таврич. нац. ун-та им. В.И. Вернадского. – Симферополь, 2011. – № 2. – С. 174 -177.
 56. Дмитренко А.В. Роль спільних підприємств з іноземними інвестиціями у розвитку економіки України / А.В. Дмитренко // Економічний форум : наук. журн. – Луцьк : ЛНТУ, 2011. – № 3. – С. 43-52.
 57. Дмитренко А.В. Економічна сутність поняття виробничі запаси / А. В. Дмитренко, І.В. Балабась // Економіка і регіон : наук. вісн. – 2016. – № 2(57). – С. 149-152.
 58. Дмитренко А.В. Оцінка розвитку спільного підприємництва в Україні / А.В. Дмитренко, М.В. Барсукова // Економіний розвиток держави та її соціальна стабільність: Матеріали міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції молодих учених, студентів та аспірантів, 11 черв. 2020 р. – Полтава: Нац. ун-т ім. Ю. Кондратюка, 2020 – С. 149-151.
 59. Дмитренко А.В. Облік припинення спільної діяльності за договором простого товариства / А.В. Дмитренко // Коммунальное хозяйство городов. Серия: Экономические науки. – К. : Техніка, 2010. – Вип. № 92. – С. 331-337.
 60. Дмитренко А.В. Основні пріоритети економічної безпеки України в умовах євроінтеграції / А.В. Дмитренко, І.М. Мороз, О.В. Кравченко // Економічна безпека: держава, регіон, підприємство : матеріали Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 29 верес. 2022 р. – Полтава : Нац. ун-т ім. Юрія Кондратюка, 2022. – С. 166-170.
 61. Дмитренко А.В. Бухгалтерський і податковий облік безнадійної і сумнівної заборгованості / А.В. Дмитренко, М.О. Шовкопляс // Економіка і регіон :наук. вісн. – 2015. – № 1(50). – С. 114-117.
 62. Дмитренко А.В. Сучасні тенденції світового досвіду розвитку спільного підприємництва / А.В. Дмитренко, А.В.Ковтунов // Економіний розвиток держави та її соціальна стабільність: Матеріали міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції молодих учених, студентів та аспірантів, 11 черв. 2020 р. – Полтава: Нац. ун-т ім. Ю. Кондратюка, 2020 – С. 151-153.
 63. Дмитренко А.В. Методологічна конструкція дослідження системи фінансового контролінгу спільної діяльності у сфері бізнесу / А.В. Дмитренко // Академічна й університетська наука: результати та перспективи : зб. наук. пр. XІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 10-11 груд. 2020. – Полтава : Національний університет імені Юрія Кондратюка 2020. – С. 35-38.
 64. Дмитренко А.В. Принципи бухгалтерського обліку як складова методології бухгалтерського обліку спільної діяльності суб'єктів господарювання / А.В. Дмитренко, О.В. Пустяк // Молодий вчений. – 2016. – № 5 (32). – С. 59-68.
 65. Дмитренко А.В. Зміни в сучасному університеті: виклики сьогодення та тенденції розвитку / А.В. Дмитренко, І.М. Мороз // Сучасні інноваційно-інвестиційні механізми розвитку національної економіки в умовах євроінтеграції : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 03 Листоп. 2022 р. – Полтава : Нац. ун-т ім. Юрія Кондратюка, 2022. – С. 164-166.
 66. Лоза А.В. Напрями вдосконалення системи соціального страхування в Україні / А.В. Лоза; наук. кер. А.В. Дмитренко // Тези 74-ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» (Полтава, 25 квітня – 21 травня 2022 р.). – Полтава : Нац. ун-т імені Юрія Кондратюка, 2022. – Т. 2. – С. 410-411.
 67. Дмитренко А.В. Проблеми розвитку спільних підприємств з іноземними інвестиціями в Україні / А.В. Дмитренко // Фінанси, облік та аудит : зб. наук. пр. – К.: КНЕУ, 2012. - № 20. – С. 267–275.
 68. Дмитренко А.В. Удосконалення методики обліку фінансових інвестицій у спільні підприємства / А.В. Дмитренко // Регіональна бізнес-економіка та управління : наук., виробн.-практ. журн. – Вінниця : ВФЕУ, 2011. – № 4(32). – С. 74-80.
 69. Кравченко О.В. Теоретичні засади оподаткування сільськогосподарських підприємств / О.В. Кравченко, А.В. Бага, А.В. Дмитренко // Обліково-аналітичний та економіко-фінансовий інструментарій управління сучасним підприємством: міжнародний досвід : зб. наук. пр. за матеріалами ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 02 листоп. 2022 р. – Х. : ХНАДУ, 2022. – С. 49-53.
 70. Dmytrenko A. Problems of taxation of joint activities in the Ukraine under the conditions of automation / A. Dmytrenko // Економіка і регіон : наук. вісн. ПолтНТУ ім. Юрія Кондратюка. – Полтава : ПолтНТУ, 2017. – Вип. 1 (62). – С. 60-63.
 71. Дмитренко А.В. Бухгалтерський облік спільної діяльності без створення юридичної особи за договором простого товариства : навч. посіб. / А.В. Дмитренко. – Полтава : ПолтНТУ, 2012. – 110 с.
 72. Гоголь Т.А. Систематизація методів фінансового контролінгу спільної діяльності / Т.А. Гоголь, А.В. Дмитренко // Причорноморські економічні студі. – 2017. – Вип. 20. – С. 137-140.
 73. Шинкар Ю.Л. Шляхи подолання тіньової економіки в Україні / Ю.Л. Шинкар, А.В. Ярова, А.В. Дмитренко // Економіний розвиток держави та її соціальна стабільність: Матеріали міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції молодих учених, студентів та аспірантів, 11 черв. 2020 р. – Полтава: Нац. ун-т ім. Ю. Кондратюка, 2020 – С. 204-205.
 74. Дмитренко А.В. Проблемні питання сегментування при формуванні консолідованої фінансової звітності учасниками спільної діяльності / А.В. Дмитренко // International European Researcher. – 2014. – Вып. 70. – № 3-1. – С. 23-34. – URL : http://www.erjournal.ru/journals_n/1396253219.pdf.
 75. Загоруйко Н.О. Оподаткування юридичних осіб в Україні та напрями його вдосконалення / А.В. Дмитренко, Н.О. Загоруйко // Збірник наукових праць магістрів ПолтНТУ. – Полтава : ПолтНТУ, 2016. – С. 15-22.
 76. Дмитренко А.В. Удосконалення обліку оплати праці та її оплати/ А.В. Дмитренко, О.Р. Ізмайло // Економічні студії: наук.-практ. журн. - Львів, 2020 . - Вип. 2 (28).
 77. Dmytrenko A.V. Ensuring financial stability of the Ukrainian economy in the context of European integration / A.V. Dmytrenko // Сталий розвиток: виклики та загрози в умовах сучасних реалій : матеріали Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 15 черв. 2023 р. – Полтава : Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2023. – С. 131.
 78. Дмитренко А.В. Обґрунтування методів оцінки фінансових інвестицій у спільну діяльність зі створенням юридичної особи / А.В. Дмитренко // Економіка і регіон : наук. вісн. – 2015. – № 5. – С. 32-41.
 79. Dmytrenko A.V. Economic security: problems and ways of security / Alla Dmytrenko, Оlena Kravchenko // Socio-Economic Challenges : Proceedings of the International Scientific and Practical Conference, Sumy, November 14–15, 2022. – Sumy : Sumy State University, 2022. – P. 130-133.
 80. Dmytrenko A.V. Econometric model for ensuring financial stability during the reconstruction of the national economy : Економічна безпека: держава, регіон, підприємство : матеріали VІI Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 17 трав. 2023 р. – Полтава : Наці. ун-т імені Ю. Кондратюка, 2023. – С. 98-101.
 81. Дмитренко А.В. Порівняльна характеристика П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції» та Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку спільної діяльності без створення юридичної особи / А.В. Дмитренко // Бухгалтерський облік і аудит : наук.-практ. журн. – 2012. – № 7. – С. 20-24.
 82. Дмитренко А.В. Сучасні освітні технології та забезпечення навчання в змішаному та он-лайн форматах / А.В. Дмитренко // Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід : зб. матеріалів VI Міжнар. конф. (16-18 січ. 2024 р., м. Дніпро). – Дніпро : Журфонд, 2024. – С. 35-41.
 83. Дмитренко А.В. Соціальна відповідальність у системі сталого розвитку / А.В. Дмитренко, О.В. Кравченко // Проблеми розвитку третього сектора та соціально орієнтованої економіки в Україні і світі : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Полтава – Харків, 30 бер. 2021 р. – Полтава : ПДАА, 2021. – С. 74-76.
 84. Литвиненко Є.Е. Фінансова стабільність: особливості функціонування структурних елементів / Є.Е. Литвиненко, Т.В. Матяш; наук. кер. А.В. Дмитренко // Економіний розвиток держави та її соціальна стабільність: Матеріали міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції молодих учених, студентів та аспірантів, 11 черв. 2020 р. – Полтава: Нац. ун-т ім. Ю. Кондратюка, 2020 – C. 174-176.
 85. Дмитренко А.В. Роль іноземного інвестування як засіб забезпечення стійкого і стабільного економічного зростання в Україні / А.В. Дмитренко, О.С. Фурманчук // Modern directions of scientific research development : proceedings of the 11th International scientific and practical conference. – Chicago : BoScience Publisher, 2022. – P. 21-27. – URL: https://sci-conf.com.ua/xi-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiyamodern-directions-of-scientific-research-development-20-22-aprelya-2022-godachikago-ssha-arhiv/.
 86. Дмитренко А. В. Проблемні питання податкового обліку спільної діяльності на підприємствах України в умовах автоматизації / А.В. Дмитренко // Науковий вісник "Економіка і регіон". - № 1. - 2017. - С. 17-25.
 87. Дмитренко А.В. Порівняльна характеристика обліку основних засобів за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та міжнародними стандартами фінансової звітності / І.С. Копайгора, Т.М. Соколенко // Розвиток фінансового ринку в Україні : загрози, проблеми та перспективи : матеріали V Міжнар. наук.–практ. конф., 23 листоп. 2023 р. – Полтава : Нац. ун–т ім. Юрія Кондратюка, 2023. – С. 125–126.
 88. Фурман Ю.Ю. Сучасні економічні стратегії та концепції розвитку підприємств промислового сектору / Ю.Ю. Фурман, Є.М. Міщук; наук. кер. А.В. Дмитренко // Економіний розвиток держави та її соціальна стабільність: Матеріали міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції молодих учених, студентів та аспірантів, 11 черв. 2020 р. – Полтава: Нац. ун-т ім. Ю. Кондратюка, 2020 – С.201-203.
 89. Ізмайло О.Р. Фінансова стабільність як чинник розвитку національної економіки / О.Р. Ізмайло , І.М. Кравченко; наук. кер. А.В. Дмитренко // Економіний розвиток держави та її соціальна стабільність: Матеріали міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції молодих учених, студентів та аспірантів, 11 черв. 2020 р. – Полтава: Нац. ун-т ім. Ю. Кондратюка, 2020 – С. 153-154.
 90. Кондрацька Д.С. Фінансова стабільність національної економіки / Д.С. Кондрацька, А.В. Дмитренко) // Економічний розвиток держави та її соціальна стабільність : матеріали міжнар. наук.- практ. Інтернет-конф. молодих учених, студентів та аспірантів, 11 червня 2020 р. – Полтава : Нац. ун-т ім. Ю. Кондратюка, 2020 – С. 165.
 91. Гоголь Т.А. Фінансовий контролінг як система ефективного управління спільною діяльністю підприємств [Електронний ресурс] / А.В. Дмитренко, Т.А. Гоголь // Фінансові дослідження. – 2019. – № 1(6). – Режим доступу : https://fr.stu.cn.ua/index.pl?task=contextview&l=ua&id=19.
 92. Dmytrenko A.V. Economic security of the state in the conditions of European integration / A.V. Dmytrenko // Економічна безпека: держава, регіон, підприємство : матеріали Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 29 верес. 2022 р. – Полтава : Нац. ун-т ім. Юрія Кондратюка, 2022. – C. 162-166.
 93. Dmytrenko A.V. Economic security of the state in the conditions of European integration / A.V. Dmytrenko // Економічна безпека: держава, регіон, підприємство : матеріали Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 29 верес. 2022 р. – Полтава : Нац. ун-т ім. Юрія Кондратюка, 2022. – C. 162-166.
 94. Дмитренко А.В. Безпека інформаційного простору контролінгової інформації при здійсненні спільної діяльності / А.В. Дмитренко // Економіка та суспільство. – 2023. – № 56. – DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-56-84. – URL : https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/issue/view/56.
 95. Dmytrenko A.V. Directions of economic reintegration of the territories of Ukraine liberated from occupation / A.V. Dmytrenko // Reintegration of the territories liberated from occupation into the country`s economy: goals and dire ctions : International scientific conference, 13-14 june 2023. – Baku, 2023. – P. 65–67.
 96. Dmytrenko А.V. Methodology of the system research financial controlling of joint activities in the field of business / А.V. Dmytrenko // Академічна й університетська наука : зб. наук. пр. Секції за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. «Сучасні рецепції світоглядно-ціннісних орієнтирів Григорія Сковороди», 02 груд. 2022 р. : Т. 2. – Полтава : Нац. ун-т ім. Юрія Кондратюка, 2022. – С. 12–13.
 97. Dmitrenko A. Harmonisation of methods of forming financial reporting forms to international standards in joint activities undertaken / А. Dmitrenko // British Journal of Science, Education and Culture. – London : London University Press, 2014. – № 1 (5) (January – June). – Р. 64-72.
 98. Дмитренко А.В. Бухгалтерський облік спільної діяльності суб’єктів господарювання : монографія / А.В. Дмитренко – Київ: КНЕУ, 2016. – 475 с.
 99. Дмитренко А.В. Економічна безпека: проблеми та способи забезпечення / А.В. Дмитренко // Економічна безпека: держава, регіон, підприємство : матеріалами VI Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. з міжнар. участю, 21 груд. 2020 р. – Полтава : Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2021. – С. 9-11.
 100. Dmytrenko А. Financial security of the information space of controlling information in the implementation of joint activities / А. Dmytrenko // Розвиток фінансового ринку в Україні : загрози, проблеми та перспективи : матеріали V Міжнар. наук.–практ. конф., 23 листоп. 2023 р. – Полтава : Нац. ун–т ім. Юрія Кондратюка, 2023. – С. 41–43.
 101. Dmytrenko A.V. Problematic issues of current liabilities accounting and ways to solution / A.V. Dmytrenko, A.V. Loza // Економіка і регіон. – 2023. – № 1 (88). – С. 114-120. – DOI: 10.26906/EiR.2023.1(88).2881.
 102. Ганжа М.В. Стратегічні орієнтири розвитку економіки України для подолання наслідків пандемії COVID-19 / М.В. Ганжа; наук. керівник Дмитренко А.В. // І Міжнародна науково-практична конференція молодих учених «Стратегічні орієнтири сталого розвитку в Україні та світі» 14 травня 2021 року м. Чернігів. – Чернігів : ЧНПУ, 2021.
 103. Солод В.С. Бюджетна безпека України та ризики, які нас чекають у 2021 році / В.С. Солод, К.О. Нечухран; наук. керівник Дмитренко А.В. // Економічна безпека: держава, регіон, підприємство : матеріалами VI Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. з міжнар. участю, 21 груд. 2020 р. – Полтава : Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2021. – С. 27-31.
 104. Dmitrenko А.V. Areas of rehabilitation of Ukraine in the postpandemic period / А.V. Dmitrenko, A.V. Kovtunov, O.S. Furmanchuk // The economics of postpandemics: prospects and challenges : monograph. – Praha : OKTAN PRINT, 2021.
 105. Kravchenko O.V. Financial literacy as a guarantee of life success of the population of Ukraine / Olena Kravchenko, Alla Dmitrenko // FINTELLIGENCE International Scientific and Practical Conference «Aspects of Financial Literacy», 24th March 2021. – Sumy : Sumy State University, 2021. – Venue: online Sumy State University.
 106. Dmytrenko A.V. Features of receipt and documentary registration of fixed assets at an agricultural enterprise / A.V. Dmytrenko, T.V. Matiash // Економіка і регіон. – 2021. – № 4 (83). – С. 100-106.
 107. Dmytrenko A.V. The choice of the method of inventory disposal assessment and its impact on the financial performance of the entity / A.V. Dmytrenko // Prospects for the development of finance in the conditions of European integration of Ukraine : monograph. – Tallin : IRETC MTÜ, 2022. – P. 176-189.
 108. Dmytrenko А. Theoretical foundations of financial controlling joint activities as a concept of business administration / А. Dmytrenko, V. Kolisnyk // Економіка і регіон. – 2019. – № 4 (75). – С. 61-74. – DOI 10.26906/еір.2019.4(75).1865.
 109. Dmitrenko A. Premiss formation methodology of accounting for joint activities companies in Ukraine / А. Dmitrenko, O.Yakubova // Економіка і регіон : наук. вісн. –№ 5. – 2016.- С. 56-69.
 110. Dmytrenko A.V. Reformation of Equity Capital Account of Government Sector Enterprises / A.V. Dmytrenko, V.M. Prokhorova // Економіка і регіон : наук. вісн. ПолтНТУ ім. Юрія Кондратюка / голов. ред. В.О. Онищенко. – Полтава : ПолтНТУ, 2018. – Вип. 1 (68). – С. 161-164.
 111. Dmytrenko A.V. Essence and systemment rentalfor accounting requirements / A.V. Dmytrenko, G.V. Lebedyk // Coastal regions: problems and paradigms of socio-economic development : collective monograph. - Riga, Latvia : Baltija Publishing. - 2018.
 112. Veriga Ju.A. The role of financial control as a system of effective governance by joint activitiesaplications / Ju.A. Veriga, A.V. Dmytrenko // Information technologies and management : the 18th International conference, April 23-24, 2020. – Riga : ISMA, 2020.
 113. Dmytrenko A.V. Adaptation of account registers of small enterprise subjects to the requirement for the common activity account / A.V. Dmytrenko, L.Yu. Marchenko // Економіка і регіон : наук. вісн. ПолтНТУ ім. Юрія Кондратюка / голов. ред. В.О. Онищенко. – Полтава : ПолтНТУ, 2018. – Вип. 1 (68). – С. 156-160.
 114. Фіскальна ефективність справляння екологічних податків в Україні / О.В. Кравченко, А.В. Дмитренко, Ю.А. Сергієнко, Д.О. Кравченко // Вісник Сумського державного університету. Серія: Економіка. – 2024. – № 4. – С. 17–25. – DOI: 10.21272/1817-9215.2023.4-02. – URL : https://visnyk.fem.sumdu.edu.ua/uk/4-2023.
 115. Dmitrenko A.V. Methods of calculating the cost of production in construction / A.V. Dmitrenko, G.V. Lebedyk, M.M. Nesterenko // International Journal of Engineering & Technology. – 2018. – Vol. 7, № 3.2. – P. 6-11.
 116. Dmytrenko A.V. Information and Analytical Support of Financial Controlling of Joint Activities of Business / A.V. Dmytrenko, L.Yu. Marchenko // Економіка і регіон. – 2021. – Вип. 3 (78). – С. 86-91. – DOI 10.26906/EiR.2020.3(78).2001.
 117. Dmytrenko A.V. Its impact the financial results of the entity the choice of on the choice of the method of valuation of inventory disposal / A.V.Dmytrenko // Розвиток фінансового ринку в Україні: загрози, проблеми та перспективи : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2022 р. – Полтава : Нац. ун-т ім. Юрія Кондратюка, 2022. – С. 101-102.
 118. Macroeconomic analysis and forecasting of foreign direct investment inflow: evidence from Ukraine / Alla Dmytrenko, Oksana Furmanchuk, Olena Kravchenko,Yevgeniya Karpenko, Olena Koba, John O. Aiyedogbon // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – 2022. – № 6 (47). – P. 66-76. – DOI: 10.55643/fcaptp.6.47.2022.3926.
 119. Dmytrenko A.V. Prerequisites and Features of Environmental Accounting / A.V. Dmytrenko, L.O. Tokaiuk // Економіка і регіон. – 2021. – № 2 (81). – C. 81-89. – DOI 10.26906/EiR.2021.2(81).2292.
 120. Innovation Technologies Forming Taxable Statements by a Joint Activity without Creation of a Legal Entity // A.V. Dmytrenko, G.V. Lebedyk, V.B. Nadobko, A.Yu. Zygun // International Journal of Engineering & Technology. – 2018. – Vol. 7, № 4.8. – P. 529-533. – doi: http://dx.doi.org/10.14419/ijet.v7i4.8.27300.
 121. Dmytrenko A.V. Belarusian state agrarian technical university education institution. financial controlling as a system of efficient management of joint activities of enterprises / A.V. Dmytrenko, A.V. Kovtunov // Економіка і регіон. – 2020. – № 1 (76). – С. 86-91. – DOI 10.26906/EiR.2020.1(76).
 122. Dmytrenko A. Formation of taxable statements by a joint activity without creation of a legal entity in the conditions of application of progressive information technologies / А. Dmytrenko, М. Krutko // Економіка і регіон : наук. вісн. ПолтНТУ. – Полтава, ПолтНТУ, 2018. – № 4 (71). – С. 86–91.
 123. Особливості обліку відпускних в закладах освіти та напрями його вдосконалення / О.В. Кравченко, А.В. Дмитренко, І.А. Говорун, Д.О. Кравченко // Вісник Сумського державного університету. Серія «Економіка». – 2022. – № 1. – С. 79-87. – DOI: 10.21272/ 1817-9215.2022.1-9.
 124. Дмитренко А.В. Фінансовий контролінг спільної діяльності у сфері бізнесу: теорія, методологія, практика реалізації : автореф. дис. .. д-ра екон. наук: 08.00.08 / А.В. Дмитренко. – Чернігів : ЧНТУ, 2020. – 39 с.
 125. Інтегрована звітність у процесі прийняття інвестиційних рішень: бібліометричний аналіз наукового ландшафту / О.М. Костенко, О.В. Кравченко, Н.В. Овчарова, Ж.А. Олексіч, А.В. Дмитренко // Agricultural and Resource Economics. – 2021. – Vol. 7. No. 2. – P. 141–159. – URL : https://doi.org/10.51599/are.2021.07.02.08.
 126. Dmytrenko A.V. Аccounting policy as a tool for forming an accounting information model of a business entity / Alla Dmytrenko // Економіка і регіон. – 2023. – № 4 (91). – С. 115-122. – DOI: 10.26906/EiR.2023.4(91).3215.
 127. Dmytrenko A.V. The automated accounting system as an organizational and technical component of the accounting policy of PJSC "Firm "Poltavpivo" / A.V. Dmytrenko, V.S. Solod // Економіка і регіон. – 2021. – № 4 (83). – С. 107-112.
 128. Veriga Yu.A. Іnformation support of financial controlling of subjects of joint activity / Yustyna Veriga, Alla Dmytrenko // Integration of traditional and innovation processes of development of modern science : collective monograph. – Riga, Latvia : Baltija Publishing, 2020. – P. 1-21. – DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-021-6-15.
 129. Dmytrenko A.V. Information space of controlling information in the context of joint activities: economic security aspect / A.V. Dmytrenko // Економіка і регіон. – 2023. – № 3 (90). – С. 120–125. – DOI: 10.26906/EiR.2023.3(90).3037.

Монографії:

1. Дмитренко А.В. Еssence and system entrental for accountingre quirements. / А.В. Дмитренко, Г.В. Лебедик // Coastalregions, problems and paradigms of sogio-economic. Izdevniciba “BaltijaPublishing». Колективна монографія. Рига (Латвія). 2018. (Країни Євросоюзу).

2. Дмитренко А.В. Теоретико-методологічні засади та прагматика організації фінансового контролінгу спільної діяльності у сфері бізнесу: монографія. Чернігів: ЧНТУ, 2019.   354 с. 20,57 д.а.

3.Veriga Yu.A. Іnformation support of financial controlling of subjects of joint activity / Yustyna Veriga, Alla Dmytrenko // Integration of traditional and innovation processes of development of modern science : collective monograph. – Riga, Latvia : Baltija Publishing, 2020. – P. 1-21. – DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-021-6-15 (Країни Євросоюзу).

4.Дмитренко А.В. AREAS OF REHABILITATION OF UKRAINE IN THE POSTPANDEMIC PERIOD / Дмитренко А.В., Фурманчук О.С., Ковтунов О.В. // The economics of postpandemics: prospects and challenges: monograph; Edited by I. Tatomyr, Z. Kvasnii. Praha: OKTAN PRINT, 2021, р. 36-47. (Країни Євросоюзу).

Публікації у закордонних виданнях, що входять до науко-метричної бази Scopus:

Dmitrenko A.V, Lebedyk G.V, Nesterenko M.M. Methods of calculating the cost of production in construction / Dmitrenko A.V, Lebedyk G.V, Nesterenko M.M. // International Journal of Engineering & Technology.- 2018. Vol. 7, №3.2 P. 6-11.

2. Alla Dmytrenko, Galina Lebedik, Vitalii Nadobko, Alina Zygun.Іnnovation technologies forming taxable statements by a joint activity without creation of a legal entity/  Alla Dmytrenko, Galina Lebedik, Vitalii Nadobko, Alina Zygun // International Journal of Engineering & Technology. 2018. Vol. 7, №4.8. Р. 529-533.

3. Костенко О., Кравченко О., Овчарова Н., Олексич Ж., Дмитренко А. Інтегрована звітність у процесі прийняття інвестиційних рішень: бібліометричний аналіз наукового ландшафту / Костенко О., Кравченко О., Овчарова Н., Олексич Ж., Дмитренко А. // Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal. Vol. 7 No. 2. С. 141-159. (The journal is abstracted and/or indexed in: Web of Science Core Collection (ESCI); SCOPUS.

Статті у фахових вітчизняних виданнях:

 1. Дмитренко А.В. Питання податкового обліку спільної діяльності на підприємствах України в умовах автоматизації / А.В. Дмитренко // Науковий вісник «Економіка і регіон». № 1. 2017. С. 52-55.
 2. Дмитренко А.В. Роль управлінського обліку та проблеми його впровадження на підприємствах / А.В. Дмитренко, Г.В. Лебедик, В.В. Яценко // Науковий вісник Мукачівського державного університету «Економіка і суспільство», вип. № 13. 2017. С. 1353-1358.
 3. Дмитренко А.В. Проблемні питання пенсійної реформи в Україні / А.В. Дмитренко, І.В. Дуднік // Науковий вісник: Економіка і регіон. № 6. 2017. С. 31-35.
 4. Дмитренко А.В. Reforming the account of ow ncapital of enter prises of the government sector. Науковий вісник: Економіка і регіон. № 1. 2018. С. 162-166.
 5. Дмитренко А.В. Марченко Л.Ю. Аdaptation of account registers of small enterprise subjects to the requirement for the common activity account // Науковий вісник: Економіка і регіон. № 1. 2018. С. 156-161.
 6. Дмитренко А.В., Особливості синтетичного і аналітичного обліку паливно-мастильних матеріалів / А.В. Дмитренко, Н.О. Максютенко // Електронне фахове видання «Економіка та суспільство»  Випуск № 19. Листопад 2018 р.
 7. Dmitrenko A.V. The formation of the indices of tax reporting joint activities without establishing a legal entity in terms of the application of advanced information technology / A.V.Dmitrenko, М.О. Кrutko // Науковий вісник: Економіка і регіон. № 4. 2018. С. 72-75.
 8. Дмитренко А.В. Теоретичні засади фінансового контролінгу спільної діяльності як концепції управління у сфері бізнесу / А.В. Дмитренко, В. Колісник // Економіка і регіон. 2019. № 4. С. 62-55.
 9. Дмитренко А.В. Теоретичні підходи щодо визначення сутності фінансового контролінгу управління діяльністю спільних підприємств / А.В. Дмитренко // Науковий вісник Полісся. 2019. № 2 (18). С. 56–62.
 10. Гоголь Т.А., Дмитренко А.В. Систематизація методів фінансового контролінгу спільної діяльності / Т.А. Гоголь, А.В. Дмитренко //  Причорноморські економічні студії. 2017. Випуск 20. С. 137-140.
 11. Дмитренко А.В. Financial controlling as a system of efficient management of joint activities of enterprises / А.В. Дмитренко, О.В. Ковтунов // Науковий вісник «Економіка і регіон», № 1 (76). 2020р. С. 86-91. 0,6 д.а
 12. Дмитренко А.В. Удосконалення обліку оплати праці та її оплати / А.В. Дмитренко, О.Р. Ізмайло // Журнал «Економічні студії». Випуск 2 (28) червень 2020 р. м. Львів. С. 22-25.
 13. Дмитренко А.В. Information and analytical support of financial controlling of joint activities of business entities / А.В. Дмитренко, Л.Ю. Марченко // Науковий вісник «Економіка і регіон», № 3. 2020р. С. 86-91. 0,6 д.а
 14. Дмитренко А.В.  Ways to improve the methodology of analysis of the financial condition of the enterprise / Дмитренко А.В., Фурманчук О.С. // Науковий вісник Національного університету «Полтавська політехніка» «Економіка і регіон». № 1. 2021. C. 100-105.
 15. Дмитренко А. Рrerequisites and features of environmental accounting / Дмитренко А.В., Токаюк Л. // Науковий вісник Національного університету «Полтавська політехніка» «Економіка і регіон». № 2. 2021.
 16. Alla Dmytrenko. Features of receipt and documentary registration of fixed assets at the agricultural enterprise / A. V. Dmytrenko, T.V. Matiash // Науковий вісник Національного університету «Полтавська політехніка» «Економіка і регіон». № 4. 2021.
 17. Alla Dmytrenko. The automated accounting system as an organizational and technical component of the accounting policy of PJSC "Firm "Poltavpivo" / A. V. Dmytrenko, V.S. Solod // Науковий вісник Національного університету «Полтавська політехніка» «Економіка і регіон». № 4. 2021.
 18. Кравченко О. Особливості обліку відпускних в закладах освіти та напрями його вдосконалення / Кравченко О., Дмитренко А., Говорун І., Кравченко Д. // Вісник Сумського державного університету. Серія «Економіка». № 1. 2022р. С 79-87.

Статті у закордонних виданнях:

 1. Дмитренко А.В. Особливості справляння акцизного податку в Україні та практика оподаткування /А.В. Дмитренко, Г.В. Лебедик// Eurasian Academic Research Journal. – Вірменія., м. Єреван. № 12. 2017.
 2. Дмитренко А.В. Проблеми оподаткування юридичних осіб в Україні та напрями його вдосконалення / А.В. Дмитренко // ІХ Международной научно-практической конференции «Научный диспут: вопросы экономики и финансов».  (Киев-Будапешт-Вена), 31 березеня2017 г. С. 6-9.
 3. Dmitrenko A.V. Methods of calculating the cost of production in construction / Dmitrenko A.V, Lebedyk G.V, Nesterenko M.M. // International Journal of Engineering & Technology.- 2018. Vol. 7, №3.2 P. 6-11.
 4. Alla Dmytrenko. Іnnovation technologies forming taxable statements by a joint activity without creation of a legal entity /  Alla Dmytrenko, Galina Lebedik, Vitalii Nadobko, Alina Zygun // International Journal of Engineering & Technology. – 2018. Vol. 7, №4.8. Р. 529-533.
 5. Dmitrenko A.V. Cost management for the production of construction producrs / Dmitrenko A.V, Lebedyk G.V. // І Міжнародна Азербайжансько-Українська конференція «Bulding Innovational» 24-25.05. 2018. м. Баку (Азербайжан).
 6. Дмитренко А.В. Інноваційні технології формування показників податкової звітності за спільною діяльністю без створення юридичної особи / А.В. Дмитренко, Г.В. Лебедик // І Міжнародна науково-практична конференція «Technology, Energineering&Sciens, 2018», м. Лондон, Великобританія, 24-25 жовтня 2018 р.- С. 152-154. – 0,2 д.а.
 7. Alla Dmytrenko Reforming the account of own capital of enterprises of the government sector // квітень 2019 р. м. Ісма, Латвія
 8. Дмитренко А.В. Застосування методів фінансового контролінгу спільної діяльності / Дмитренко А.В., Калайда Л.О., Хоменко І.О. // III Международная научно-практическая конференция «SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS OF MODERN SOCIETY» 6-8 ноября 2019 года Ливерпуль, Великобритания. С. 502-512.
 9. Дмитренко А.В., Фурман Ю. Сучасний стан та особливості ведення обліку мережевого маркетингу в Україні / Дмитренко А.В., Фурман Ю. // ІV Международная научно-практическая конференция Международная научно-практическая конференция «TOPICAL ISSUES OF THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE» 11-13 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА СОФИЯ, БОЛГАРИЯ. С. 637-644.
 10. Justina Veriga , Alla Dmytrenko. The role of financial control as a system of effective governance by joint activitiesplications  / Justina Veriga , Alla Dmytrenko // INTERNATIONAL CONFERENCE INFORMATION TECHNOLOGIES AND MANAGEMENT 2020 April 23-24, 2020, ISMA University of Applied Science, Riga, Latvia.
 11. Дмитренко А.В. Енергоефективність  економіки України:  проблеми сьогодення та майбутнього / А.В. Дмитренко // ІІІ Міжнародна азербайжансько- українська конференція «BULDING INNOVATIONS – 2020», 1-2 червня 2020р., м. Баку, Азербайжан
 12. Дмитренко А.В. Облік МШП та аналіз ефективності їх використання /  Дмитренко А.В., Бурмістрова О.В. // VI Международная научно-практическая конференция «EURASIAN SCIENTIFIC CONGRESS» 14-16 июня 2020 года,  г. Барселона, Испания. https://sci-conf.com.ua/
 13. Дмитренко А.В. Напрями вдосконалення обліку та аналізу реалізації готової продукції /  Дмитренко А.В., Тендітник О.Ю. // VI Международная научно-практическая конференция «EURASIAN SCIENTIFIC CONGRESS» 14-16 июня 2020 года, г.  Барселона, Испания. https://sci-conf.com.ua/
 14. Dmytrenko A. ECONOMIC PROBLEMS OF ENERGY EFFICIENCY: PRESENTATION AND FUTURE / Dmytrenko A. // ІV Міжнародна азербайжансько-українська конференція «BULDING INNOVATIONS – 2021», 20-21 травня 2021р., м. Баку, Азербайжан.
 15. Дмитренко А.В. AREAS OF REHABILITATION OF UKRAINE IN THE POSTPANDEMIC PERIOD / Дмитренко А.В., Фурманчук О.С., Ковтунов О.В. // The economics of postpandemics: prospects and challenges: monograph; Edited by I. Tatomyr, Z. Kvasnii. Praha: OKTAN PRINT, 2021, р. 36-47.
 16. Дмитренко А.В. Роль іноземного інвестування як засіб забезпечення стійкого і стабільного економічного зростання в Україні / Дмитренко А.В., Фурманчук О.С. // XI Международная научно-практическая конференция “MODERN DIRECTIONS OF SCIENTIFIC RESEARCH DEVELOPMENT”, 20-22 апреля 2022 года Чикаго, США.
 17. Дмитренко А.В. Основні фактори впливу на якість аудиторських послуг: вітчизняний досвід / Дмитренко А.В., Фурманчук О.С. // XIІ Международная научно-практическая конференция “MODERN DIRECTIONS OF SCIENTIFIC RESEARCH DEVELOPMENT”, 18-20 мая 2022 года Чикаго, США.

Опубліковані праці апробаційного характеру:

 1. Дмитренко А.В. Податкові новації для бізнесу на 2017 рік / Бурлакова І.А., Дмитренко А.В // Економічний розвиток держави та її соціальна стабільність: матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, 11 травня 2017 р. Ч. 1. Полтава: ФОП Пусан А.Ф., 2017.С. 498-501.
 2. Дмитренко А.В. Удосконалення систем оподаткування юридичних осіб в Україні / Дмитренко А.В., Бульбаха Л.А., Мороз С.О. // Економічний розвиток держави та її соціальна стабільність: матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, 11 травня 2017 р. Ч. 1. Полтава: ФОП Пусан А.Ф., 2017. С. 501-503.
 3. Дмитренко А.В. Проблеми підвищення мінімальної заробітної плати в Україні / Дмитренко А.В., Гнида В.В., Шиян Ю.В. // Економічний розвиток держави та її соціальна стабільність: матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, 11 травня 2017 р. Ч. 1. Полтава: ФОП Пусан А.Ф., 2017. С. 503-505.
 4. Дмитренко А.В. Перспективи оподаткування доходів фізичних осіб в Україні / Дмитренко А.В. Горбенко Я.О., Ляшенко Я.В. // Економічний розвиток держави та її соціальна стабільність: матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, 11 травня 2017 р. Ч. 1. Полтава: ФОП Пусан А.Ф., 2017. С. 505-507.
 5. Дмитренко А.В. Інформаційне забезпечення як інструмент ефективного управління підприємством / Дмитренко А.В., Іващенко К.Ю., Турченко М.В // Економічний розвиток держави та її соціальна стабільність: матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, 11 травня 2017 р. Ч. 1. Полтава: ФОП Пусан А.Ф., 2017. С. 507-509.
 6. Дмитренко А.В. Новації у складання декларації податку та прибутку у 2017 році / Дмитренко А.В., Катькало С.О., Павленко А.І. // Економічний розвиток держави та її соціальна стабільність: матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, 11 травня 2017 р. Ч. 1. Полтава: ФОП Пусан А.Ф., 2017. С. 509-5011.
 7. Дмитренко А.В. Удосконалення обліку системи оподаткування для фізичних осіб / Дмитренко А.В., Клюшниченко О.О., Магаляс Т.Р.// Економічний розвиток держави та її соціальна стабільність: матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, 11 травня 2017 р. Ч. 1. Полтава: ФОП Пусан А.Ф., 2017. С. 511-513.
 8. Дмитренко А.В. Податкові зміни у сплаті ПДФО у 2017 році фізичних осіб – резидентів / Дмитренко А.В, Сагайдак Н.В., Туржанська К.С. // Економічний розвиток держави та її соціальна стабільність: матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, 11 травня 2017 р. Ч. 1. Полтава: ФОП Пусан А.Ф., 2017. С. 513-515.
 9. Дмитренко А.В. Розвиток інформаційно-аналітичного забезпечення управління стійким розвитком підприємств / Дмитренко А.В., Степаненко Н.В. // Економічний розвиток держави та її соціальна стабільність: матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, 11 травня 2017 р. Ч. 1. Полтава: ФОП Пусан А.Ф., 2017.С. 515-517.
 10. Дмитренко А.В. Особливості використання елементів методів бухгалтерського обліку на підприємствах України / Дмитренко А.В., Гибало А.О. // Економічний розвиток держави та її соціальна стабільність: матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, 11 травня 2017 р. Ч. 1. Полтава: ФОП Пусан А.Ф., 2017.С. 517-519.
 11. Дмитренко А.В. Особливості оподаткування сільськогосподарських підприємств / Дмитренко А.В, Бондар А.В., Яценко В.В., // Економічний розвиток держави та її соціальна стабільність: матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, 11 травня 2017 р. Ч. 1. Полтава: ФОП Пусан А.Ф., 2017. С. 519-521.
 12. Дмитренко А.В. Напрями вдосконалення оподаткування юридичних осіб в Україні / А.В. Дмитренко // Матеріали 69- ої наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. 2017. 26 квітня.
 13. Дмитренко А.В. Шляхи удосконалення витрат на державному підприємстві / Дмитренко А.В., Клюшниченко О.О. // Матеріали 69- ої наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. 2017. 26 квітня.
 14. Дмитренко А.В.Шляхи вдосконалення оподаткування юридичних осіб в Україні / А.В. Дмитренко // Черкаський технологічний університет: Черкаси. 11 травня 2017.
 15. Дмитренко А.В. Проблеми оподаткування юридичних осіб в Україні та напрями його вдосконалення / А.В. Дмитренко // ІХ Международной научно-практической конференции«Научный диспут: вопросы экономики и финансов». - (Киев-Будапешт-Вена), 31 березеня2017 г. С. 6-9.
 16. Dmitrenko A.V, Lebedyk G.V. Cost management for the production of construction producrs // І Міжнародна Азербайжансько-Українська конференція «Bulding Innovational» 24-25.05. 2018. м. Баку (Азербайжан).
 17. Дмитренко А.В.  Забезпечення освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання / А.В. Дмитренко // Всеукраїнська еоектронна науково – практична конференція «Відкрита освіта та дистанційне навчання: ід теорії до практики». 27 вересня 2018 р.: Університет менеджменту освіти НАПНУ в м. Києві.
 18. Дмитренко А.В., Штепа К. Удосконалення обліку основних засобів / А.В. Дмитренко, К. Штепа // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Тенденції розвитку економіки у 2018 році: аналітичний та теоретико-методологічний аспекти». 1 грудня 2018 року. Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. Одеса.
 19. Дмитренко А.В. Інноваційні технології формування показників податкової звітності за спільною діяльністю без створення юридичної особи / А.В. Дмитренко, Г.В. Лебедик // І Міжнародна науково-практична конференція «Technology, Energineering&Sciens, 2018», м. Лондон, Великобританія, 24-25 жовтня 2018 р.- С. 152-154.
 20. Дмитренко А.В., Дейкало М.В. Особливості податкового обліку в Україні / Дмитренко А.В., Дейкало М.В. // матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Економічне майбутнє України очима молодих дослідників». 30 листопад 2018 р. Київ.
 21. Дмитренко А.В., Арзуманян А.С., Міщук  Є.М. Особливості обліку сільськогосподарської продукції / Дмитренко А.В., Арзуманян А.С., Міщук  Є.М. // матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Економічне майбутнє України очима молодих дослідників». 30 листопад 2018 р. Київ.
 22. Дмитренко А.В., Дейкало М.В. Особливості обліку за МСФЗ / Дмитренко А.В., Дейкало М.В. // матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Економічне майбутнє України очима молодих дослідників». 30 листопад 2018 р. Київ.
 23. Дмитренко А.В., Сіроштан І.О. Особливості формування звіту про рух грошових коштів// Матеріали 70- ої наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. 2018. 26 квітня.
 24. Дмитренко А.В., Колісник В.О. Сучасний стан і проблеми впровадження управлінського обліку на підприємстві // Матеріали 70- ої наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. 2018. 26 квітня.
 25. Бурлакова І.А., Дмитренко А.В. Інформаційне забезпечення питання пенсійної реформи в Україні // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Економічний розвиток держави та її соціальна стабільність», ч. 1. Полтава. 15 травня 2018 р. С. 221-223.
 26. Дмитренко А.В. Особливості справляння акцизного податку в умовах здійснення спільної діяльності в Україні та практика оподаткування // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Економічний розвиток держави та її соціальна стабільність», ч. 1. Полтава. 15 травня 2018 р.  С. 223-225.
 27. Дмитренко А.В.,; Бурлука Т.О., Гуєв А.С. Інформаційне забезпечення обліку безготівкових розрахунків оподаткування // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Економічний розвиток держави та її соціальна стабільність», ч. 1. Полтава. 15 травня 2018 р. С. 225-226.
 28. Дмитренко А.В., Гасанов С. Обліково-аналітичне забезпечення системи економічної безпеки суб’єктів господарювання // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Економічний розвиток держави та її соціальна стабільність», ч. 1. Полтава. 15 травня 2018 р. С. 226-228.
 29. Дмитренко А.В., Гіль М.О., Штепа Д.О. Формування податкової звітності бюджетних установ господарювання // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Економічний розвиток держави та її соціальна стабільність», ч. 1. Полтава. 15 травня 2018 р. С. 229-230.
 30. Дмитренко А.В., Дубовик А.С. Роль фінансової звітності в сучасних умовах господарювання // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Економічний розвиток держави та її соціальна стабільність», ч. 1. Полтава. 15 травня 2018 р. С. 230-232.
 31. Дмитренко А.В.,; Колісник В.О., Коваленко М.Р. Інформаційне забезпечення управлінського обліку на підприємстві // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Економічний розвиток держави та її соціальна стабільність», ч. 1. Полтава. 15 травня 2018 р. С. 232-233.
 32. Дмитренко А.В., Масляк К.І. Обліково-аналітична діяльність суб’єктів господарювання: сутність і складові // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Економічний розвиток держави та її соціальна стабільність», ч. 1. – Полтава. Полтава. 15 травня 2018 р. С. 233-235.
 33. Дмитренко А.В., Петкіна С.І. Інформаційно-аналітичне забезпечення розвитку суб'єктів господарювання // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Економічний розвиток держави та її соціальна стабільність», ч. 1. – Полтава. Полтава. 15 травня 2018 р. С. 235-237.
 34. Дмитренко А.В., Ткаченко Н.С., Ляшенко Д.О. Іформаційне забезпечення оподатковування доходів громадян ЄСВ // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Економічний розвиток держави та її соціальна стабільність», ч. 1. Полтава. 15 травня 2018 р. С. 237-239.
 35. Дмитренко А.В., Заєць Н.І., Іванко А.В., Сіроштан І.О. Оособливості податку на виведений капітал // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Економічний розвиток держави та її соціальна стабільність», ч. 1.  Полтава. 15 травня 2018 р. С. 247-249.
 36. Дмитренко А.В Формування показників податкової звітності за спільною діяльністю: комп’ютерні інновації/ / А.В. Дмитренко // ІІІ Международная научно-практическая конференция «Современная наука: теория и практика», м. Катовіце, Польща, 30 квітня 2019 р..
 37. Дмитренко А.В. Фінансові та податкові аспекти формування показників податкової звітності за спільною діяльністю / А.В. Дмитренко // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Економічний розвиток держави та її соціальна стабільність», м. Полтава, Україна, 15 травня 2019 р. .
 38. Дмитренко А.В. Инновационные технологии формирования показателей финансовой и налоговой отчетности по совместной деятельности в АПК / А. В. Дмитренко // 11-я Международная научно-практическая конференция «Формирование организационно-экономических условий эфективного функционирования АПК», г. Минск, Белорусь, 30-31 мая 2019 г..
 39. Alla Dmytrenko Reforming the account of own capital of enterprises of the government sector // м. Ісма, Латвія
 40. Гоголь Т.А., Дмитренко А.В. Теоретичні підходи до визначення сутності понять «контролінг» і «фінансовий контролінг» спільної діяльності. «Актуальні проблеми та перспективи розвитку національного господарства в умовах глобальної нестабільності»: Міжнародний форуму, (м. Кременчук, 28-29 листопада 2018 року). Кременчук, 2018. С. 312-314.
 41. Гоголь Т.А., Дмитренко А.В. Функції та методи фінансового контролінгу спільної діяльності. «Фінансове забезпечення діяльності суб’єктів господарювання»: VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція, (м. Кременчук, 01-02 березня 2019 року). Кременчук, 2019. С. 119-121.
 42. Дмитренко А.В., Калайда Л.О., Хоменко І.О. Застосування методів фінансового контролінгу спільної діяльності // III Международная научно-практическая конференция «SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS OF MODERN SOCIETY» 6-8 ноября 2019 года Ливерпуль, Великобритания. С. 502-512.
 43. 43.Дмитренко А.В, Міщук Є.М., Фурман Ю.Ю. Проблеми та перспективи розвитку ринку фінансових послуг  // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток фінансового ринку в Україні: загрози, проблеми та перспективи». 15 жовтня 2019 року. м. Полтава. С. 68-71.
 44. Дмитренко А.В, Падусенко В.В., Стародуб К.О. Основні загрози фінансової безпеки України та шляхи їх вирішення // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток фінансового ринку в Україні: загрози, проблеми та перспективи». 15 жовтня 2019 року. м. Полтава. С. 136-139.
 45. Дмитренко А.В, Калайда Л.О., Рудіна Т.В. Управління грошовими потоками на підприємстві // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток фінансового ринку в Україні: загрози, проблеми та перспективи». 15 жовтня 2019 року. м. Полтава. С. 224-227.
 46. Дмитренко А.В, Нечухран К. О., Шевельова Л.С. Проблеми податкової політики, як складової управління фінансами суб’єктів малого підприємництва // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток фінансового ринку в Україні: загрози, проблеми та перспективи». 15 жовтня 2019 року. м. Полтава.  С. 227-229.
 47. Дмитренко А.В, Хоменко І.О., Колєснік Е.В. Проблеми управління фінансовою діяльністю суб’єктів підприємництва // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток фінансового ринку в Україні: загрози, проблеми та перспективи». 15 жовтня 2019 року. м. Полтава. С. 229-232.
 48. 48.Дмитренко А.В., Калайда Л.О., Хоменко І.О. Застосування методів фінансового контролінгу спільної діяльності // III Международная научно-практическая конференция «SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS OF MODERN SOCIETY» 6-8 ноября 2019 года Ливерпуль, Великобритания. С. 502-512.
 49. 49.Дмитренко А.В Концепції формування та розвитку фінансового контролінгу спільної діяльності // «Актуальні проблеми та перспективи розвитку національного господарства в умовах глобальної нестабільності»: Міжнародний форуму, (м. Кременчук, 02-03 грудня 2019 року). Кременчук, 2019. С. 312-314.
 50. 50.Дмитренко А.В., Фурман Ю. Сучасний стан та особливості ведення обліку мережевого маркетингу в Україні // ІV Международная научно-практическая конференция Международная научно-практическая конференция «TOPICAL ISSUES OF THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE» 11-13 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА СОФИЯ, БОЛГАРИЯ. – С. 637-644. 
 51. Калайда Л.О. Особливості оподаткування сільськогосподарських підприємств (Науковий керівник – Дмитренко А.В.). Матеріали 72- ої наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. 2020. 06 травня. 0,2 д.а
 52. Колєснік Е.В. Напрями вдосконалення екологічного оподаткування в Україні (Науковий керівник – Дмитренко А.В.). Матеріали 72- ої наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. 2020. 06 травня. 0,2 д.а.
 53. Литвиненко Є.Е., Матяш Т. В. Фінансова стабільність: особливості функціонування структурних елементів (Науковий керівник – Дмитренко А.В.). Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція молодих учених, студентів та аспірантів «Економічний розвиток держави та її соціальна стабільність», 11 червня 2020р., м. Полтава. C 174-175.
 54. Дмитренко А.В., Барсукова М.В.  Оцінка розвитку спільного підприємництва в Україні. Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція молодих учених, студентів та аспірантів «Економічний розвиток держави та її соціальна стабільність», 11 червня 2020р., м. Полтава. C 149-150.
 55. Ізмайло О.Р., Кравченко І.М. Фінансова стабільність як чинник розвитку національної економіки (Науковий керівник – Дмитренко А.В.). Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція молодих учених, студентів та аспірантів «Економічний розвиток держави та її соціальна стабільність», 11 червня 2020р., м. Полтава. C 153-154.
 56. Фурман Ю.Ю., Міщук Є.М. Сучасні економічні стратегії та концепції розвитку підприємств промислового сектору (Науковий керівник – Дмитренко А.В.). Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція молодих учених, студентів та аспірантів «Економічний розвиток держави та її соціальна стабільність», 11 червня 2020р., м. Полтава. C 200-201.
 57. Ярова А.В., Шинкар Ю.Л. Сучасна сутність та шляхи подолання тіньової економіки в Україні (Науковий керівник – Дмитренко А.В.). Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція молодих учених, студентів та аспірантів «Економічний розвиток держави та її соціальна стабільність», 11 червня 2020р., м. Полтава. C 202-203.
 58. Дмитренко А.В., Ковтунов А.В. Сучасні тенденції світового досвіду розвитку спільного підприємництва. Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція молодих учених, студентів та аспірантів «Економічний розвиток держави та її соціальна стабільність», 11 червня 2020р., м. Полтава. C 151-152.
 59. Кондрацька Д.С. Фінансова стабільність національної економіки (Науковий керівник – Дмитренко А.В.). Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція молодих учених, студентів та аспірантів «Економічний розвиток держави та її соціальна стабільність», 11 червня 2020р., м. Полтава. C 165-166.
 60. 60.Justina Veriga , Alla Dmytrenko. The role of financial control as a system of effective governance by joint activitiesplications  // INTERNATIONAL CONFERENCE INFORMATION TECHNOLOGIES AND MANAGEMENT 2020 April 23-24, 2020, ISMA University of Applied Science, Riga, Latvia.- 0,3 д.а. 
 61. А.В. Дмитренко. Енергоефективність  економіки України:  проблеми сьогодення та майбутнього // ІІІ Міжнародна азербайжансько- українська конференція «BULDING INNOVATIONS – 2020», 1-2 червня 2020р., м. Баку, Азербайжан.
 62. В.М. Синельников, к-т. экон. наук, доцент Учреждение образование «Белорусский государственный аграрный технический университет», А.В. Дмитренко  к-т. экон. наук, доцент Национальный университет "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка" М.В. Радкович, аспирант Учреждение образование «Белорусский государственный аграрный технический университет» современные подходы рыночной оценки стоимости предприятий АПК // 7 международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы инновационного развития и кадрового обезпечения АПК» 3-4 июня 2020, г. Минск, Беларусия. – 0,4 д.а.
 63. Дмитренко А.В., Бурмістрова О.В. Облік МШП та аналіз ефективності їх використання. VI Международная научно-практическая конференция «EURASIAN SCIENTIFIC CONGRESS» 14-16 июня 2020 года,  г. Барселона, Испания. https://sci-conf.com.ua/
 64. Дмитренко А.В., Тендітник О.Ю. Напрями вдосконалення обліку та аналізу реалізації готової продукції. VI Международная научно-практическая конференция «EURASIAN SCIENTIFIC CONGRESS» 14-16 июня 2020 года, г.  Барселона, Испания. https://sci-conf.com.ua/
 65. Дмитренко А.В., Токаюк Л., Матяш Т. Проблеми організаціїобліку запасів на підприємстві. Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю Університету, 22 жовтня 2020р.- Полтава: Полт.НТУ, 2020.-  С. 250-253.
 66. Дмитренко А.В., Ковтунов О.В. Роль облікової інформації в системі управління суб’єктами господарювання спільної діяльності. Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю Університету, 22 жовтня 2020р.- Полтава: Полт.НТУ, 2020. С. 211-214.
 67. Дмитренко А.В., Солод В., Теличко В. Проблемні аспекти оподаткування з податку на додану вартість суб’єктів підприємництва // Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю Університету, 22 жовтня 2020р.- Полтава: Полт.НТУ, 2020. С. 244-247.
 68. Дмитренко А.В., Ізмайло О. Особливості оподаткування розрахунків з оплати праці. Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю Університету, 22 жовтня 2020р.- Полтава: Полт.НТУ, 2020. С. 229-231.
 69. Дмитренко А.В., Падусенко В., нечухран к. Проблематика оподаткування прибутку на підприємстві. Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю Університету, 22 жовтня 2020р.- Полтава: Полт.НТУ, 2020. С. 238-241.
 70. Дмитренко а.в., Фурман Ю., Міщук Є. Актуальні проблеми та перспективи обліку грошових відносин на малих підприємствах. Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю Університету, 22 жовтня 2020р.- Полтава: Полт.НТУ, 2020. С. 236-237.
 71. Дмитренко А.В., Лесик М., Сіренко А.  Інформаційно-аналітичне забезпечення обліку спільної діяльності. Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю Університету, 22 жовтня 2020р.- Полтава: Полт.НТУ, 2020. С. 217-218.
 72. Дмитренко А.В. Розвиток інформаційно-аналітичного забезпечення фінансового контролінгу спільної діяльності суб'єктів господарювання. Матеріали  міжнародного форуму «Актуальні проблеми та перспективи розвитку національного господарства в умовах глобальної нестабільності». м. Кременчук. – 2-3 грудня 2020р.
 73. Дмитренко А.В. Методологічна конструкція дослідження системи фінансового контролінгу спільної діяльності у сфері бізнесу. Матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Академічна та університетська наука – результати та перспективи», м. Полтава, 10 грудня 2020р.
 74. Дмитренко А.В. Економічна безпека: проблеми та способи забезпечення. Економічна безпека: держава, регіон, підприємство: Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції з міжнародною участю, 21 грудня 2020 р. – 21 січня 2021 р. Полтава: НУПП, 2021. С. 9-11.
 75. Солод В., Нечухран К. Бюджетна безпека України та ризики, які нас чекають у 2021 році. (Науковий керівник – А.В. Дмитренко). Економічна безпека: держава, регіон, підприємство: Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції з міжнародною участю, 21 грудня 2020 р. – 21 січня 2021 р. Полтава: НУПП, 2021. С. 27-32.
 76. Дмитренко А.В. Особливості обліку довгострокових біологічних активів» / Дмитренко А.В., Токаюк Л. // Матеріали 73- ої наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. 28 квітня 2021 р.
 77. Дмитренко А.В. Напрямки управління економікою України в посткризовій ситуації повязаній з наслідками пандемії COVID-19 // INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE in video format on "New Challenges in the World Economy: Problems, Opportunities" May 7, 2021.
 78. Лесик М.С. (Науковий керівник - Дмитренко А.В.) Фінансова стабільність держави як об’єктивна умова її екномічного розвитку // Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція молодих учених, студентів та аспірантів «Економічний розвиток держави та її соціальна стабільність», 14 травня 2021 р., м. Полтава.
 79. Нечухран К.О., Падусенко В.В., (Науковий керівник - Дмитренко А.В.)  забезпечення фінансової стабільності як особливої мети грошово-кредитної політики розвитку Україні // Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція молодих учених, студентів та аспірантів «Економічний розвиток держави та її соціальна стабільність», 14 травня 2021 р., м. Полтава.
 80. Дмитренко А.В.,  Солод В. С. Аналіз макроекономічних показників ефективності та реальні загрози фінансовій стабільності економіки України // Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція молодих учених, студентів та аспірантів «Економічний розвиток держави та її соціальна стабільність», 14 травня 2021 р., м. Полтава.
 81. Дмитренко А.В.,  Ковтунов А.В., Ганжа М.В. Фінансова стабільність країни як головний чинник розвитку національної економіки // Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція молодих учених, студентів та аспірантів «Економічний розвиток держави та її соціальна стабільність», 14 травня 2021 р., м. Полтава.
 82. Ганжа М.В., Дмитренко А.В. Стратегічні орієнтири розвитку економіки україни для подолання наслідків пандемії COVID-19 // І Міжнародна науково-практична конференція молодих учених «Стратегічні орієнтири сталого розвитку в Україні та світі» 14 травня 2021 року м. Чернігів
 83. Dmytrenko A. Еconomic problems of energy efficiency: presentation and future // ІV Міжнародна азербайжансько- українська конференція «BULDING INNOVATIONS – 2021», 20-21 травня 2021р., м. Баку, Азербайжан.
 84. Olena  Kravchenko, Alla Dmitrenko FINANCIAL LITERACY AS A GUARANTEE OF LIFE SUCCESS OF THE POPULATION OF UKRAINE // FINTELLIGENCE International
  Scientific and Practical Conference «Aspects of Financial Literacy» 24th March 2021.
  Venue: ONLINE
  Sumy State University.
 85. Дмитренко А. В. Соціальна відповідальність у системі сталого розвитку / Дмитренко А. В., Кравченко О // ЗБІРНИК матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТРЕТЬОГО СЕКТОРА ТА СОЦІАЛЬНООРІЄНТОВАНОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ І СВІТІ 30 березня 2021 р. Полтава-Харків. ПДАА. С. 74-76.
 86. Olena Kravchenko, Alla Dmytrenko Social responsibility of enterprises in the system of sustainable development of the country // International Scientific and Practical Online Conference “ Imperatives of Economic Growth in Ukraine and in the EU in the Context of Sustainable Development”. 26-27 October 2021. Venue:  ONLINE Sumy State University.
 87. Дмитренко Алла Василівна. Інформаційне забезпечення функціонування фінансового контролінгу спільної діяльності через систему обліку і звітності суб’єктів бізнесу // Розвиток фінансового ринку в Україні: загрози, проблеми та перспективи: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 27 Жовтня 2021 р. Полтава: НУПП, 2021. С. 155-157.
 88. Дмитренко Алла Василівна, Устименко Алла Сергіївна, Кравченко Олена Володимирівна. Аналіз ефективності спільного фінансування діяльності суб’єктів підприємництва // Розвиток фінансового ринку в Україні: загрози, проблеми та перспективи: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 27 Жовтня 2021 р. Полтава: НУПП, 2021. С. 157-159.
 89. Дмитренко Алла Василівна, Дунаєва Альона Сергіївна, Волкова Єлизавета Ігорівна. Актуальні проблеми обліку основних засобів на підприємстві та шляхи їх вирішення // Розвиток фінансового ринку в Україні: загрози, проблеми та перспективи: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 27 Жовтня 2021 р. Полтава: НУПП, 2021. С. 159-161.
 90. Дмитренко Алла Василівна, Ізмайло Олена Романівна. Обліково-аналітичне забезпечення розрахунків з оплати праці у системі управління підприємством // Розвиток фінансового ринку в Україні: загрози, проблеми та перспективи: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 27 Жовтня 2021 р. Полтава: НУПП, 2021. С. 161-162.
 91. Дмитренко Алла Василівна, Кошляк Дар’я Ігорівна, Калініченко Аліна Сергіївна. Особливості оподаткування підприємств iv групи спрощеної системи оподаткування // Розвиток фінансового ринку в Україні: загрози, проблеми та перспективи: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 27 Жовтня 2021 р. Полтава: НУПП, 2021. С. 162-164.
 92. Дмитренко Алла Василівна, Солод Владислава Сергіївна, Кравченко Ірина Максимівна. Особливості облікової політики підприємства харчової промисловості ПрАТ «Фірма «Полтавпиво» // Розвиток фінансового ринку в Україні: загрози, проблеми та перспективи: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 27 Жовтня 2021 р. Полтава: НУПП, 2021. С. 164-166.
 93. Дмитренко Алла Василівна, Тибирца Юлія Богданівна, Калетвінцев Михайло Сергійович. Проблеми та особливості обліку діяльності суб’єктів неприбуткових організацій // Розвиток фінансового ринку в Україні: загрози, проблеми та перспективи: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 27 Жовтня 2021 р. Полтава: НУПП, 2021. С. 166-167.
 94. Alla Dmytrenko. Мethodological basis of the study of the processes of the formation of the financial controlling system of joint activities / A. V. Dmytrenko // ХІV Міжнародна науково-практична конференція «Академічна й університетська наука: результати та перспективи»
 95. Дмитренко А.В. Роль іноземного інвестування як засіб забезпечення стійкого і стабільного економічного зростання в Україні / Дмитренко А.В., Фурманчук О.С. // XI Международная научно-практическая конференция “MODERN DIRECTIONS OF SCIENTIFIC RESEARCH DEVELOPMENT”, 20-22 апреля 2022 года Чикаго, США
 96. Лоза А.В., Дмитренко А.В. Напрями вдосконалення системи соціального страхування в Україні / Лоза А.В., Дмитренко А.В. // Тези 74-ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка». Том 2. (Полтава, 25 квітня – 21 травня 2022 р.) Полтава: Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2022. 410-411 с.
 97. Дмитренко А.В. Основні фактори впливу на якість аудиторських послуг: вітчизняний досвід / Дмитренко А.В., Фурманчук О.С. // XIІ Международная научно-практическая конференция “MODERN DIRECTIONS OF SCIENTIFIC RESEARCH DEVELOPMENT”, 18-20 мая 2022 года Чикаго, США
 98. 98.Дмитренко А.В. ПРОБЛЕМИ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ  ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ / А.В. Дмитренко // V Міжнародна українсько-азербайжанська конференція «BULDING INNOVATIONS – 2022», 19-20 травня 2022р., м. Баку, Азербайжан.
 99. Дмитренко А.В. The automated accounting system component of the accounting policy of PJSC "Firm "Poltavpivo"  / А.В. Дмитренко // ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів". м. Берегове. 15 червня 2022р.
 100. Дмитренко А.В., Лоза А.В. Проблеми та перспективи забезпечення фінансової стабільності національної  економіки в умовах воєнного стану / Дмитренко А.В., Лоза А.В. // Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «сталий розвиток: виклики та загрози в умовах воєнного стану». НУПП. 09 червня 2022р.
 101. Дмитренко А.В., Тибирца Ю. Інструменти підтримки фінансової стійкості України у період воєнного стану / Дмитренко А.В., Тибирца Ю. // Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «сталий розвиток: виклики та загрози в умовах воєнного стану». НУПП. 09 червня 2022р.
 102. Дмитренко А.В., Волкова Є.І. Проблеми фінансової стабільності та їх вирішення у період воєнного стану в Україні / Дмитренко А.В., Волкова Є.І. // Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «сталий розвиток: виклики та загрози в умовах воєнного стану». НУПП. 09 червня 2022р.
 103. Дмитренко А.В., Кравченко О.В., Кейниз Ю. Проблеми забезпечення фінансової стабільності економіки України в умовах воєнного стану / Дмитренко А.В., Кравченко О.В., Кейниз Ю. // Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «сталий розвиток: виклики та загрози в умовах воєнного стану». НУПП. 09 червня 2022р.
 104. Дмитренко А.В., Білан І. Стан фінансового сектору та заходи з підтримки стабільності економіки в умовах воєнного стану / Дмитренко А.В., Білан І. // Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «сталий розвиток: виклики та загрози в умовах воєнного стану». НУПП. 09 червня 2022р.
 105. Дмитренко А.В. Зміни в сучасному університеті: виклики сьогодення та тенденції розвитку / А.В. Дмитренко // Наукова Інтернет-конференція з проблем вищої освіти і науки «Науково-методологічні аспекти підвищення якості підготовки фахівців в умовах діджиталізації та інтеграції в міжнародний освітній простір» 10 червня 2022 року м. Харків.

Підручники, наукові посібники, конспекти лекцій та методичні вказівки

Навчальні посібники:

 1. Дмитренко А.В. Податкова звітність: навчальний посібник для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» усіх форм навчання / А.В. Дмитренко. Полтава: ПолтНТУ , грудень. 2017. 229 с.
 2. Дмитренко А.В Організація бухгалтерського обліку: навчальний посібник для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» усіх форм навчання / А.В. Дмитренко, В.М. Прохорова. Полтава: ПолтНТУ, грудень. 2018. 187 с
 3. Дмитренко А.В. Міжнародні стандарти фінансової звітності: навчальний посібник для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» усіх форм навчання / А.В. Дмитренко. Полтава: НУПП грудень. 2019. 260 с.
 4. Дмитренко А.В. Комп’ютерний аудит: навчальний посібник для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» усіх форм навчання / А.В. Дмитренко.  Полтава: НУПП. 9 грудня. 2020. 105 с.
 5. Кравченко О.В., Дмитренко А. В. Облік міжнародних операцій : навчальний посібник / А. В. Дмитренко, О. В. Кравченко. Суми : Сумський державний університет, 2021. 216 с.

Конспекти лекцій:

 1. Дмитренко А.В. Історія бухгалтерського обліку : конспект лекцій. Полтава: НУПП 2021. 93с.

 

Курс лекцій:

 1. Дмитренко А.В. Податковий облік: курс лекцій. Полтава: ПолтНТУ, 2017.  220с.

Методичні рекомендації:

 1. Дмитренко А.В. Методичні рекомендації до проходження виробничої практики для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» ступеня вищої освіти «Магістр» усіх форм навчання. - Полтава: ПолтНТУ, 2019.  15 с.
 2. Дмитренко А.В. Методичні рекомендації до проходження переддипломної практики для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» ступеня вищої освіти «Магістр» усіх форм навчання. - Полтава: ПолтНТУ, 2019.  16 с.
 3. Верига Ю.А., Дмитренко А.В. Методичні рекомендації до проходження переддипломної практики для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» ступеня вищої освіти «Бакалавр» усіх форм навчання. Полтава: ПолтНТУ, 2019. 15 с.
 4. Дмитренко А.В. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Облік зовнішньоекономічної діяльності» для здобувачів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» ступеня вищої освіти «Магістр» усіх форм навчання. - Полтава: НУПП, 2022. 36 с.

Свідоцтва про реєстрацію авторських прав:

 1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 88056  від 02.05.2019 р. Стаття «Еssence and system entrental for accounting requirements. / Дмитренко А.В., Лебедик Г.В. Науковий вісник Мукачівського державного університету «Економіка і суспільство», вип. № 13. 2017. С. 1353-1358.
 2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 88054  від 02.05.2019 р. Стаття «Adaptation of account registers of small enterprise subjects to the requirement for the common activity account» / Дмитренко А.В., Марченко Л.Ю. Науковий вісник: Економіка і регіон. № 1. 2018. С. 156-161.
 3. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 88055  від 02.05.2019 р. Стаття «Reforming the account of ow ncapital of enter prises of the government sector» / Дмитренко А.В., Прохорова В.М. Науковий вісник: Економіка і регіон. № 1. 2018. С. 162-166.
 4. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 88053  від 02.05.2019 р. Стаття «The formation of the indices of tax reporting joint activities without establishing a legal entity in terms of the application of advanced information technology» / Дмитренко А.В., Крутько М.О. Науковий вісник: Економіка і регіон. № 4. 2018. С. 51-56.
 5. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 88052  від 02.05.2019 р. Стаття «Особливості синтетичного і аналітичного обліку паливно-мастильних матеріалів» /Дмитренко А.В., Максютенко Н.О. Електронне фахове видання «Економіка та суспільство»  Випуск № 19. Листопад 2018 р. С. 75-79.
 6. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 97045 від 03.04.2020 р. Тези «Формування показників податкової звітності за спільною діяльністю: комп’ютерні інновації» / Дмитренко А.В. Современная наука: теория и практика: ІІІ Международная научно-практическая конференция (м. Катовіце, 30 квітня 2019 року). Катовіце (Польща), 2019. С 35–36.
 7. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 102885 від 01.03.2021 р. Тези «The role of financial control as a system of effective governance by joint activitiesplications» / Верига Ю.А., Дмитренко А.В. Іnternational conference information technologies and management 2020 April 23-24, 2020, ISMA University of Applied Science, Riga, Latvia.
 8. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 105667 від 22.06. 2021р. Стаття «Ways to improve the methodology of analysis of the financial condition of the enterprise» / Дмитренко А.В., Фурманчук О.О. Науковий вісник Національного університету «Полтавська політехніка» «Економіка і регіон». № 1. 2021. C. 100-105.
 9. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №108404 від 04.10.2021 р. Стаття «Іnformation support of financial controlling of subjects of joint activity» / Верига Ю.А., Дмитренко А.В. Integration of traditional and innovation processes of development of modern science : collective monograph. – Riga, Latvia : Baltija Publishing, 2020. P. 1-21. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-021-6-15

Сертифікати про підвищення кваліфікації та стажування:

 1. Захист докторської дисертації (Диплом ДД № 009808 від 14.05.2020р.), за спеціальністю «Гроші, фінанси і кредит»;
 2. ПолтНТУ імені Юрія Кондратюка, піврічне стажування в період з 21.05.2018 р. по 21.12.2018 р. (Свідоцтво СП 35830447/ 3374-18 від 21 грудня 2018 р.);
 3. Семінар-тренінг «Современные подходы и инновационные методики в бизнесобразовании: опит EU Bussines School» м. Мюнхен (Германія), м. Барселона (Іспанія). – 25.05 – 06.06. 2016 р. з відривом від виробництва;
 4. Онлайн-стажування за кордоном 05.04.2021-14.05.2021 року на базі Uniwersytet w Bilystoku (Poland) «Навчально-наукова діяльність в сучасному університеті: виклики, рішення, перспективи» (180 годин, 6 кредитів ECTS). Свідоцтво № 120.
 5. Отримання Міжнародного освітнього гранту для участі у Міжнародній програмі наукового стажування “Видатні Особистості: Вивчення Досвіду та Професійних Досягнень для Формування Успішної Особистості та Трансформації Оточуючого Світу“ у Дубаї, Римі, Нью-Йорку, Єрусалимі, Пекіні. 180 годин або 6 кредитів ECTS, Міжнародний освітній грант IEG/U/2021/04/12.

Початок і закінчення програми:  25 червня - 15 серпня 2021 року.

Присвоєння кваліфікації Міжнародного Викладача & Старшого Дослідника, що підтверджує високий рівень отриманої кваліфікації і дозволяє, в тому числі, іноземцям, які  мають диплом про вищу освіту, претендувати на роботу і займати посади в галузі освіти і науки та визнається в країнах Близького Сходу,  Північної Африки, Китаї, Індії, Японії, США, Канаді, країнах ЄС, СНД та Латинської Америки тощо.

 1. Пройдено курс по наукових методах досліджень в Європейській академії наук і досліджень (листопад 2021 р.) (м. Гамбург, Німеччина).
 2. Стажування на ТОВ «Полтавське підприємство бурових робіт» з 02.05.-03.06.2022р. (180 годин, 6 кредитів ECTS). Довідка № 03/06/22-01 від 03 травня 2022 р.

Нагороди

 1. Почесна грамота до Дня науки. 19 травня 2020 р. Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка».
 2. Подяка ректора Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» з нагоди 90 річчя з дня заснування університету. 22 грудня 2020 р.
 3. Подяка за участь у складі галузевої конкурсної комісії для проведення ІІ тупу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Облік і оподаткування» у 2020-2021 навчальному році. Травень 2021 р. Національний університет «Чернігівська політехніка».