Кафедра прикладної екології та природокористування

Вітаємо на кафедрі прикладної екології та природокористування

Сучасний світ має свої переваги й особливості, які визначаються, перш за все, глибокими і стрімливими змінами, що стосуються усіх сфер життя на планеті і пов’язані з найактуальнішою для кожної держави і людини проблемою збереження природи.

“Екологія” при перекладі з грецького означає “науку про дім”. Вивчення екології та усіх екологічних питань засновано на єдиному розумінні багатьох надзвичайно важливих процесів та подій, що відбуваються в оточуючому нас середовищі. Тому зараз виникає потреба в інтелектуальному і духовному вихованні кожної людини, направленому на формування нового екологічного світогляду, котрий базувався б на принципі екологічної гармонії та усвідомленні єдності довкілля і людини.

Для того, щоб людина відчула себе частиною Всесвіту та була різнобічно підготовленою до екологічної діяльності в любій сфері господарювання необхідно виховувати і формувати нову екологічну особистість. Основним її завданням буде – зберегти і відновити природу для існуючих та наступних поколінь.

Придбання такої підготовки можливе саме зараз, коли в нашій державі одним з найактуальніших напрямків стає екологічна освіта й особливо екологічна підготовка інженерів, у першу чергу орієнтована на забезпечення промислових підприємств, організацій та установ спеціалістами високої якості.

Саме тому провідним орієнтиром для кафедри екології Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка став напрям підготовки екологів інженерного профілю. Головними завданнями, що ставляться викладачами кафедри при навчанні студентів-екологів, є: здобуття глибоких знань комплексного характеру стосовно екологічних аспектів виробничої діяльності підприємств різних галузей промисловості; набуття студентами навичок ведення екологічного моніторингу всіх компонентів довкілля, навичок проведення екологічної експертизи та екологічного інспектування; оволодіння методами аналізу і вибору оптимальних природоохоронних заходів і як наслідок — здібностями до розроблення й прийняття ефективних управлінських рішень в екологічній сфері.

Спеціальності «Екологія» та «Технології захисту навколишнього середовища» народжені самою епохою, її сучасним спрямуванням, і тому за нею велике та відповідальне майбутнє.

Ідеолог створення кафедри професор Ю. С. Голік

Кафедра готує спеціальності

Освітній ступінь «бакалавр», спеціальності

101 Екологія

Освітній ступінь «магістр», спеціальності

183 Технології захисту навколишнього середовища

Професія "Еколог" (pdf)