Спеціалізовані вчені ради по захисту дисертацій

У Національному університеті «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
працюють чотири спеціалізованих Вчених рад
за 7-ма науковими спеціальностями:

Захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальностями:

05.05.02 – «Машини для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій»

Голова – Нестеренко Микола Петрович.

Заступник голови – Коробко Богдан Олегович.

Вчений секретар – Васильєв Євген Анатолійович.

 

Члени спеціалізованої вченої ради:

 • Бондар Віктор Олександрович;
 • Жигилій Сергій Михайлович;
 • Крот Олександр Юрійович;
 • Маслов Олександр Гаврилович;
 • Молчанов Петро Олександрович;
 • Орисенко Олександр Вікторович;
 • Пічугін Сергій Федорович;
 • Ручинський Микола Миколайович;
 • Саленко Юлія Сергіївна;
 • Свідерський Анатолій Тофілійович;
 • Семко Олександр Володимирович;
 • Фролов Євген Андрійович;

Рік

Назва

Автор

Вид
документа

Спеціальність

Відгуки офіційних опонентів

2019

Обґрунтування параметрів штукатурно-змішувальної установки з вертикальним шнеком

 

 

Substantiation of parameters of the plastering-mixing machine with a vertical screw

 

 

Обоснование параметров штукатурно-смесительной установки с вертикальным шнеком

РОГОЗІН
ІВАН
АНАТОЛІЙОВИЧ

 

 

 

ROHOZIN I.

 

 

 

РОГОЗИН
ИВАН
АНАТОЛЬЕВИЧ

автореферат

 

дисертація

05.05.02

Науменко Юрій Васильович,

доктор технічних наук, доцент

Національний університет водного господарства та природокористування Міністерства освіти і науки України (м. Рівне), професор кафедри будівельних, дорожніх, меліоративних, сільськогосподарських машин і обладнання

текст відгуку

 

Блажко Володимир Володимирович,

кандидат технічних наук, доцент

Харківський національний університет будівництва та архітектури Міністерства освіти і науки України (м. Харків), доцент кафедри механізації будівельних процесів

текст відгуку

Захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями:

– 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»;

– 05.23.02 «Основи і фундаменти»;

Голова – доктор технічних наук, професор  Стороженко Леонід Іванович, спеціальність  05.23.01.

Заступник голови – доктор технічних наук, професор Пічугін Сергій Федоровичспеціальність  05.23.02.

Вчений секретар – кандидат технічних наук, доцент Галінська Тетяна Анатоліївна, спеціальність  05.23.01. Телефон, +38(052)27-93-51 E-mail: galinska@i.ua

 

Члени спеціалізованої вченої ради:

 

Термін повноважень спеціалізованої вченої ради Д44.052.02 до 31 грудня 2020 р.

Рік

Назва

Автор

Вид
документа

Спеціаль-ність

Відгуки офіційних опонентів

2019

Регулювання напружено-деформованого стану комбінованих сталевих конструкцій

 

 

Regulation of the stress-strain state of combined steel structures

 

 

Регулирование напряженно-деформированного состояния комбинированных стальных конструкций

ГОГОЛЬ
МИРОН
ВАСИЛЬОВИЧ

 

 

 

GOGOL M

 

 

 

 

ГОГОЛЬ
МИРОН
ВАСИЛЬЕВИЧ

автореферат

 

дисертація

05.23.01

Білик Сергій Іванович,

доктор технічних наук, професор

Київський національний університет будівництва і архітектури, завідувач кафедри металевих та дерев’яних конструкцій

текст відгуку

 

Єгоров Євгеній Аркадійович,

доктор технічних наук, професор

ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» (м. Дніпро), завідувач кафедри металевих, дерев’яних і пластмасових конструкцій

текст відгуку

 

Гібаленко Олександр Миколайович,

доктор технічних наук, доцент,

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» (м. Маріуполь), завідувач кафедри будівництва, технічної експлуатації і реконструкції

текст відгуку

2019

Просторові структурно-вантові сталезалізобетонні конструкції

 

 

The steel and concrete composite cable space frames

 

 

Пространственные структурно-вантовые сталежелезобетонные конструкции

ГАСІЙ
ГРИГОРІЙ
МИХАЙЛОВИЧ

 

 

 

GASII G

 

 

 

 

ГАСИЙ
ГРИГОРИЙ
МИХАЙЛОВИЧ

автореферат

 

дисертація

05.23.01

Банах Віктор Аркадійович,

доктор технічних наук, професор

Запорізька державна інженерна академія Міністерства освіти і науки України, ректор

текст відгуку

 

Давиденко Олександр Іванович,

доктор технічних наук, професор

ДВНЗ Херсонський державний аграрний університет Міністерства освіти і науки України, професор кафедри будівництва

текст відгуку

 

Барабаш Марія Сергіївна,

доктор технічних наук, доцент,

Національний авіаційний університет Міністерства освіти і науки України (м. Київ), професор кафедри комп’ютерних технологій будівництва

текст відгуку

2018

Закріплення ґрунтових основ, що забруднені перуксусною кислотою

 

 

 

Stabilization of soils for basements contaminated with peroxy acid

 

 

Закрепление грунтовых оснований, загрязненных перуксусною кислотой

ЛЕВЕНКО
ГАННА
МИХАЙЛІВНА

 

 

 

LEVENKO A.

 

 

 

 

ЛЕВЕНКО
АННА
МИХАЙЛОВНА

автореферат

 

дисертація

05.23.02

Головко Сергій Іванович,

доктор технічних наук, професор

ДВНЗ «Приднепровска державна академія будівництва та архітектури», професор кафедри основ і фундаментів

текст відгуку

 

Храпатова Ірина Вікторівна,

кандидат технічних наук, доцент

Харківський національний університет будівництва та архітектури, доцент кафедри геотехніки та підземних споруд

текст відгуку

 

2018

Несуча здатність та деформативність сталезалізобетонних конструкцій з легких бетонів

 

 

Bearing сapacity and deformability of steel reinforced concrete structures made of lightweight concrete.

 

 

Несущая способность и деформативность сталежелезобетонных конструкций из легких бетонов

СІРОБАБА
ВІТАЛІЙ
ОЛЕКСІЙОВИЧ

 

 

 

SIROBABA V.

 

 

 

 

СИРОБАБА
ВИТАЛИЙ
АЛЕКСЕЕВИЧ

автореферат

 

дисертація

05.23.01

Ватуля Гліб Леонідович,

доктор технічних наук, доцент

Український державний університет залізничного транспорту (м. Харків) Міністерства освіти і науки України, проректор з наукової роботи

текст відгуку

 

Срібняк Наталія Миколаївна,

кандидат технічних наук, доцент

Сумський національний аграрний університет (м. Суми) Міністерства освіти і науки України, доцент кафедри будівельних конструкцій

текст відгуку

 

2018

Моделі деформування залізобетону на засадах механіки руйнування

 

 

 

The deformation models of reinforced concrete constructions on the basis of fracture mechanics

 

 

Модели деформирования железобетона на основах механики разрушения

ЯКОВЕНКО
ІГОР
АНАТОЛІЙОВИЧ

 

 

 

IAKOVENKO I.

 

 

 

 

ЯКОВЕНКО
ИГОРЬ
АНАТОЛЬЕВИЧ

автореферат

 

дисертація

05.23.01

Шмуклер Валерій Самуїлович,

доктор технічних наук, професор

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова Міністерства освіти і науки України (м. Харків), завідувач кафедри будівельних конструкцій

текст відгуку

 

Бабич Євгеній Михайлович,

доктор технічних наук, професор

Національний університет водного господарства та природокористування Міністерства освіти і науки України (м. Рівне), завідувач кафедри промислового, цивільного будівництва та інженерних споруд

текст відгуку

 

Клименко Євгеній Володимирович,

доктор технічних наук, професор

Одеська державна академія будівництва та архітектури Міністерства освіти і науки України (м. Одеса) проректор з наукової роботи

текст відгуку

 

2018

Нелінійний опір залізобетонних елементів і конструкцій силовим впливам

 

Nonlinear resistance of reinforced concrete elements and structures of force

 

 

 

Нелинейное сопротивление железобетонных элементов и конструкций силовым воздействиям

КОЧКАРЬОВ
ДМИТРО
ВІКТОРОВИЧ

 

 

 

D. Kochkarev

 

 

 

 

 

Кочкарёв Д.В.

автореферат

 

дисертація

05.23.01

Азізов Талят Нуредінович,,

д. т. н., проф.

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Міністерства освіти і науки України (м. Умань), завідувач кафедри техніко-технологічних дисциплін, охорони праці та безпеки життєдіяльності

текст відгуку

 

Карпюк Василь Михайлович,,

д. т. н., проф.

Одеська державна академія будівництва та архітектури Міністерства освіти і науки України (м. Одеса), проректор з науково-педагогічної роботи, професор кафедри залізобетонних і кам’яних конструкцій

текст відгуку

 

Савицький Микола Васильович,,

д. т. н., проф.

Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» Міністерства освіти і науки України (м. Дніпро) , проректор з наукової роботи

текст відгуку

 

2018

Вплив технології бетонування на міцність трубобетонних елементів

 

Concreting technology impact on a strength of tube confined concrete members

 

 

 

 

ГУКАСЯН
ОЛЬГА
МГЕРІВНА

 

 

 

О. Gukasian

 

 

 

 

 

 

автореферат

 

дисертація

05.23.01

Нікіфорова Тетяна Дмитрівна,,

д.т.н., доцент.

Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» Міністерства освіти і науки України (м. Дніпро), завідувач кафедри залізобетонних і кам’яних конструкцій

текст відгуку

 

Шмиг Роман Андрійович,,

к.т.н., доцент.

Львівський національний аграрний університет Міністерства освіти і науки України (м. Дубляни) доцент кафедри будівельних конструкцій

текст відгуку

 

2017

Напружено-деформований стан та несуча здатність роз’ємних стиків трубобетонних елементів

 

Stress-Strain State and Bearing Capacity of Demountable Joints of Concrete Filled Tubular Elements

 

 

 

Напряженно-деформированное состояние и несущая способность разъемных стыков трубобетонных элементов. – На правах рукописи.

Семко
Павло
Олександрович

 

 

 

Semko P.

 

 

 

 

 

Семко П.А.

автореферат

 

дисертація

05.23.01

Ватуля Гліб Леонідович,,

д.т.н., доцент.

Український державний університет залізничного транспорту (м. Харків) Міністерства освіти і науки України, проректор з наукової роботи;

текст відгуку

 

Білик Артем Сергійович,

к.т.н., доцент.

Київський національний університет будівництва та архітектури Міністерства освіти і науки України, докторант кафедри металевих і дерев’яних конструкцій.

текст відгуку

 

2017

Резервування несучої здатності сталевих конструкцій з урахуванням ризиків корозійної небезпеки

 

Reservation of the load capacity of structural steel based on corrosion risk level

 

 

 

Кущенко
Ігор
Володимирович

 

 

 

Kuschenko I.V.

 

 

 

 

 

автореферат

 

дисертація

05.23.01

Бліхарський Зіновій Ярославович,

д.т.н., професор.

Національний університет «Львівська політехника», директор інституту будівництва та інженерії довкілля (м. Львів);

текст відгуку

 

Нілов Олексій Олександрович,

к.т.н., професор.

Київський національний університет будівництва та архітектури, професор кафедри конструкцій з металу, дерева і пластмас (м. Київ).

текст відгуку

 

2017

Напружено-деформований стан легкобетонних комбінованих плит з профільованим настилом

 

Stress-strain state of the light concrete composite slab with profiled steel sheeting

 

 

 

Напряженно-деформированное состояние легкобетонных комбинированных плит с профилированным настилом

Череднікова
Олександра
Володимирівна

 

 

 

Cherednikova O.

 

 

 

 

 

Чередникова О.В.

автореферат

 

дисертація

05.23.01

Нікіфорова Тетяна Дмитрівна,

д.т.н., доцент.

Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» Міністерства освіти і науки України (м. Дніпро), завідувач кафедри залізобетонних та кам’яних конструкцій;

текст відгуку

 

Кочкарьов Дмитро Вікторович,

к.т.н., доцент.

Національний університет водного господарства та природокористування Міністерства освіти і науки України (м. Рівне), доцент кафедри міського будівництва і господарства.

текст відгуку

 

2017

Надійність лінійної частини підземного магістрального трубопроводу на випадково-неоднорідній основі

 

Reliability level of the buried main pipelines linear part on the stochastic soil base

 

 

 

Надежность линейной части подземного магистрального трубопровода на случайно-неоднородном основании.

Винников
Пилип
Юрійович

 

 

 

Vynnykov P.

 

 

 

 

 

Винников П.Ю.

автореферат

 

дисертація

05.23.01

Вайнберг Олександр Ісаакович,

д.т.н., професор.

Публічне акціонерне товариство «Укргідропроект» м. Харків, заступник генерального директора

текст відгуку

 

Лобяк Олексій Вікторович,

к.т.н., доцент.

Український державний університет залізничного транспорту Міністерства освіти та науки України, м. Харків, доцент кафедри будівельної механіки та гідравліки

текст відгуку

 

2017

НАДІЙНІСТЬ НЕСУЧИХ ТА ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ ІЗ СТАЛЕВИХ ХОЛОДНОФОРМОВАНИХ ТОНКОСТІННИХ ПРОФІЛІВ

 

Reliability of bearing and enclosing structures of steel cold-formed thin-walled profiles

 

 

 

Надежность несущих и ограждающих конструкций из стальных холодноформованных тонкостенных профилей.

Семко
Володимир
Олександрович

 

 

 

V. Semko

 

 

 

 

 

Семко В. А.

автореферат

 

дисертація

05.23.01

Фаренюк Геннадій Григорович,

д.т.н., с.н.с.

Державне підприємство «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій», директор
(м. Київ);

текст відгуку

 

Савицький Микола Васильович, д.т.н., проф.

Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», проректор з наукової роботи (м. Дніпро);

текст відгуку

 

Білик Сергій Іванович

д.т.н., проф.

Київський Національний університет будівництва і архітектури завідувач кафедри металевих та дерев’яних конструкцій

текст відгуку

 

2016

Міцність при зрізі шпонкових з’єднань елементів конструктивних систем будівель

 

 

The keyed joints shear strength of elments of buildings structural system

 

 

Прочность при срезе шпоночных соединений элементов конструктивных систем зданий

ЧУРСА
ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

 

 

 

Chursa Yu.V.

 

 

 

 

Чурса Ю.В.

 

автореферат

 

 

 

дисертація

 

05.23.01

Клименко Євгеній Володимирович, д.т.н., проф.

 

Одеська державна академія будівництва та архітектури Міністерства освіти і науки України

 

текст відгуку

 

Лобяк Олексій Вікторович, к.т.н., доц.

 

Український державний університет залізничного транспорту Міністерства освіти і науки України (м. Харків)

 

текст відгуку

2016

Теплова надійність стін із легких сталевих тонкостінних конструкцій

 

 

Thermal reliability of the walls made from light-gauge thin-walled steel structures

 

 

Тепловая надёжность стен из лёгких стальных тонкостенных конструкций

ЛЕЩЕНКО МАРИНА ВАЛЕНТИНІВНА

 

 

Leshchenko M.V.

 

 

 

Лещенко М.В.

 

автореферат

 

 

 

дисертація

 

05.23.01

Ватуля Гліб

Леонідович, д.т.н., доц.

 

Український державний університет залізничного транспорту Міністерства освіти і науки України (м. Харків)

 

текст відгуку

 

 

 

Бабенко Марина

Михайлівна, к.т.н.

 

Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» Міністерства освіти і науки України (м. Дніпро)

 

текст відгуку

2016

Ґрунтоцементні сховища для токсичних відходів буріння й експлуатації нафтогазових свердловин.

 

 

Soilcement repository for drilling toxic wastes and exploitation of oil and gas wells.

 

 

Грунтоцементные хранилища для токсичных отходов бурения и эксплуатации нефтегазовых скважин.

ТИМОФЄЄВА КАТЕРИНА АНАТОЛІЇВНА

 

 

 

Tymofyeyeva K.A.

 

 

 

 

 

Тимофеева Е.А.

 

 

автореферат

 

дисертація

05.23.02

Кузло Микола Трохимович д.т.н., доцент

Національний університет водного господарства та природокористування

завідувач кафедри автомобільних доріг, основ

та фундаментів

(м. Рівне)

 

текст відгуку

 

Бронжаєв Михайло Федорович к.т.н., доцент

Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова

(м. Харків)

 

текст відгуку

2016

Методологія нормування корозійної стійкості та довговічності металоконструкцій в розрахунках за граничними станами

 

The methodology of the valuation the corrosion resistance and durability of metal structures in the calculation of limit states.

 

Методология нормирования коррозионной стойкости и долговечности металлоконструкций в расчетах по предельным состояниям.

ГІБАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

 

 

 

 

Gibalenko O.M.

 

 

 

 

 

 

Гибаленко А.Н.

 

автореферат

 

дисертація

05.23.01

Шимановський Олександр Віталійович

д.т.н., проф.

член-кореспондент НАН України, ВАТ "Укр НДІпроектсталь-конструкція ім. В.Н. Шимановського" голова правління

(м. Київ)

Текст відгуку

Білик Сергій Іванович

д.т.н., проф.

Київський Національний університет будівництва і архітектури завідувач кафедри металевих та дерев’яних конструкцій

Текст відгуку

Єгоров Євгеній Аркадійович,

д.т.н., проф.

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, завідувач кафедри металевих, дерев’яних і пластмасових конструкцій

(м. Дніпро)

Текст відгуку

2016

Пресіометрія при оцінці якості цементації основи за бурозмішувальною технологією

 

Pressuremeter during cementation quality assessment base for drilling-mixing technology

 

Прессиометрия при оценки качества цементации основания за буросмесительной технологией

 

ІВАНЧЕНКО ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ

 

 

 

Ivanchenko V.G.

 

 

 

 

Иванченко В.Г.

 

автореферат

 

дисертація

05.23.02

Шаповал Володимир Григорович

д.т.н., проф.

Державний вищий навчальний заклад «Національного гірничого університету» Міністерства освіти і науки України

(м.Дніпро)

Текст відгуку

Титаренко Володимир Анатолійович

к.т.н., с.н.с.

Державне підприємство «Державний науково-

дослідний інститут будівельних конструкцій» Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, завідувач лабораторії досліджень будівель і споруд на слабких ґрунтах

(м. Київ)

Текст відгуку

2016

Міцність нормальних перерізів стиснутих залізобетонних елементів на основі деформаційної моделі

 

The strength of normal sections of compressed concrete elements on the basis of deformation model

 

Прочность нормальных сечений сжатых железобетонных элементов на основе деформационной модели

 

ЮРКО ПАВЛО АНАТОЛІЙОВИЧ

 

 

 

 

Yurko P.A.

 

 

 

 

 

Юрко П.А.

 

автореферат

 

дисертація

05.23.01

Азізов Талят Нуредінович

д.т.н., проф.
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, завідувач кафедри техніко-технологічних дисциплін, охорони праці та безпеки життєдіяльності

Текст відгуку

Кочкарьов Дмитро Вікторович

к.т.н., доц.
Національний університет водного господарства та природокористування (м. Рівне)

Текст відгуку

 

2015

Напружено-деформований стан центрально стиснутих трубобетонних елементів із ядрами з високоміцних бетонів.

 

Stress-strain state of centrally compressed elements of tube-concrete with nuclei of high-strength concrete

 

Напряженно-деформированное состояние центрально сжатых трубобетонних элементов с ядрами из высокопрочных бетонов.

ДЕМЧЕНКО ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА

 

 

 

Demchenko O.V.

 

 

 

Демченко О.В.

автореферат

 

дисертація

05.23.01

Давиденко Олександр Іванович д.т.н., проф.

Національний університет біоресурсів і природокористування України
(м. Київ)

Текст відгуку

 

Лобяк Олексій Вікторович,

к.т.н., доц..
Український державний університет залізничного транспорту (м. Харків)

Текст відгуку

2015

Ґрунтоцементні розділювальні екрани для захисту існуючих споруд від впливу новобудов

 

Soil-cement separating screens for protection of existing buildings from new buildings negative influence.

 

Грунтоцементные разделительные экраны для защиты существующих зданий от влияния новостроек.

ВЕДЕНІСОВ
АНДРІЙ
ВАСИЛЬОВИЧ

 

 

A.V. Vedenisov

 

 

 

Веденисов А.В.

автореферат

 

дисертація

05.23.02

Головко Сергій Іванович, д.т.н., проф.
ДВНЗ «Придніпровська академія будівництва та архітектури»

Текст відгуку

 

Самородов Олександр Віталійович

к.т.н., доц. Харківський національний технічний університет будівництва та архітектури

Текст відгуку

2015

Віброармовані ґрунтоцементні палі виготовлені за бурозмішувальним методом

 

 

The vibroreinforced soil-cement piles made by deep soil mixing method

 

 

Виброармированые грунтоцементные сваи изготовленные буросмесительным методом

Новицький Олександр Павлович

 

 

 

Novitskiy O.P.

 

 

 

 

Новицкий А. П.

автореферат

 

дисертація

05.23.02

Головко Сергій Іванович, д.т.н., проф.
ДВНЗ «Придніпровська академія будівництва та архітектури»

Текст відгуку

 

 

Крисан Володимир Іванович, к.т.н.

директор Товариства з обмеженою відповідальністю науково-виробничого підприємства «РемБуд»

Текст відгуку

2015

Вібростійкість піщаних основ фундаментів машин з динамічними навантаженнями, підпорядкованими гармонійному закону

 

Vibrostability of sand soil bases of machines with dynamic loads, subjected to the harmonic law

 

Виброустойчивость песчаных оснований фундаментов машин с динамическими нагрузками, подчиняющимися гармоническому закону

АЛЕКСАНДРОВИЧ ВАДИМ АНТОЛІЙОВИЧ

 

 

 

Aleksandrovych V.A.

 

 

 

Александрович В.А

автореферат

 

дисертація

05.23.02

Савицький Олег Анатолійович,

д.т.н., с.н.с.

Інститут гідромеханіки Національної академії наук України (м. Київ)

Текст відгуку

 

Самедов Ахмед Меджид огли,

д.т.н., проф.
Інститут енергозбереження та енергоменеджменту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»

Текст відгуку

2015

НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН ТА НЕСУЧА ЗДАТНІСТЬ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ БАЛОК З ВИНЕСЕНИМ РОБОЧИМ АРМУВАННЯМ

Напряженно-деформированное состояние и несущая способность железобетонных балок с вынесенным рабочим армированием

Tensely-deformed state and bearing capacity of reinforced concrete beams with remote working reinforcement

ШКОЛЯР ФІЛІПП СЕРГІЙОВИЧ

 

 

Школяр Ф.С.

 

 

 

Shkoliar F.S.

автореферат

 

дисертація

 

05.23.01

Ізбаш Михайло Юрійович,

д.т.н., проф.

Харківський національний університет будівництва та архітектури

Текст відгуку

Шмиг Роман Андрійович,

к.т.н., доц.

Львівський національний аграрний університет

Текст відгуку

2015

НАДІЙНІСТЬ ТРУБОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ
З ПОШКОДЖЕННЯМИ ОБОЛОНКИ

Надежность трубобетонных конструкций с повреждениями оболочки

Reliability of concrete filled steel tubular structures with shell damages.

ПАРХОМЕНКО ІННА ОЛЕГІВНА

 

 

Пархоменко И.О.

 

Parkhomenko I.O.

автореферат

 

дисертація

 

05.23.01

Клименко Євгеній Володимирович,

д.т.н., проф.

Одеська державна академія будівництва та архітектури

Текст відгуку

Ватуля Гліб Леонідович,

к.т.н., доц.

Українська державна академія залізничного транспорту (м. Харків)

Текст відгуку

2015

БЛОКУВАННЯ ТВАРИННИЦЬКИХ БУДІВЕЛЬ ТА КУЛЬТИВАЦІЙНИХ СПОРУД ПРИ ФОРМУВАННІ ЕНЕРГОБІОЛОГІЧНОГО КОМПЛЕКСУ

Блокировка животноводческих зданий и культивационных сооружений при формировании энергобиологического комплекса

Lock livestock buildings and cultivation facilities in the formation energybiological complex

ПЕДЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ

 

 

 

Педченко А.В.

 

 

 

Pedchenko O.V.

автореферат

 

дисертація

 

05.23.01

Фаренюк Геннадій Григорович,

д.т.н., с.н.с.

Державне підприємство «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій»

Текст відгуку

Коваль Олена Олександрівна,

к.т.н.

Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

Текст відгуку

2015

НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН ТА НАДІЙНІСТЬ СТАЛЕЗАЛІЗОБЕТОННИХ БАЛОК З УРАХУВАННЯМ КРУЧЕННЯ

Напряженно-деформированное состояние и надежность сталежелезобетонных балок с учетом кручения

Stress-strain state and reliability of composite reinforced concrete beam taking into account torsion

CКИБА ОЛЕКСАНДРА ВАЛЕРІЇВНА

 

 

Скиба А.В.

 

 

Skyba O.V.

автореферат

 

дисертація

 

05.23.01

Азізов Талят Нуредінович,

д.т.н., проф.

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Текст відгуку

Кочкарьов Дмитро Вікторович,

к.т.н., доц.

Національний університет водного господарства та природокористування
(м. Рівне)

Текст відгуку

2015

НЕСУЧА ЗДАТНІСТЬ БУРОІН’ЄКЦІЙНИХ ПАЛЬОВИХ АНКЕРІВ У ДИСПЕРСНИХ ҐРУНТАХ

Несущая способность буроинъекционных свайных анкеров в дисперсных грунта

Bearing Capacity of CFA Pile Anchors in Dispersed Soils

ТАБАЧНІКОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

 

Табачников С.В.

 

Tabachnikov S.V.

автореферат

 

дисертація

 

05.23.02

Винников Юрій Леонідович,

д.т.н., проф.

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Текст відгуку

Новський Олександр Васильович,

к.т.н., доц.

Одеська державна академія будівництва та архітектури

Текст відгуку

2015

Напружено-деформований стан сталезалізобетонних елементів при забезпеченні сумісної роботи сталі та бетону за допомогою склеювання.

Напряженно-деформированное состояние сталежелезобетонных элементов при обеспечении совместной работы стали и бетона с помощью склеивания.

Stress-Strain State of Steel-Concrete Composite Elements Ensuring Collaboration of Steel and Adhesive Concrete.

 

ГОРБ
ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ

 

 

Горб А.Г.

 

 

 

 

Gorb O.G.

автореферат

 

дисертація

05.23.01

Голоднов Олександр Іванович,

д.т.н., проф.

ТОВ «Укрінсталькон імені В.М. Шимановського»

Текст відгуку

 

Аметов Юрій Григорович, к.т.н.

Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій (НДІБК)

Текст відгуку

2015

Напружено-деформований стан та несуча здатність залізобетонних плит зі сталевим обрамленням

Напряженно-деформированное состояние и несущая способность железобетонных плит со стальным обрамлением

Stress-strain state and bearing capacity of reinforced concrete slabs with steel framing

КЛЕСТОВ
ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

 

Клестов О.В.

 

 

Klestov O.V.

автореферат

 

дисертація

05.23.01

Бамбура Андрій Миколайович,

д.т.н. с.н.с.

ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій»

Текст відгуку

 

Ватуля Гліб Леонідович,
к.т.н., доц.

Українська державна академія залізничного транспорту

Текст відгуку

2015

Прогноз деформацій основ на базі компресійних випробувань ґрунтів

Прогноз деформаций оснований на базе компрессионных испытаний грунтов

Prediction of the soil foundation deformation that is based on the soil compression tests

КОСТОЧКА НАТАЛІЯ АРКАДІЇВНА

Косточка Н.А.

 

 

Kostochka N.A.

автореферат

 

дисертація

05.23.02

Кірічек Юрій Олександрович,
д.т.н., проф.

Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

Текст відгуку

 

Корнієнко Микола Васильович,
к.т.н., проф.
Київський національний університет будівництва та архітектури

Текст відгуку

2015

Напружено-деформований стан і міцність вузлів легких сталевих тонкостінних конструкцій

Напряженно-деформированное состояние и прочность узлов легких стальных тонкостенных конструкций.

Deflected mode and strength of joints of light steel thin-walled structures.

ШУМЕЙКО КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

 

Шумейко Е.А.

 

 

Shumeyko K.O.

автореферат

 

дисертація

05.23.01

Білик Сергій Іванович д.т.н., проф.

Київський національний технічний університет будівництва і архітектури

Текст відгуку

 

Зінкевич Оксана Григорівна к.т.н.

Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

Текст відгуку

2014

Взаємодія набивних паль у пробитих свердловинах у складі стрічкових ростверків із замоклими лесовими ґрунтами.

Взаимодействие набивных свай в пробитых скважинах в составе ленточных ростверков с замоченными лессовыми грунтами.

Interaction of Cast-in-Situ Piles in Punched Holes in Strip Raft with Saturated Loess Soils.

МІРОШНИЧЕНКО ІРИНА ВОЛОДИМИРІВН

 

Мирошниченко И.В.

 

 

Miroshnychenko I.V.

автореферат

05.23.02

Головко Сергій Іванович,
д.т.н., проф.

Державний вищий навчальний заклад

«Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»;

Маєвська Ірина Вікторівна, к.т.н., доц.
Вінницький національний технічний університет

2014

Розрахунок міцності косозігнутих залізобетонних балок таврового профілю з урахуванням нелінійного деформування бетону та арматури

Расчет прочности косоизгибаемых железобетонных балок таврового сечения с учетом нелинейного деформирования бетона и арматуры

The strength calculation of the biaxial bended reinforced concrete T-beams with the incorporation of the non-linear deformation of concrete and the reinforcement.

 

ХАРЧЕНКО МАРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

 

 

Харченко М.О.

 

 

 

 

Kharchenko M.O.

автореферат

05.23.01

Карпюк Василь Михайлович,

д.т.н, доц.

Одеська державна академія будівництва та архітектури;

Кочкарьов Дмитро Вікторович,

к.т.н., доц.

Національний університет водного господарства та природокористування

2014

Ґрунтоцементні основи і фундаменти, які виготовлені з використанням вібрування

Грунтоцементные основания и фундаменты, изготовленные с использованием вибрирования

Soilcement bases and foundations with using of vibration

НЕСТЕРЕНКО ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА

Нестеренко Т.Н.

 

 

Nesterenko T.N.

автореферат

05.23.02

Моргун Алла Серафимівна,

д.т.н., доц.

Вінницький національний технічний університет;

Омельченко Павло Миколайович, к.т.н.

товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКФА»

2014

Ґрунтоцементні палі, виготовлені за оц.мішувальною технологією.

Грунтоцементные сваи, изготовленные по буросмесительной технологии.

Soil-cement piles, manufactured by deep soil mixing technology.

ПЕТРАШ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Петраш А.В.

 

 

Petrash O.V.

автореферат

05.23.02

Бойко Ігор Петрович, д.т.н., доц.

Київський національний університет будівництва і

архітектури;

Титаренко Володимир Анатолійович,

к.т.н., с.н.с.

Державне підприємство «Державний науково –

дослідний інститут будівельних конструкцій»

2014

Міцність нерозрізних балок із високоміцних бетонів.

Прочность неразрезных балок из высокопрочных бетонов.

Strength of Continuous Beams of High-strength Concrete.

ЛАЗАРЄВА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА

Лазарева Е.Н.

 

Lazaryeva O.M.

автореферат

05.23.01

Клименко Євгеній Володимирович,
д.т.н., доц.

Одеська державна академія будівництва та архітектури;

Жорняк Микола Сидорович,

к.т.н., доц.

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

2014

Спосіб розрахунку утворення похилих тріщин у залізобетонних складених конструкціях

Способ расчета образования наклонных трещин в железобетонных составных конструкциях

Сalculation method of formation inclined cracks in reinforced concrete composite constructions.

УСЕНКО

МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ

Усенко Н. В.

Usenko M.V.

автореферат

05.23.01

Карпюк Василь Михайлович,

д.т.н., доц.

Одеська державна академія будівництва та архітектури;

Гурківський Олександр Борисович,
к.т.н., с.н.с.

Державне підприємство «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій»

2014

Методологія нормування технічних станів сталезалізобетонних конструкцій.

Методология нормирования технических состояний сталежелезобетонных конструкций.

Regulation Methodology of Technical States of Steel-Concrete Composite Structures.

ВОСКОБІЙНИК ОЛЕНА

ПАВЛІВНА

Воскобойник Е.П.

Voskobiinyk O.P.

автореферат

05.23.01

Савицький Микола Васильович,
д.т.н., проф.

Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»;

Югов Анатолій Михайлович,

д.т.н., проф.

Донбаська національна академія будівництва та архітектури;

Клименко Євгеній Володимирович,

д.т.н., проф.

Одеська державна академія будівництва та архітектури

 

2014

Міцність та деформативність конструкцій покрівель із легких сталевих тонкостінних профілів.

Прочность и деформативность конструкций кровель из легких стальных тонкостенных профилей.

Strength and deformability of roofing structures made of light steel thin-walled profiles.

ПРОХОРЕНКО ДМИТРО АНДРІЙОВИЧ

Прохоренко Д.А.

Prokhorenko D.A.

автореферат

05.23.01

Савицький Микола Васильович,
д.т.н., проф.

Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»;

Ватуля Гліб Леонідович,

к.т.н., доц.

Українська державна академія залізничного транспорту

2014

Надійність сталевої конструкції магістрального трубопроводу.

Надежность стальной конструкции магистрального трубопровода

Reliability of main pipeline steel structure

ЗИМА
ОЛЕКСАНДР
ЄВГЕНОВИЧ

Зима А. Е.

Zyma O. E.

автореферат

05.23.01

Усаковський Сергій Борисович,

д.т.н., проф.

Київський національний університет будівництва та архітектури;

Романюк Володимир Володимирович,

к.т.н., доц.

Національний університет водного господарства та природокористування

2013

Деформативність і тріщиностійкість косозігнутих залізобетонних елементів прямокутного профілю з урахуванням нелінійних властивостей бетону

Деформативность и трещиностойкость косоизгибаемых железобетонных элементов прямоугольного профиля с учетом нелинейных свойств бетона

Deformability and Crack Resistance of Biaxial Bended Rectangular Reinforced Concrete Beams Considering the Nonlinear Properties of Concrete

ФЕДОРОВ
ДМИТРО ФЕДОРОВИЧ

Федоров Д. Ф.

Fedorov D. F.

автореферат

05.23.01

Колчунов Володимир Іванович,

д.т.н., проф.

Національний авіаційний університет;

Кочкарьов Дмитро Вікторович,

к.т.н., доц.

Національний університет водного господарства та природокористування.

2013

Наскрізні залізобетонні конструкції з зовнішнім листовим армуванням

Сквозные железобетонные конструкции с внешним листовым армированием

Reinforced concrete through structures with external sheet reinforcement

МАГАС
НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА

Магас Н.Н.

Magas N.

автореферат

05.23.01

Клименко Євгеній Володимирович,
д.т.н., проф.

Одеська державна академія будівництва та архітектури;

Шмиг Роман Андрійович,

к.т.н., доц.

Львівський національний аграрний університет

2013

Раціональні огороджувальні конструкції покриття будівель холодильників

Рациональные ограждающие конструкции покрытия зданий холодильников

Rational Enclosures of Refrigerator Buildings

ЮРІН
ОЛЕГ
ІВАНОВИЧ

Юрин О.И.

Yurin O.I.

автореферат

05.23.01

Савицький Микола Васильович,

д.т.н., проф.

ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»;

Тимофєєв Микола Васильович,

к.т.н., доц.

Донбаська національна академія будівництва і архітектури

2013

Міцність та деформативність сталезалізобетонних балок з попередньо напруженими затяжками.

Прочность и деформативность сталежелезобетонных балок с предварительно напряженными затяжками

Strength and deformation characteristics of composite steel and concrete beams with prestressed braces

КУШНІР
Юлія
Олександрівна

Кушнир Ю.А.

Kushnir I.O.

автореферат

05.23.01

Єфіменко Віктор Іванович,

д.т.н., проф.

Криворізький національний університет;

Ватуля Гліб Леонідович,

к.т.н., доц.

Українська державна академія залізничного транспорту

2013

Імовірнісний аналіз природно-кліматичних навантажень на холодні покрівлі виробничихбудівель

Вероятностный анализ природно-климатических нагрузок на холодные покрытия производственных зданий

Probabilistic analysis of climatic stress on cold roofs of industrial buildings

ПОПОВИЧ НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА

Попович Н.М.

Popovych N.M.

автореферат

05.23.01

Кінаш Роман Іванович,

д.т.н., проф.

Національний університет «Львівська політехніка»;

Назім Ярослав Вікторович,

к.т.н., доц.

Донбаська національна академія будівництва і архітектури

2013

Експлуатаційні властивості та довговічність конструкцій фасадної теплоізоляції з тонкошаровою штукатуркою

Эксплуатационные свойства и долговечность конструкций фасадной теплоизоляции с тонкослойной штукатуркой

Performance Properties and durability of structures facade insulation with a thin layer plaster.

ОЛЕКСІЄНКО ОЛЕНА БОРИСІВНА

Олексеенко Е. Б.

Oleksienko O. B

автореферат

05.23.01

Фомін Станіслав Леонідович,

д.т.н., проф.

Харківський національний університет будівництва та архітектури;

Тимофєєв Микола Васильович,
к.т.н., доц.

Донбаська національна академія будівництва та архітектури

2013

 

Расчет прочности сжатых железобетонных элементов из высокопрочных бетонов на основе деформационной модели с экстремальным критерием

Расчет прочности сжатых железобетонных элементов из высокопрочных бетонов на основе деформационной модели с экстремальным критерием

Calculation of Strength of Compressed Concrete Elements of High-strength Concrete on the Basis of the Deformation Model With an Extreme Measure

МИТРОФАНОВ ПАВЛО БОРИСОВИЧ

Митрофанов П.Б.

Mitrofanov P.B.

автореферат

05.23.01

Азізов Талят Нуредінович,

д.т.н., проф.

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;

Масюк Григорій Харитонович,
к.т.н., проф.

Національний університет водного господарства та природокористування

 

телефон (+38-052) 60-87-12,

email: d44.052.02_pntu@nupp.edu.ua

Голова ради:

 1. Онищенко Володимир Олександрович, д.е.н., професор, спеціальність 08.00.05.

Заступник голови:

 1. Чичкало-Кондрацька Ірина Борисівна, д.е.н., професор, спеціальність 08.00.05.

Вчений секретар:

 1. Комеліна Ольга Володимирівна, д.е.н., професор, спеціальність 08.00.05.

Члени ради:

 1. Бойко Аліна Василівна, д.е.н., доцент, спеціальність 08.00.03;
 2. Гришко Володимир Васильович, д.е.н., професор, спеціальність 08.00.03;
 3. Горошкова Лідія Анатоліївна, д.е.н., доцент, спеціальність 08.00.04;
 4. Дубіщев Віктор Петрович, д.е.н., професор, спеціальність 08.00.05;
 5. Заяць Тетяна Анатоліївна, д.е.н., професор, спеціальність 08.00.05;
 6. Козаченко Ганна Володимирівна, д.е.н., професор, спеціальність 08.00.04;
 7. Кузняк Богдан Ярославович, д.е.н., професор, професор кафедри, спеціальність 08.00.04;
 8. Момот Тетяна Валеріївна, д.е.н., професор, спеціальність 08.00.04;
 9. Оболенський Олексій Юрійович, д.е.н., професор, спеціальність 08.00.03;
 10. Онищенко Світлана Володимирівна, д.е.н., доцент, спеціальність 08.00.04;
 11. Птащенко Ліана Олександрівна, д.е.н., професор, спеціальність 08.00.03;
 12. Болдирєва Людмила Миколаївна, д.е.н., доцент, спеціальність 08.00.03;
 13. Богословська Інна Вікторівна, д.е.н., доцент, спеціальність 08.00.05;
 14. Черниш Ірина Володимирівна, д.е.н., доцент, спеціальність 08.00.03;
 15. Шарий Григорій Іванович, д.е.н., доцент, спеціальність 08.00.04.

Рік

Назва

Автор

Вид

документа

Спеціаль-ність

Відгуки офіційних опонентів

2019

Теоретичні та інструментальні засади оцінювання соціально-економічної безпеки регіону

ЗАХИСТ

5.03.2019р. о 10:00

БУКОЛОВА
ВІКТОРІЯ
ВІКТОРІВНА

автореферат

дисертація

08.00.05

Кудріна Ольга Юріївна

д.е.н., проф.

 

відгук

Варцаба Віра Іванівна

д.е.н., доцент

 

відгук

2019

Вплив бюджетної децентралізації на економічну безпеку регіону

ЗАХИСТ

4.03.2019р. о 11:00

БОНДАРЕВСЬКА
ОЛЬГА
МИКОЛАЇВНА

автореферат

дисертація

08.00.05

Гонта Олена Іванівна

д.е.н., проф.

 

відгук

Краєвська Галина Олександрівна

к.е.н., с.н.с.

 

відгук

2019

Науково-практичні засади стратегічного планування просторового розвитку регіону

ЗАХИСТ

4.03.2019р. о 14:30

МІНЯЙЛЕНКО
ІННА
ВАЛЕНТИНІВНА

автореферат

дисертація

08.00.05

Заяць Тетяна Анатоліївна

д.е.н., проф.

 

відгук

Пархоменко Наталія Миколаївна

к.е.н., доц.

 

відгук

2018

Організаційо-економічні засади залучення прямих іноземних інвестицій у промисловість регіону

ЗАХИСТ

9.07.2018р. о 10:00

БУРЯК
АЛЬОНА АНАТОЛІЇВНА

автореферат

дисертація

08.00.05

Манн Руслан Володимирович

д.е.н., доц.

 

відгук

Бережна Алла Юріївна

к.е.н., доц.

 

відгук

Заяць Тетяна Анатоліївна

д.е.н., проф.

 

відгук

2018

Соціальні детермінанти економічної безпеки національної економіки

ЗАХИСТ

9.07.2018р. о 14:00

ФУРСОВА
НАТАЛІЯ АРТЕМІВНА

автореферат

дисертація

08.00.03

Левченко Олександр Миколайович

д.е.н., проф.

 

відгук

Ховрак Інна Вікторівна

к.е.н., доц.

 

відгук

2017

Методологія формування структурної політики економічного розвитку в умовах світових інтеграційних процесів

ЗАХИСТ

5.05.2017р. о 10:30

РОМАНОВА
ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА

автореферат

дисертація

08.00.03

Войнаренко Михайло Петрович

д.е.н., проф.

відгук

Чужиков Віктор Іванович

д.е.н., проф.

відгук

Касьяненко Володимир Олексiйович

д.е.н., доц.

відгук

2016

Теоретико-методологічні засади управління процесом гармонізації розвитку економіки регіону

ЗАХИСТ

29.03.2016 Р. 11-00

ВАРЦАБА
ВІРА ІВАНІВНА

автореферат

08.00.05

Оболенський Олексій Юрійович.

д.е.н., проф.

відгук

Жихор Олена Борисівна,

д.е.н., проф.

відгук

Коляденко Світлана Василівна, 
д.е.н., проф.

відгук

2016

Оцінювання впливу загроз на рівень економічної безпеки національної економіки

ЗАХИСТ

30.03.2016 Р. 10-00

МАСЛІЙ ОЛЕКСАНДРА АНАТОЛІЇВНА

автореферат

08.00.03

Предборський В.А.,
д.е.н., проф.

відгук

Касьяненко В.О.,
д.е.н., доц.

відгук

2016

Науково-методичні засади формування підприємницького потенціалу регіону

ЗАХИСТ

30.03.2016 Р. 14-00

ЧАЙКІНА АЛіНА ОЛЕКСАНДРІВНА

автореферат

08.00.05

Родченко В.Б.,
д.е.н., проф.

відгук

Пархоменко Н.М.,
к.е.н., доц.

відгук

2015

Методологічні засади 
управління розвитком   інноваційного потенціалу
економіки України

КАСЬЯНЕНКО ВОЛОДИМИР ОЛЕКСІЙОВИЧ

автореферат

 

08.00.03

Бубенко П.Т., д.е.н., проф.

текст відгуку

Бутко М.П.,  д.е.н., проф.

текст відгуку

Галиця І.О., д.е.н., проф

текст відгуку

Інформація оновлюється ...

Рік

Назва

Автор

Вид

документа

Спеціаль-ність

Відгуки офіційних опонентів

2014

Методичні основи архітектурно-ландшафтної організації долинних просторів річок Українських Карпат

Методические основы архитектурно-ландшафтной организации долинных пространств рек Украинских Карпат

 

Methodical Bases of Architectural and Landscape Arrangement of River Valley Spaces in the Ukrainian Carpathians

Лукомська
Ірина
Олегівна

 

Лукомская
Ирина Олеговна

 

Iryna Lukomska

автореферат

18.00.04

д. арх., проф.

Вадімов Вадим Митрофанович (Управління у справах містобудування та архітектури міськвиконкому Полтавської міської ради, начальник управління, головний архітектор м. Полтава)

текст відгуку

 

к. арх., доц.

Рубан Людмила Іванівна (Київський національний університет будівництва і архітектури, доцент кафедри ландшафтної архітектури)

текст відгуку

 

к. арх., доц.

Крижанівський
Олександр Анатолійович (Київський університет імені Бориса Грінченка, доцент кафедри)

текст відгуку

2014

Архітектурно-планувальна організація рекреаційних ландшафтів з використанням методів оцінки їх естетичних властивостей (на прикладі Івано-Франківської обл.)

 

Архитектурно-планировочная организация рекреационных ландшафтов с использованием методов оценки их эстетических свойств (на примере Ивано-Франковской области)

 

Architectural and planning organization of recreational landscapes using methods of evaluation of their aesthetic properties (for example, Ivano-Frankivsk region)

Веркалець
Ірина Михайлівна

 

Веркалец
Ирина Михайловна

 

Verkalets I. M.

автореферат

18.00.04

д. арх., проф.

Панченко Тамара Федотівна (Київський національний університет будівництва і архітектури, завідувач кафедри ландшафтної архітектури)

текст відгуку

 

к. арх.

Ільченко Дарія Миколаївна, (Інститут аеропортів Національного авіаційного університету, доцент кафедри містобудування)

текст відгуку

 

 

2014

Принципи функціонально-планувальної організації прибережної смуги приморських курортів (на прикладі Великої Алушти)

 

Принципы функционально-планировочной организации прибрежной полосы приморских курортов (на примере Большой Алушты)

 

The principles of functional planning organization the coastal strip seaside resorts (on the example of Big Alushta)

Сідорова
Вікторія Віталіївна

 

Сидорова Виктория Витальевна

 

Sidorova V.V.

автореферат

18.00.04

д. арх., проф.

Панченко Тамара Федотівна (Київський національний університет будівництва і архітектури, завідувач кафедри ландшафтної архітектури)

текст відгуку

 

к. арх., доц.

Сєдак Олександр Ігорович

(Національна академія образотворчого мистецтва та архітектури, м. Київ, доцент кафедри теорії, історії архітектури та синтезу мистецтв)

текст відгуку

 

2014

Принципи формування зон психологічної реабілітації населення в структурі православних комплексів (на прикладі Полтавської області)

 

Принципы формирования  зон психологической реабилитации населения в структуре православных комплексов (на примере  Полтавськой области)

 

The principles of formation of zones of psychosocial rehabilitation in the structure of orthodox systems (for example, Poltava region)

Савченко Олександр Олександрович

 

Савченко Александр Александрович

 

Savchenko A.A

 

автореферат

18.00.04

д. арх., проф.

Тимохін Віктор Олександрович

(Київський національний університет будівництва і архітектури, завідувач кафедри дизайну архітектурного середовища)

текст відгуку

 

к. арх., доцент,

Чемакіна Октябріна Володимирівна (Національний авіаційний університет  Міністерства освіти і науки України, директор інституту аеропортів)

текст відгуку

 

2014

Принципи організації критих міських просторів (на прикладі м. Полтава)

 

Принципы организации крытых городских пространств (на примере г. Полтава)

 

Methods of covered city space organization (on example of Poltava)

Ароян
Артур Саргісович

 

Ароян
Артур Саргисович

 

Arthur Aroyan

автореферат

18.00.04

д. арх., доц.

Древаль Ірина Владиславівна

(Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, завідувач кафедри містобудування)

текст відгуку

 

к. арх.

Ільченко Дарія Миколаївна, (Інститут аеропортів Національного авіаційного університету, доцент кафедри містобудування)

текст відгуку

2013

Архітектурно-ландшафтна реабілітація порушених територій (на прикладі Лакського рекреаційного підрайону Криму)

 

Архитектурно-ландшафтная реабилитация нарушенных территорий (на примере Сакского рекреационного подрайона Крыма)

 

Architectural and landscape rehabilitation of disturbed areas (for example, Saki recreational subdistrict Crimea)

Тищенко
Галина Вікторівна

 

Тищенко
Галина Викторовна

 

Tyshchenko  G.V.

автореферат

18.00.04

д. арх., проф.

Крижановська Неллі Яківна

(Харківська національна академія міського господарства Міністерства освіти і науки України, кафедра архітектурного та ландшафтного проектування)

текст відгуку

 

к. арх., доцент,

Чемакіна Октябріна Володимирівна (Національний авіаційний університет  Міністерства освіти і науки України, директор інституту аеропортів)

текст відгуку

2013

Методологічні основи містобудівного розвитку залізничних вокзальних комплексів

 

Методологические основы градостроительного развития железнодорожных вокзальных комплексов

 

Methodological fundamentals of the development of railway station complexes with the city and town expansion

Древаль
Ірина Владиславівна

 

Древаль
Ирина Владиславовна

 

Dreval I.V.

автореферат

18.00.04

д. арх., проф.

Тимохін Віктор Олександрович

(Київський національний університет будівництва і архітектури, завідувач кафедри дизайну архітектурного середовища)

текст відгуку

 

д. арх., проф.

Бевз Микола Валентинович

(Національний університет «Львівська політехніка», завідувач кафедри реставрації та реконструкції архітектурних комплексів)

текст відгуку

 

д. арх., проф.

Нагаєва Зарема Садиківна (Національна академія природоохоронного та курортного будівництва, завідувач кафедри містобудування)

текст відгуку

2012

Принципи формування систем озеленення міст Донбасу

 

Принципы формирования систем озеленения городов Донбасса

 

Principles of Donbass urban landscaping systems formation

Ільченко
Дар’я Миколаївна

 

Ильченко
Дарья Николаевна

 

Ilchenko D.M.

автореферат

18.00.04

д. арх., проф.

Вадімов

Вадим Митрофанович (Управління у справах містобудування та архітектури міськвиконкому Полтавської міської ради, начальник управління, головний архітектор м. Полтава)

текст відгуку

 

к. арх., доц.

Шебек

Надія Миколаївна (Київський національний університет будівництва і архітектури, кафедра дизайну архітектурного середовища)

текст відгуку

2012

Формування загальноміської системи з видалення твердих побутових відходів (на прикладі міста Полтава)

 

Формирование общегородской системы по удалению твёрдых бытовых отходов (на примере города Полтава

 

Formation of citywide system of disposal of solid waste (for example the city of Poltava)

Зигун
Аліна
Юріївна

 

Зигун
Алина Юрьевна

 

Zygun A. Yu.

автореферат

18.00.04

д. техн. наук, проф. Клюшниченко

Євген Єлисійович

(Київський національний університет будівництва і архітектури, завідувач кафедри міського господарства)

текст відгуку

 

к. техн. наук

Степанчук

Олександр Васильович, Національний авіаційний університет, доцент кафедри загальнотехнічних дисциплін та методики викладання трудового навчання і креслення (м. Київ)

текст відгуку

Інформація оновлюється ...

- 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика».

1. Павленко Анатолій Михайлович (Голова ради)

2. Нижник Олександр Васильович (Заступник голови ради)

3. Кошлак Ганна Володимирівна  (Вчений секретар ради)

4. Маляренко Віталій Андрійович   

5. Зайцев Олег Миколайович

6. Ганжа Антон Миколайович

7. Соловйов Веніамін Васильович

8. Зоценко Микола Леонідович

9. Сєров Микола Іванович

10. Бондар Віктор Олександрович

11. Чейлитко Андрій Олександрович

12. Гоцуленко Володимир Володимирович

13. Кутний Богдан Андрійович

14. Федяй Богдан Миколайович

15. Колієнко Анатолій Григорович

Рік

Назва

Автор

Вид

документа

Спеціаль-ність

Відгуки офіційних опонентів

2016

Теплофізичні особливості структуроутворення металів при їх твердінні

Теплофизические особенности структурообразования металлов при их твердении.

Thermophysical peculiarities of structure formation of metals at their solidification.

Усенко

Богдан

Олегович

 

Усенко Б. О.

 

Usenko B .O.

автореферат

 

дисертація

05.14.06

 

Ганжа Антон Миколайович,

д.т.н., проф.

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Текст відгуку

Клімов Роман Олександрович,

к.т.н., доц.

Дніпродзержинський державний технічний університет

Текст відгуку

2015

Підвищення ефективності газифікації біомаси і використання генераторного газу  в теплових установках

Повышение эффективности газификации биомассы и использование генераторного газа в тепловых установках

Efficiency enhancement of biomass gasification and usage of producer gas at thermal power plants

Колієнко

Володимир

Анатолійович

 

Колиенко В.А.

 

 

Koliienko V.A.

автореферат

 

дисертація

 

05.14.06

Маляренко Віталій Андрійович,

д.т.н., проф.

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

Текст відгуку

Клімов Роман Олександрович,

к.т.н., доц.

Дніпродзержинський державний технічний університет

Текст відгуку

2015

Теоретичні та технологічні  основи транспортування газових гідратів у теплоенергетичних системах

Теоретические и технологические основы транспортирования газовых гидратов в теплоэнергетических системах

Technological and theoretical bases of portage of gas hydrates in the thermal energy systems

Педченко

Лариса

Олексіївна

 

Педченко Л.А

 

 

Pedchenko l.A..

автореферат

 

дисертація

 05.14.06

Ганжа Антон Миколайович

д.т.н. проф.

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Текст відгуку

Клімов Роман Олександрович,

к.т.н., доц.

Дніпродзержинський державний технічний університет

Текст відгуку

e-mail: k44.052.06_pntu@nupp.edu.ua

 

Постанова КМУ Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів

 

Наказ № 1112 від  17.10.2012

Наказ № 1059 від  14.09.2011

Наказ № 40 від 12.01.2017

 

22 липня 2015 року в Міністерстві юстиції України зареєстровано наказ Міністерства освіти і науки України «Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів» від 14 липня 2015 р. №758.

Цим документом Міністерство освіти і науки України відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту» та з метою ознайомлення наукової громадськості з доробком здобувачів наукових ступенів та відгуками офіційних опонентів, призначених для розгляду дисертацій, зобов’язує спеціалізовану вчену раду оприлюднювати в режимі читанняелектронні версії дисертацій (крім таких, що містять державну таємницю або інформацію для службового користування) та відгуки офіційних опонентів не пізніше як за 10 календарних днів до дати захистуавтореферат дисертації не пізніше як за 30 календарних днів до дати захисту на офіційному веб-сайті ВНЗ/наукової установи, де відбуватиметься захист.

Ці матеріали мають бути у відкритому доступі протягом трьох місяців з дати видачі диплома доктора філософії або доктора наук.