Дані викладача


Добрянська Вікторія

Вікторія ДОБРЯНСЬКА

Доцент кафедри економіки, підприємництва та маркетингу

 • Магістр з маркетингу (2017)  Національний університет «Харківський політехнічний інститут»
 • Доцент кафедри економіки підприємства (2005) Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
 • Кандидат технічних наук (1996) Полтавський державний технічний університет
 • Інженер-будівельник, факультет сільськогосподарського будівництва (1989) Полтавський інженерно-будівельний інститут


Наукове стажування за кордоном.

INTERNSHIP CERTIFICATE of  administrative officers and specialists  № 0000857. 2020. (240 годин).

Стажування 6 місяців:

Національна академія педагогічних наук України ДЗВО «Університет менеджменту освіти». Центральний інститут післядипломної освіти. Підвищення кваліфікації за освітньо-професійною програмою «Викладачі тьютори (організатори) дистанційного навчання університетів, академій та інститутів» з 17.01.22р. по 18.06.22р. Свідоцтво СП№35830447/0844-22, 7 кредитів ЕСТS (210 годин) від 18.06.2022;

Стажування

1. Erasmus+ Programme of the Europen Union, курс: Basics of the EU readiness to meet the challenges of industries 3.0, 4.0 and 5.0, сертифікат від 26.06.2022, 30 год.;

2. Cпілка рекламістів України. Проєкт МОП за фінансування ЄС «На шляху до безпечної здорової та задекларованої праці в Україні» 13.03.2023 – 17.03.2023, програма «Маркетингові комунікації – інтегрована система, що розвивається», сертифікат №8в  від 17.03.2023. 30 год.;

3. Науково-методичний центр вищої та фахової перед вищої освіти, підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників щодо розроблення та експертизи завдань ЄФВВ, експрес-курс: «Основи тестології та розробки тестових завдань, практична частина: розробка та експертиза завдань ЄФВВ предметного тесту з управління та  адміністрування», сертифікат червень 2023.

Сфера наукових інтересів:

Маркетинг; стратегічний маркетинг; маркетингові комунікації; паблік рілейшнз

Участь у наукових (освітніх) проектах

1. Участь у виконанні державних наукових тем: «Методологічні та практичні основи економіки природокористування» (ДР 0114U006194, строк виконання 2014-2019) наукового журналу «ЕКОНОМІКА І ФІНАНСИ», м. Дніпропетровськ

Участь у наукових конференціях, доповіді

1. Viktoria Dobryanska, Raisa Shynkarenko, Maryna  Muller, Olga  Kodak. Marketing of innovations PJSC "Poltavakondyter" / International Conference «Grinvich – 2019» (ICBI-2019)

2. Добрянська В.В.,  Визначення рейтингу ідей нового товару: Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції «Економічний розвиток держави та її соціальна стабільність», 5 травня 2019 р. Ч. 1. Полтава: ФОП Пусан А.Ф., 2019. C. 322-323. 

3. Добрянська В.В. An analysis of the world-wide experience of using newsjacking to enhance brand recognition. Международная научно-практическая конференция «Education, Law, Business», Madrid, Spain, 26.04.2019

4. Добрянська В.В. Маркетингова інформація в системі залучення  України до глобальних процесів: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Глобальний маркетинг: аналіз і виклики сучасності». 16-17 травня 2019. Грузія Батумі.

5. Добрянська В.В., Лялька М.М., студентка. Нові технології маркетингу в мережі Іnternet: Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції «Економічний розвиток держави та її соціальна стабільність», 15 травня 2019 року. C. 256-258. 

6. Добрянська В.В., Проскура В.С. Переваги і недоліки маркетингової діяльності у
соціальних мережах: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених «Пріоритети розвитку міжнародної економічної діяльності країни в умовах глобалізації», 12 листопада 2019 року. Полтава: Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 2019. C. 140-142. 

7. Dr. Tazyn Rahman Conference Convenor This is to certify that  Dr. Dobryanska Viktoriia has participated in the International E-Conference on Research and Development in Science, Technology and Management in the Current Era organized by Indian Academicians and Researchers Association on 21st February 2021

8. Добрянська В.В., Бєлозьорова Д.О. Особливості реклами і паблік рілейшнз у сфері Туристичних послуг: Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Управління туристичною індустрією: методологія і практика» 7 жовтня 2021. Полтава: НУПП, 2022. . С.128-130

9. Добрянська В.В., Даніленко А.В. Територіальний маркетинг як чинник відновлення економіки після криз та катастроф//Матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції  «Сталий розвиток: виклики та загрози в умовах воєнного стану» 09 червня 2022  року. Полтава: НУПП, 2022. С. 276-278

10. Добрянська В.В., Литвин О.М., Франчайзинг в умовах подолання криз//Матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції  «Сталий розвиток: виклики та загрози в умовах воєнного стану» 09 червня 2022  року. Полтава: НУПП, 2022. С. 278-279.

Репозитарії

 1. Добрянська В.В. Маркетингові заходи з формування іміджу адміністративного району // Добрянська В.В., Проскура В.С. // Фаховий збірник наукових праць національного авіаційного університету «Проблеми системного підходу в економіці».  Випуск 4 (79) . – 2019. С. 185-193
 2. Dobrianska V., Klimenko K. Marketing as a means of crisis management. Електронний журнал «Інфраструктура ринку». Випуск 31/2019 chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://market-infr.od.ua/journals/2019/31_2019_ukr/37.pdf
 3. Титаренко Л.М. Інноваційні підходи до формування стратегії міжнародного маркетингу компанії для виходу на зовнішні ринки / Л.М. Титаренко, В.В. Добрянська, К.Ю. Бикова // Проблеми системного підходу в економіці. – 2019. – Вип. 2 (70). – С. 150-155.
 4. Marketing  Aspects of  Image  Formation and Investment Attractiveness  of Territories and Enterprises. S.M. Shevchuk, V.V. Dobrianska, N.P. Myskovets, M.O. Kokhan, T.V. Shepel International Journal of Economics & Business Administration, Volume VIII, Issue 2, 229-239, 2020, Piraeus, Greece. Scopus. DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.71
 5. Добрянська В.В. Управління товарним асортиментом продукції лісогосподарських підприємств / В.В. Добрянська, О.В. Сіренко // Ефективна економіка. – 2020. – № 1. DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.71
 6. Добрянська В. В., Кодак О. А., Верпета Я. В. Розвиток маркетингу закладів вищої освіти на основі дослідження поведінки споживачів освітніх послуг. Ефективна економіка. 2020. № 7. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8065 DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.66.
 7. Dobryanska V.V. Improving the marketing of natural mineral water on the example of PJSC "Myrhorod Mineral Water Plant" / V.V. Dobryanska, K.V. Chichulina // European Journal of Molecular & Clinical Medicine. – 2020. – Vol. 7, Issue 8. – P. 5476-5483. –https://ejmcm.com/issue_70_126_Volume+7%2C+Issue+8%2C+Autumn+2020.html
 8. Добрянська В. В., Іваненко І. О. Комплексна інтегральна маркетингова оцінка конкурентоспроможності продукції ПрАТ «Миргородський завод мінеральних вод». Ефективна економіка. 2021. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8535  DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.95.
 9. PR-Management and Branding of Media Channels with the Application of Social Networks. Tatiana Shalman, Viktoriia Dobrianska, Marianna Kokhan, Khrystyna Pletsan, Anatolii Humenchuk. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, VOL.21 No.7, July 2021, https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2021.21.7.8.  Web of Science.
 10. Viktoriia Dobrianska. Integral evaluation of service marketing objects. Scientific journal «Economy and region», 2021. № 2. Poltava, 2021, p. 111-115. https://doi.org/10.26906/EiR.2021.2(81).2295.
 11. Кузняк Б., Добрянська В., Васюта В. Маркетингові дослідження на зовнішніх ринках: інформаційне забезпечення. Галицький економічний вісник. 2021. Том 73. № 6. С. 70-77. URL: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2021.06.070
 12. Добрянська В. В., Васюта В. Б., Даніленко А. В. Дослідження медіа-ринку України з метою прийняття рішень щодо маркетингових комунікацій. Ефективна економіка. 2022. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=10027  DOI: 10.32702/2307-2105-2022.2.84
 13. Добрянська В. В., Чичуліна К.В. Територіальний маркетинг як фактор розвитку адміністративного регіону. Ефективна економіка. 2023. № 6. https://nayka.com.ua/index.php/ee/article/view/1706; DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105.2023.6.30
 14. Добрянська В. В., Чичуліна К.В., Івасенко О.А. Розвиток маркетингу ПрАТ «Миргородський завод мінеральних вод»: стратегія, екологічність, креатив.. Ефективна економіка. 2023. № 8. https://www.nayka.com.ua/index.php/ee/article/view/2009/2032; DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105.2023.8.27

Монографії

1. Добрянська В.В. Сучасні підходи та технології банківського маркетингу / В.В. Добрянська, Р.В. Шинкаркнко, В.В. Шепак. Полтава: ПолтНТУ, 2015. 127 с.

2. Планування маркетингу на підприємствах лісогосподарської галузі як чинник збереження навколишнього середовища / В.В. Добрянська//  Глобальные тенденции современного экономического развития. Madrid, Spain, 2018. 124 с.

3. Rassokha I., Blazhko L., Dobryanska V. Developing and realization software of statistical analysis the Internet-network for sales and service of road transport:  Collective monograph. – Organizational-economic mechanism innovative development of economic entities/ edited by M. Bezpartochnyi, in 3 Vol./ Higher School of Social and Economic. Rossocha, L. Blazhko, V. Przeworsk: WSSG, 2019. Vol. 3. P. 266-274

4. Міняйленко І.В., Васюта В.Б., Добрянська В.В. Тенденції та розвиток маркетингових технологій просування продукції в мережі Інтернет. 30 років незалежності: здобутки та перспективи розвитку маркетингу в Україні: колективна монографія / за ред. д.е.н., професора Старостіної А.О. Київ: «Інтерсервіс», 2022. С. 278-290.

НМБД (SCOPUS, Web of Science)

1. Chychkalo-Kondratska, I., Dobryanska, V., Miroshnichenko, V. Marketing planning in housing construction // International Journal of Engineering & Technology. №7 (3.2). 2018. Pp. 86-91. (Scopus).

2. Marketing  Aspects of  Image  Formation and Investment Attractiveness  of Territories and Enterprises. S.M. Shevchuk, V.V. Dobrianska, N.P. Myskovets, M.O. Kokhan, T.V. Shepel International Journal of Economics & Business Administration, Volume VIII, Issue 2, 229-239, 2020, Piraeus, Greece . https://doi.org/10.35808/ijeba/455 (Scopus).

3. PR-Management and Branding of Media Channels with the Application of Social Networks. Tatiana Shalman, Viktoriia Dobrianska, Marianna Kokhan, Khrystyna Pletsan, Anatolii Humenchuk. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, VOL.21 No.7, July 2021, https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2021.21.7.8 (Web of Science)

Фахові видання

1. Добрянська В.В. Маркетингові заходи з формування іміджу адміністративного району // Добрянська В.В., Проскура В.С. // Фаховий збірник наукових праць національного авіаційного університету «Проблеми системного підходу в економіці».  Випуск 4 (79). 2019. С.185-193 (категорія «Б») Index Copernicus.

2. Титаренко Л.М. Іноваційні підходи формування стратегії міжнародного маркетингу компанії для виходу на зовнішні ринки //Л.М.Титаренко, В.В.Добрянська, К.Ю.Бикова //Фаховий збірник наукових праць національного авіаційного університету «Проблеми системного підходу в економіці», випуск 2 (70). 2019. С. 150-155. (категорія «Б») Index Copernicus.

3. Dobrianska V., Klimenko K. Marketing as a means of crisis management. Електронний журнал «Інфраструктура ринку». Випуск 31/2019

4. Dobryanska, V. and Sіrenko, O. (2020), “Management product range of forest products”, Efektyvna ekonomika. vol. 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7590 https://doi.org/ 10.32702/2307-2105-2020.1.71

5. Dobryanska, V., Kodak, O. and Verpeta, J. (2020), “Development of marketing of higher education institutions based on the study of consumer behavior”.  Efektyvna ekonomika, vol. 7, . URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8065  https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.7.66

6. Добрянська В. В., Іваненко І. О. Комплексна інтегральна маркетингова оцінка конкурентоспроможності продукції ПрАТ «Миргородський завод мінеральних вод». Ефективна економіка. 2021. № 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8535

7. Viktoriia Dobrianska. Integral evaluation of service marketing objects. Scientific journal «Economy and region», 2021. № 2. Poltava, 2021, p. 111-115. URL: https://doi.org/10.26906/EiR.2021.2(81).2295

8. Кузняк Б., Добрянська В., Васюта В. Маркетингові дослідження на зовнішніх ринках: інформаційне забезпечення. Галицький економічний вісник. 2021. Том 73. № 6. С. 70-77. URL: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2021.06.070

9. Добрянська В.В., Васюта В.Б., Даніленко А. В. Дослідження медіа-ринку України з метою прийняття рішень щодо маркетингових комунікацій. Ефективна економіка. 2022. № 2. URL: https://www.doi.org/10.32702/2307-2105-2022.2.84

10. Добрянська В. В., Чичуліна К.В. Територіальний маркетинг як фактор розвитку адміністративного регіону. Ефективна економіка. 2023. № 6. https://www.nayka.com.ua/index.php/ee/article/view/1706 

11. Добрянська В. В., Чичуліна К.В., Івасенко О.А.  Розвиток маркетингу ПрАТ «Миргородський завод мінеральних вод»: стратегія, екологічність, креотив . Ефективна економіка. 2023. № 8. https://www.nayka.com.ua/index.php/ee/article/view/2009

Підручники, навчальні посібники

1. Маркетинг у банку / Чичкало-Кондрацька І.Б., Добрянська В.В. Полтава: ПолтНТУ, 2015. – 152 с.

2. Маркетинг інновацій. Частина І/ Чичкало-Кондрацька І.Б., Добрянська В.В., Мірошниченко В.Т.  Полтава: ПолтНТУ, 2016.  100 с.

3. Добрянська В. В. Навчальний посібник з дисципліни «Рекламний менеджмент» для студентів спеціальності 075 «Маркетинг» ОР «магістр». Полтава: ПолтНТУ, 2018.  119с.

4. Кузняк Б.Я., Добрянська В.В. Навчальний посібник з дисципліни «Планування у маркетингу» для студентів спеціальності 075 «Маркетинг» ОР «магістр». Полтава: ПолтНТУ, 2018. 80 с.

5. Добрянська В. В., Муллер М.В. Навчальний посібник з дисципліни «Маркетинговий менеджмент» для студентів спеціальності 075 «Маркетинг» ОР «магістр». Полтава: ПолтНТУ, 2018. 99 с.

6. Добрянська В. В., Муллер М.В. Навчальний посібник із дисципліни «Бренд менеджмент» для студентів спеціальності 075 Маркетинг другого (магістерськго) рівня вищої освіти усіх форм навчання. Полтава: НУПП,  2019. 115 с.

7. Добрянська В. В. Навчальний посібник із дисципліни «Маркетингові комунікації» для студентів спеціальності 075 Маркетинг першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Полтава: НУПП,  2021.  113 с.

8. Добрянська В. В., Галайда  Навчальний посібник із дисципліни «Маркетинг підприємств виробничої сфери» для студентів спеціальності 075 Маркетинг першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Полтава: НУПП,  2021.  150 с.

Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір, патенти

 1. Свідоцтво № 90275 про реєстрацію авторського права на твір. Розділ колективної монографії «Information economy: knowledge, competition, growth» / Добрянська В.В. «Планування маркетингу на підприємствах лісогосподарської галузі як чинник збереження навколишнього середовища. (від 01.07.2019)
 2. Свідоцтво № 108405 про реєстрацію авторського права на твір. Стаття «Комплексна інтегральна маркетингова оцінка конкурентоспроможності продукції ПрАТ «Миргородський завод мінеральних вод» / Добрянська В.В., Іваненко І.О. (від 18.01.2021)

Методичні вказівки

1. Методичні вказівки до проходження навчальної практики для студентів спеціальності 075 «Маркетинг»  ОР «магістр». Полтава: ПолтНТУ, 2019. 15 с. Укладач: Добрянська В.В.

2. Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни  «Маркетинг» для студентів спеціальності 075 «Маркетинг» ОР «бакалавр», 2020. 50 с. Укладач: Добрянська В.В.

3. Методичні вказівки до виконання курсової роботи iз дисципліни «Галузевий маркетинг» для студентів  спеціальності 075  «Маркетинг». Полтава: НУПП, 2021. 43 с. Укладачі: Добрянська В.В., Галайда Т.О.

4. Методичні вказівки до самостійної роботи iз дисципліни «Галузевий маркетинг» для студентів  спеціальності 075  «Маркетинг». Полтава: НУПП, 2020.  40 с. Укладачі: Добрянська В.В., Галайда Т.О.

5. Методичні вказівки до виконання курсової роботи iз дисципліни «Маркетингові комунікації» для студентів спеціальності 075 «Маркетинг» першого (бакалаврського) ступеня вищої освіти. – Полтава: Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 2021. 17с. Укладачі: Добрянська В.В., Кулакова С.Ю.

6. Конспект лекцій із дисципліни «Паблік рилейшнз» для студентів спеціальності 075 Маркетинг першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Полтава: НУПП,  2021.  90 с. Укладач: Добрянська В.В.

7. Методичні вказівки до самостійної роботи «Паблік рилейшнз» для студентів спеціальності 075 Маркетинг першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Полтава: НУПП,  2022. 13с. Укладач: Добрянська В.В.

8. Методичні вказівки щодо змісту та організації практичних занять з дисципліни  «Паблік рилейшнз» для студентів спеціальності 075 Маркетинг першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Полтава: НУПП,  2022.  24 с. Укладач: Добрянська В.В.

9. Конспект лекцій з дисципліни «Маркетинг сфери послуг» для студентів спеціальності 075 Маркетинг першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Полтава: НУПП,  2022. 134 с. Укладачі: Добрянська В.В., Галайда Т.О.

10. Методичні рекомендації до самостійної роботи  з дисципліни «Маркетинг сфери послуг» для студентів спеціальності 075 Маркетинг першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Полтава: НУПП,  2022. 17с. Укладачі: Добрянська В.В., Галайда Т.О.

11. Методичні рекомендації щодо змісту та організації практичних занять з дисципліни «Маркетинг сфери послуг» для студентів спеціальності 075 Маркетинг першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Полтава: НУПП,  2022.  17с. Укладачі: Добрянська В.В., Галайда Т.О.

12. Конспект лекцій з дисципліни «Маркетинг підприємств виробничої сфери» для студентів спеціальності 075 Маркетинг першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Полтава: НУПП,  2022. –  151 с. Укладачі: Добрянська В.В., Галайда Т.О.

13. Методичні рекомендації до самостійної роботи  з дисципліни «Маркетинг підприємств виробничої сфери» для студентів спеціальності 075 Маркетинг першого (бакалаврського) рівня вищої освіти – Полтава: НУПП,  2022.  15 с. Укладачі: Добрянська В.В., Галайда Т.О.

14. Методичні рекомендації щодо змісту та організації практичних занять з дисципліни «Маркетинг підприємств виробничої сфери» для студентів спеціальності 075 Маркетинг першого (бакалаврського) рівня вищої освіти – Полтава: НУПП,  2022. 44 с. Укладачі: Добрянська В.В., Галайда Т.О.

15. Методичні рекомендації до самостійної роботи  з дисципліни «Маркетингові дослідження» для студентів спеціальності 075 Маркетинг першого (бакалаврського) рівня вищої освіти – Полтава: НУПП,  2022. 21 с Укладач: Добрянська В.В.

16. Методичні рекомендації щодо змісту та організації практичних занять з дисципліни «Маркетингові дослідження» для студентів спеціальності 075 Маркетинг першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Полтава: НУПП,  2022. 33с. Укладач: Добрянська В.В.

17. Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни  «Маркетингові дослідження» для студентів спеціальності 075 «Маркетинг» ОР «бакалавр» 2022. 30 с. Укладач: Добрянська В.В.

18. Добрянська В.В. Методичні вказівки до виконання курсової  роботи з дисципліни «Стратегічний маркетинг» для студентів спеціальності 075 «Маркетинг». другого (магістерського) ступеня вищої освіти. – Полтава: Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 2023.  31 с.

19. Добрянська В.В., Скрильник А.С. Методичні рекомендації щодо змісту та організації практичних занять з дисципліни «Вступ до фаху» для студентів спеціальності 075 Маркетинг першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Полтава: НУПП,  2022.  20 с.

Сертифікат, що підтверджує володіння державною мовою. Посвідчення про проходження атестації 06.03.2018 р, № 123/18.

Сертифікат рівня В2 про володіння німецькою мовою. Form des Prufungsscheins (Ref.-Nr. ES195 vom 18/09/2020): heirmit wird bescheining  alle Unterrichtsanforderungen des Drundkurses  B2 erfolgreich erfullt hat.