Склад кафедри нафтогазової інженерії та технологій

Харченко Максим Олександрович – кандидат технічних наук, доцент, виконуючий обов’язки завідувача кафедри нафтогазової інженерії та технологій Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка", стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих учених, лауреат премії АБУ імені академіка М.С. Буднікова (2016 р.), лауреат премії Президента України для молодих учених (2018 р.).

E-mail: kharchenkoMO@ukr.net


Винников Юрій Леонідович – доктор технічних наук, професор, професор кафедри нафтогазової інженерії та технологій Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка", дійсний член Академії будівництва України (АБУ), за розробку експериментально-теоретичних основ математичного моделювання взаємодії фундаментів з ущільненими ґрунтами – лауреат премії АБУ ім. академіка М.С. Буднікова (2013 р.), член міжнародного товариства з механіки ґрунтів і геотехніки (ISSMGE).

Основні напрямки наукової діяльності: розрахунок і проектування об’єктів нафтогазового та гірничо-збагачувального комплексів; дослідження, розрахунок і проектування основ і фундаментів з ущільненням ґрунту, зокрема із реалізацією чисельних та імовірнісних методів; обстеження і проектування фундаментів при реконструкції споруд, розробка норм проектування.

Автор 12 монографій, 3 підручників, 10 навчальних посібників, 10 нормативних документів, 45 патентів на винаходи, понад 400 наукових праць, науковий керівник 12 кандидатів наук. Учасник міжнародних наукових конференцій у Парижі, Сеулі, Баку, Лондоні та ін. Викладає курси: «Фізика нафтового та газового пласта»; «Основи гідрогеології та інженерної геології»; «Методологія науково-дослідницьких робіт; «Основи патентознавства».

E-mail: vynnykov@ukr.net


Макаренко Валерій Дмитрович - професор, доктор технічних наук Украïни; Професор, доктор технічних наук Росіï; Заслужений діяч науки Росіï; Почесний нафтовик Росіï; Заслужений винахідник Росіï.

Закінчив: Киïвський будівельний технікум – кваліфікація: технік-гідротехнік; Хабаровський інженерно-будівельний інститут – кваліфікація: інженер-гідробудівельник; Киïвський політехнічний Інститут – кваліфікація: інженер-механік; Аспірантуру Інститута електрозварювання ім.Є.О.Патона Національноï академïі наук Укрaïни. Науковим керівником був Віце-Президент академіï наук Украïни, академік НАНУ Походня І.К. Навчався і працював в Національній академïі наук 9 років, потім 24 роки - в Західній Сибірі, де керував будівництвом нафтогазопроводів, об’єктів нафтових родовищ, промислових та цивільних підприємств. Виконав більше 80 науково-дослідних договорів та проектів з газовими, нафтовими, машинобудівними компаніями й концернами, металургійними та трубопрокатними заводами Украïни, Росіï та Європи.

Тема кандидатськоï дисертаціï: “Дослідження і розробка універсальних фтористо-кальцієвих електродів з покращеними зварювально-технологічними властивостями” - захистив в 1984р. в Інституті електрозварювання ім..Є.О.Патона НАНУ.

Тeма докторськоï дисертаціï: “Технологічні і металургійні принципи створення електродів основного виду для зварювання металоконструкцій нафтогазових об’єктів” – захистив в 1998р. в Південно-Уральському федеральному технічному університеті - ЧПІ (м.Челябінськ, Росія).

Ностріфікацію (переатестацію) докторськоï дисертаціï в Украïні проходив в Приазовському державному технічному університеті (м.Маріуполь - в 2010р.).

Вчене звання “професора” присвоєно по кафедрі “Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів”.

Під моïм науковим керівництвом захистились 5 докторів і 20 кандидатів наук в технічній галузі.

За вклад в розвиток нафтогазовоï, машинобудівноï та металургійноï галузей присвоєні Державні звання - Лауреата премій Міністерств паливно-енергетичноï, металургійноï і нафтовоï промисловості СРСР і Росіï.

Опублікував близько 630 наукових праць, з них 50 монографій, наукових і навчальних посібників. Надрукував близько 20 робіт в іноземних журналах, зокрема “Welding International”, які входять до Міжнародноï науковоï метричноï бази “Scopus”, причому індекс основних робіт складає h=4.

Був фаховим спеціалістом в галузі будівництва, зварювального виробництва, металургіï, корозіï, холодостійкості, міцності й надійності металоконструкцій та енергетично-транспортних систем, а також інженерно-екологічноï безпеки технічних систем та технологічних середовищ.

Займаю посаду “професора” кафедри “Нафтогазовоï інженеріï та технологіï”. Викладаю предмети “Антикорозійний захист трубопроводів” та “Основи наукових досліджень”.

Вхожу в склад дисертаційноï Вченоï ради із захисту дисертацій по спеціалізаціï “Будівельні конструкціï та будівлі”. Керую науковими роботами, які висуваються на Всеукраïнський конкурс студентських наукових робіт.

На своï науково-дослідницькі роботи маю “Сертифікати якості” Європи та США.

В 2018 році представлена науково-практична робота “ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДІЙНОСТІ МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ ДОВГОТРИВАЛОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ В КОРОЗІЙНИХ СЕРЕДОВИЩАХ” на премію Кабінета Міністрів Украïни (роботу висунув Національний університет біоресурсів і природокористування Украïни ) та в 2019 році науково-практична робота “СТВОРЕННЯ ТА ШИРОКЕ ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ ЗВАРЮВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ НАФТОГАЗОВОЇ ТА МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ” на Державну премію Украïни з науки і техніки (роботу висуває Інститут електрозварювання ім.Є.О.Патона НАНУ).


Цвєтковіч Бранімір – професор кафедри нафтогазової інженерії та технологій

Дослідження в області геології Північного моря, проектування і моделювання горизонтальних свердловин з множинними тріщинами утвореними гідравлічним розривом пласта, дослідження та випробування свердловин, аналіз падіння видобутку, експериментальні дослідження властивостей флюїдів та їх фазової поведінки, інтенсифікації видобутку нафти, тріщинуваті колектори, нетрадиційні джерела видобутку вуглеводнів, оптимізація видобутку вуглеводнів.

E-mail: brelleb@gmail.com


Дмитренко Вікторія Іванівна – доцент, кандидат технічних наук, доцент, Doctor of Philosophy

Сфера наукових інтересів: підвищення надійності експлуатації газоконденсатних родовищ в умовах гідратоутворення та вуглекислотної корозії

Автор 77 наукових публікацій, з них 22 статей у фахових виданнях, у т. ч. 2 статті у журналах, що індексуються у базі даних Scopus, 4 міжнародні публікації, 3 патенти України на корисну модель, 1 свідоцтво авторського права на твір, 10 публікацій зі студентами. Сумісно із співавторами підготовлений 2 навчальні посібники, один з яких з грифом «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України».

Кількість навчально-методичних публікацій – 25.

Викладає навчальні дисципліни «Розробка та експлуатація нафтових та газових родовищ», «Основи технології експлуатації», «Бурові технологічні рідини», «Основи морських технологій», «Основи нафтогазової справи».

E-mail: dmytr.v@gmail.com


Макєєва Наталія Петрівна – кандидат геологічних наук, викладач кафедри нафтогазової інженерії та технологій Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка".

Автор та співавтор понад 50 публікацій та тематичних робіт наукового та науково-технічного характеру в області пошуків, розвідки та видобутку нафти і газу.

E-mail: nataliya_makyeyeva@ukr.net


Ларцева Ірина Ігорівна – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри нафтогазової інженерії та технологій, стипендіат стипендії міського голови (2018 р.), за впровадження штучної основи для промислових будівель – лауреат премії АБУ ім. академіка М.С. Буднікова (2016 р.), член Спілки буровиків України, член Всеукраїнського товариства з механіки ґрунтів і геотехніки.

Основні напрямки наукової діяльності: розрахунки і проектування об’єктів нафтогазового комплексу в складних інженерно-геологічних умовах, дослідження і удосконалення методики розрахунку штучних ґрунтових масивів.

Автор 2 навчальних посібників, 1 монографії і понад 50 наукових праць. Викладає курси: «Основи нафтогазової справи»; «Прогнозування нафтогазоносності надр»; «Технологія видобутку газу»; «Геотехнології гірництва»; «Нафтогазопромислова геологія».

E-mail: lartsevairyna@gmail.com


Педченко Лариса Олексіївна – доцент кафедри.

Коло наукових інтересів: нетрадиційні джерела вуглеводнів, газогідратні технології в нафтогазовій галузі.

Основні предмети: експлуатація свердловин на підземних сховищах газу, промислова геофізика та інтерпретація даних досліджень, альтернативні джерела вуглеводнів та газогідратні технології в нафтогазовій галузі.

Автор 2-х монографій, понад 50 статей, 12 патентів України на винаходи і корисні моделі.

E-mail: pedchenkomm@ukr.net


Педченко Михайло Михайлович – доцент кафедри.

Коло наукових інтересів: нетрадиційні джерела вуглеводнів, газогідратні технології в нафтогазовій галузі.

Основні предмети: промислова геофізика та інтерпретація даних досліджень, альтернативні джерела вуглеводнів та газогідратні технології в нафтогазовій галузі.

Автор 2-х монографій, понад 50 статей, 14 патентів України на винаходи і корисні моделі.

E-mail: pedchenkomm@ukr.net


Петраш Олександр Васильович – к.т.н., доцент кафедри НГІТ.

Сфера наукових інтересів: 3-D геологічна інтерпретація даних сейсмічних досліджень родовищ вуглеводнів. Дослідження рівня впливу факторів рецептури розчину на механічні характеристики цементного каменю для цементування свердловин. Технічне нормування у нафтогазовій справі.

Автор 30 наукових публікацій у періодичних наукових виданнях. Член спілки інженерів нафтовиків SPE.


Петраш Руслан Васильович – к.т.н., доцент кафедри НГІТ.

Сфера наукових інтересів: 3-D моделювання процесів розробки родовищ вуглеводнів. Дослідження впливу добавок на механічні характеристики цементного каменю для цементування свердловин.

Автор 30 наукових публікацій у періодичних наукових виданнях. Член спілки інженерів нафтовиків SPE.


Петруняк Марина Валентинівна – кандидат технічних наук, доцент кафедри нафтогазова інженерія та технології.

Сфера наукових інтересів: аналіз та удосконалення систем збору і підготовки газопромислової та нафтопромислової продукції, екологічні аспекти у нафтогазовій галузі, дослідження властивостей інгібіторів гідратоутворення та корозії.

Має понад 40 наукових і науково-методичних праць, 10 патентів на корисну модель.

Викладає дисципліни: «Збір і підготовка нафтопромислової та газопромислової продукції», «Eкологічна безпека нафтогазових родовищ і комунікацій»

E-mail: marinamarina230679@gmail.com


Рой Микола Миколайович.

Розробка та впровадження технологій, способів та технічних засобів для освоєння, випробування і дослідження свердловин

Розробка та впровадження сучасних методів інтерпретації результатів досліджень свердловин, що дають змогу аналітично визначати їх ємнісні і фільтраційні параметри, межі технологічного коридору експлуатації, початкові запаси продукції і т.д.

70 публікацій у фахових вітчизняних та міжнародних виданнях, в т.ч. 14 патентів України


Рубель Вікторія Петрівна – кандидат технічних наук, доцент кафедри наф-тогазова інженерія та технології.

Сфера наукових інтересів: Дослідження методів інтенсифікації нафтових, газових і газоконденсатних родовищ

Має понад 50 наукових і науково-методичних праць,1 монографію.

Викладає дисципліни: «Технологія видобутку газу», «Розробка та експлу-атація нафтових газових та конденсат них родовищ»

E-mail: veca.rubel@gmail.com


Нестеренко Тетяна Миколаївна – доцент, кандидат технічних наук.

Має понад 40 наукових і науково-методичних праць.

Сфера наукових інтересів: Моделювання систем збору та підготовки вуглеводнів у програмних комплексах, що призначені для розрахунку стаціонарних і динамічних режимів роботи технологічних схем збору і підготовки нафти, газу та нафтопродуктів і об’єднують масообмінну, теплообмінну апаратуру, трубопроводи тощо. Імовірність безвідмовної роботи з’єднань магістральних нафтогазопроводів.

Викладає дисципліни: «Проектування систем збору і підготовки вуглеводнів», «Трубопровідний транспорт нафти та нафтопродуктів» та «Трубопровідний транспорт газу».


Андрій Ягольник – доцент, кандидат технічних наук.


Зімін Олег Леонідович – старший викладач кафедри. Працює на кафедрі з 2005 року.

Має більше 10 фахових статей.

Основні дисципліни, що викладаються: Теоретичні основи гідродинамічного моделювання; Проектування розробки нафтових родовищ; Проектування розробки газових та газоконденсатних родовищ; Новітні методи інтенсифікації видобування нафти і газу.

Наукові інтереси: Інтенсифікація видобування нафти і газу кислотними обробками та за допомогою гідророзриву пласта; розробка родовищ вуглеводнів у карбонатних колекторах; лабораторні дослідження гірських порід та флюїдів; гідродинамічне моделювання родовищ вуглеводнів; розробка нетрадиційних джерел вуглеводнів.


 

Ляшенко Анна Вікторівна – старший викладач кафедри нафтогазової інженерії та технологій.

Сфера наукових інтересів: дослідження гідратоутворення в свердловинах, підвищення їх експлуатаційної надійності.

Має понад 10 наукових і науково-методичних праць.

Викладає дисципліни: «Технологія видобутку нафти», «Збір і підготовка нафтогазопромислової продукції», «Проектування розробки нафтових, газових і газоконденсатних родовищ»

E-mail: anliashenko14@gmail.com


Мангура Андрій Миколайович – старший викладач кафедри. Працює на кафедрі з 2006 року.

Має більше 50 наукових публікацій.

Основні дисципліни, що викладаються: Дослідження та підземний ремонт свердловин; Ускладнення та аварії в бурінні свердловин; Фізика пласта.

Наукові інтереси: Магнітна активація складу нафти як метод боротьби з АСПВ; розробка родовищ вуглеводнів з високим вмістом АСПВ; лабораторні дослідження флюїдів.


Сердюкова Ольга Олексіївна – завідувач навчальної лабораторії кафедри нафтогазової інженерії та технологій.