Кафедра економічної теорії та економічної кібернетики

В Полтавському інженерно-будівельному інституті протягом багатьох десятків років курс «Обчислювальна техніка та програмування» читався на кафедрі будівельної механіки. В 90-х роках ХХ ст. в період трансформації університету на підготовку спеціалістів різних галузей народного господарства була створена кафедра комп’ютерних технологій та інформаційних систем (1998 р.) на чолі з доктором технічних наук, професором Савенком Русланом Григоровичем. Викладачами кафедри було про ліцензовано в 1999 р. нову, на той час, спеціальність «Економічна кібернетика» та здійснено перший набір студентів в кількості 18 осіб. З метою підвищення якості підготовки фахівців у 2003 р. було створену випускову кафедру економічної кібернетики, на якій працювали 7 викладачів: зав. кафедри – доктор технічних наук, професор Савенко Р.Г., канд. ф-м. наук, доцент Лисенко М.В., канд. техн. наук, доценти Крещенко Л.Ф., Носач О.Б., Харченко Ю.А. та асистенти Климко О.Г. і Скрильник І.І. За період з 2004 по 2018 рр. кафедрою було здійснено 15 випусків фахівців з економічної кібернетики (понад 550 бакалаврів і спеціалістів та понад 200 магістрів).

Кафедра політичної економії була заснована у 1962 р. Протягом 1962-1969 рр. кафедру очолював ветеран праці, кандидат економічних наук, доцент Іщенко Костянтин Федорович. З 1969 по 1982 рік кафедру очолював кандидат економічних наук, доцент Бризгалов Володимир Родіонович. З 1983 до 1986 року кафедру очолював кандидат економічних наук, доцент Турчин Микола Андрійович. З 1987 по 1990 рік кафедру очолював кандидат економічних наук, доцент Беляєв Юрій Костянтинович.

В 1991 році, у період поглиблення трансформаційних процесів у суспільстві й економічній науці рішенням вченої ради Полтавського інженерно-будівельно інституту кафедру політичної економії було перепрофільовано на кафедру економічної теорії і систем господарювання, а з 1994 року вона була перейменована у кафедру макроекономіки. В 1996 році, у період поглиблених дискусій щодо об’єктивності та прагматичного змісту економічних теорій, кафедру було перейменовано на кафедру економічної теорії. З 1994 по 2001 рік кафедру очолювала доктор економічних наук, професор Кривенко Лариса Володимирівна. З 2001 року по 2018 рік завідувачем кафедри був доктор економічних наук, професор Дубіщев Віктор Петрович. У 2006 році з метою забезпечення інноваційного розвитку структурних підрозділів університету за рішеннями вченої ради Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка на базі кафедри економічної теорії була створена кафедра економічної теорії та регіональної економіки.

Після переходу на підготовку фахівців за новою спеціальністю 051 «Економіка» (освітня програма «Економічна кібернетика та аналітична економіка») згідно з наказом №22 від 07.02.2018 р. було створено нову кафедру шляхом об’єднання кафедр економічної кібернетики й економічної теорії та регіональної економіки. З 01.03.2018 р. в.о. зав. кафедри економічної теорії та економічної кібернетики є доктор економічних наук, професор Дубіщев Віктор Петрович.

Зараз кафедра забезпечує фундаментальну підготовку з економіко-математичного моделювання та економічної теорії студентів Навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту та здійснює підготовку фахівців в Навчально-наукових інститутах архітектури та будівництва, інформаційних технологій та мехатроніки, нафти і газу й гуманітарному факультеті Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка.

Список основних дисциплін професійної підготовки фахівців з спеціальності 051 "Економіка" (освітня програма "Економічна кібернетика та аналітична економіка"):

 1. Економіка підприємства /Enterprise Economics
 2. Фінанси /Finance
 3. Бухгалтерськийоблік /Accounting
 4. Економетрика/ Econometrics
 5. Дослідження операцій /Operations Research
 6. Методи прийняття рішень /Decision-making Methods
 7. Програмні оболонки і пакети/ Software Shell and Packages
 8. Технологіястворенняпрограмних та інтелектуальних систем /Technology of Software and Intelligent Systems
 9. Економіко-математичні моделі в управлінні та економіці /Economic-mathematical Models in Management and Economics
 10. Інформаційні системи і технології в управлінні /Informational Systems and Technologies in Management
 11. Моделювання економіки /Simulation of Economics
 12. Операційні системи /Operating Systems
 13. Автоматизовані системи управління /Automated Process Control Systems
 14. Адаптивні моделі економіки /Adaptive Economic Models
 15. Алгоритмізація та програмування процедур обробки інформації /Algorithmic and Programming Procedures for Information
 16. Моделі економічної динаміки /Economic Dynamics Models
 17. Cистеми підтримки прийняття рішень /Decision Support Systems
 18. Прогнозування соціально-економічних процесів/ Prediction of Socio-economic Processes
 19. Топологія економічних структур: аналіз та моделювання/ Topology Economic Structures: Analysis and Simulation
 20. Управління проектами інформатизації /Information Project Management
 21. Системи обробки економічної інформації /Economic Information Processing Systems
 22. Технологія проектування та адміністрування БД і СД /Technology Designand Administration of Databases and Warehouse Data
 23. WEB-програмування /WEB-programming

 1. Адміністрування мережевних операційних систем та захист інформації в мережах /Administration of network operating systems and protection of informationin networks
 2. Бізнес-діагностика /Business Diagnostics
 3. Глобальна економіка /Global Economy
 4. Соціальна відповідальність /Social responsibility
 5. Інформаційний менеджмент /Information Management
 6. Економічна ефективність інформаційних систем /Economic efficiency of information systems
 7. Концепції та стратегії розвитку економіки /Conceptions and Strategies of Economic Developmen
 8. Корпоративні інформаційні системи /Corporate Information Systems
 9. Математичні методи і моделі ринкової економіки /Mathematical methods and models of market economy
 10. Методологія наукових досліджень в інформаційній економіці /Methodology of scientific resear chinthe information economy
 11. Моделювання в управлінні соціально-економічними системами /Modelingin the management of socio-economic systems
 12. Моделювання економічних ризиків /Modeling of economic risks
 13. Нейро-нечіткі технології моделювання економічних систем /Neuro- fuzzy technology for modeling of economic systems
 14. Прикладна економетрика /Applied econometrics
 15. Управління проектами /Projects Management
 16. Обєктно-орієнтовне моделювання, проектування та програмування інформаційних систем /Object-oriented modeling, planning and programming of information systems