Кафедра загального мовознавства та іноземних мов

Кафедру загального мовознавства та іноземних мов було реорганізовано для вирішення конкретного завдання – підвищити рівень викладання іноземних мов, які є засобом спілкування між фахівцями різних сфер науки, техніки та культури. Це завдання вимагає вирішення низки важливих завдань – наукових, педагогічних і соціальних.

Нові соціально-історичні умови життя України після стрімкого входження нашої країни в світову спільноту, можливості спілкування і співпраці у всіх сферах громадського та особистого життя зумовили великий попит на іноземні мови як реальний засіб спілкування, а не просто як спосіб читання спеціальної та художньої літератури.

Основні завдання кафедри:

 1. Наукове обгрунтування і розробка методів навчання мови як засобу спілкування між фахівцями в різних сферах суспільного життя.
 2. Функційне вивчення мов, що передбачає використання їх в різних соціальних галузях: у науці, техніці, економіці, культурі тощо.
 3. Вивчення мов на широкому тлі суспільного, культурного, політичного життя різних лінгвокультур, тобто в тісному зв'язку зі світом мов.
 4. Розробка відповідної сучасним вимогам моделі підготовки викладачів іноземних мов, філологів, культурологів, фахівців з міжнародного та міжкультурного спілкування.
 5. Комплексне вивчення різних регіонів світу, групи країн або країни: їх населення, релігії, історії та етнографії, економіки й політики, науки й культури, мови і літератури, традицій і цінностей.
 6. Вивчення проблем сприйняття іншої культури, взаємодії і взаємовпливу України і світу, національних характерів і менталітетів, традицій повсякденного життя різних країн і регіонів (історія і сучасність).

Педагогічні завдання, що стоїть перед кафедрою, двоєдині. З одного боку, викладачі кафедри повинні вчити іноземних мов студентів різних факультетів ПолтНТУ, тобто майбутнє української науки, майбутнє наукового прогресу і майбутнє України. Унікальність специфіки кафедри загального мовознавства та іноземних мов полягає в тому, що її науково-педагогічні працівники мають справу з важливими сучасними науковими дисциплінами, навчаючи іноземної мови фахівців різних структурних підрозділів на матеріалі їх спеціалізації. Це уможливлює узагальнення специфіки життя мови в різних науках і життя науки в різних мовах, збагатити свою власну лінгвістичну науку. З другого боку, викладачі кафедри, навчаюючи студентів, розробляють нову модель підготовки фахівців з різноманітних галузей науки і техніки.

Особливістю кафедри загального мовознавства та іноземних мов з перших днів її існування стало вивчення реального функціонування мови в усіх сферах сучасного суспільства, його ролі як засобу спілкування і пізнання світу, як засобу зберігання культури.

Найважливішим принципом кафедри є співвивчення мов і культур тих народів, які послуговуються ними як засобом спілкування. Мови невіддільні від того світу, де вони живуть і функціонують, тому вони і повинні вивчатися в нерозривній єдності зі світом і культурою народів-носіїв мов.

Щорічно на кафедрі проводиться міжнародна науково-практична конференція, а також курси і семінари підвищення кваліфікації, ведуться наукові семінари для студентів, аспірантів, викладачів університету, видаються монографії та збірники наукових праць.

Кафедра загального мовознавства та іноземних мов здійснює викладання англійської, німецької, французької та польської мов для студентів усіх спеціальностей університету. Науково-педагогічні працівники кафедри ведуть постійний пошук нових методів, способів і прийомів навчання іноземних мов, а також допомагають студентам усвідомлювати культурні цінності та етичні норми поведінки, притаманні носіям тієї чи іншої лінгвокультури.

Студенти університету отримують якісну практичну та теоретичну іншомовну підготовку, оволодівають навичками здійснення науково-дослідної роботи, беруть участь у наукових конференціях різних рівнів та публікують результати своєї наукової діяльності. У розпорядженні студентів бібліотечні фонди та комп’ютерний клас з виходом у мережу Інтернет.

Кафедра тісно поєднує процес навчання з гуманітарним вихованням студентів. Проводяться виховні заходи, спрямовані на формування здорового способу життя, духовно-моральне, національно-патріотичне та естетичне виховання: бесіди, лекції, тематичні вечори, круглі столи, диспути, відвідування театру, екскурсії в музеї, галерею мистецтв, на підприємства та в організації за професійним напрямом підготовки студентів.

Як окрема структурна одиниця кафедра іноземних мов була створена в 1954 році. За роки свого існування їй вдалося виробити свій стиль викладання, уміло поєднуючи традиційні й новітні методи навчання. Із 2016 по 2019 рік цей структурний підрозділ функціонував як Кафедра іноземної філології та перекладу, із вересня 2019 року – Кафедра загального мовознавства та іноземних мов.

Науково-педагогічні працівники кафедри викладають англійську, німецьку, французьку та польську мови. Починаючи з 1948 року кафедра приймає екзамени кандидатського мінімуму не лише у науковців ПолтНТУ, але й інших закладів вищої освіти та підприємств України.

Її першим завідувачем був кандидат педагогічних наук Алексанянц Кирило Аркадієвич. У наступні роки кафедру очолювали старші викладачі: Касьян Є.І., Валуєв В.П., Піменова Т.Г., кандидати філологічних/педагогічних наук, доценти: Сімачевська Ж.М., Павленко В.М., Перлі В.П., Воробйов В.Т., Беленьков М.Ф., Демченко Н.О, Стрілець В.С., Грінченко Н.О. Із 1952 року на кафедрі викладала німецьку мову випускниця Харківського інституту іноземних мов, легендарна розвідниця часів Великої Вітчизняної війни Євдокія Касьян. На сьогодні завідувачем кафедри загального мовознавства та іноземних мов є кандидат філологічних наук, доцент Болотнікова Алла Петрівна.

Кафедра загального мовознавства та іноземних мов є колективом однодумців, які не зупиняються на досягнутому. Нинішнє життя кафедри – це поєднання традицій з новітніми навчальними технологіями. Науково-педагогічні працівники, використовуючи власний багаторічний досвід, упроваджують у практику інноваційні методики викладання іноземних мов, основні принципи яких спрямовані на досягнення відповідності іншомовної підготовки студентів ПолтНТУ до стандартів європейської університетської освіти, а також на утвердження позитивного іміджу університету на теренах національного та світового освітнього простору.

Склад кафедри налічує 20 осіб:

Болотнікова Алла Петрівна

в.о. завідувача кафедри, кандидат філологічних наук, доцент.

Агейчева Анна Олександрівна

кандидат педагогічних наук, доцент.

Балацька Олена Леонідівна

 

Колос Юлія Зиновіївна

кандидат педагогічних наук, доцент.

Кузнєцова Юлія Ігорівна

кандидат філологічних наук, доцент.

Федоренко Юлія Петрівна

кандидат педагогічних наук, доцент.

Гунченко Юлія Вікторівна

старший викладач.

Бабаш Лариса Володимирівна

викладач.

 

Купар Майя Сергіївна

викладач.

 

Москаленко Марина Володимирівна

викладач.

 

Антонець Еліна Леонідівна

викладач.

 

014 «Середня освіта (англійська мова і друга іноземна мова)»

Спеціальність – 014 «Середня освіта»

Освітня програма – «Середня освіта (англійська мова і друга іноземна мова» (денна форма навчання)

Академічна кваліфікація – бакалавр з освіти

Професійна кваліфікація – учитель іноземних мов

Рівень освіти – базова вища освіта

Термін навчання – 3 роки 10 місяців

НАШІ ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ:

 • вивчення трьох іноземних мов;
 • навчання в сучасних міжнародних мовних центрах;
 • сучасне професійно-орієнтоване програмне забезпечення;
 • мовні стажування за кордоном;
 • навчання в літніх мовних школах;
 • участь у спільних проєктах від Британської Ради;
 • співпраця з Корпусом миру (США);
 • участь в міжнародних проєктах та грантових програмах;
 • тісна співпраця з роботодавцями.

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА є інноваційною, студентоцентричною, орієнтованою на компетентності, які забезпечують комплексну підготовку фахівців у галузі середньої освіти за рахунок поєднання вивчення філологічних і психолого-педагогічних дисциплін з виробничою (педагогічною) практикою, а також  конкурентноздатність випускників на сучасному ринку праці.

БАКАЛАВР СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ повинні вільно володіти англійською, німецькою та польською мовами. Це фахівці з питань забезпечення міжмовної комунікації, що володіють мовними, комунікативними та професійно-перекладацькими компетентностями в сфері основної іноземної мови і додаткової другої іноземної мови.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 014 «СЕРЕДНЯ ОСВІТА» гарантує успішне працевлаштування учителем та викладачем англійської мови, учителем та викладачем німецької мови, учителем та викладачем польської мови, методистом, науковим консультантом у галузі нематеріального виробництва (освіта, культура, мистецтво); асистентом вчителя, викладачем-стажистом, педагогом професійного навчання, культорганізатором дитячих позашкільних закладів.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 014 «СЕРЕДНЯ ОСВІТА» є багатопрофільною й передбачає широкий вибір сфер трудової діяльності та працевлаштування в ліцеях, гімназіях, приватних школах, мовних центрах, закладах фахової передвищої освіти, позашкільних навчально-виховних закладах.

ОСНОВНИМИ ПРИНЦИПАМИ навчального процесу за спеціальністю «Середня освіта» в Національному університеті імені Юрія Кондратюка є орієнтація на підготовку висококваліфікованих учителів іноземних мов, формування  здатності  організовувати  та здійснювати освітній процес з англійської, німецької та польської мов; інтеграцію навчальної, наукової та виробничої діяльності як необхідної умови підготовки висококваліфікованих фахівців та коректному методичному застосуванні набутих знань, умінь використання новітніх інформаційно-комунікаційних, цифрових, проєктних, тренінгових технологій у професійній діяльності.

ПЕРЕЛІК КОНКУРСНИХ ПРЕДМЕТІВ

Набір студентів відбувається за результатами зовнішнього незалежного оцінювання. За необхідності – можливе навчання за індивідуальним графіком, з використанням дистанційних технологій.

Сертифікати ЗНО для вступу на відкриту конкурсу пропозицію (за умовами загальноукраїнського конкурсу):

 1. Англійська мова (сертифікат)
 2. Українська мова (сертифікат)
 3. На вибір: Історія України або Географія (сертифікат)

Концепція розвитку науково-дослідницької та інноваційної діяльності кафедри спрямована на виконання соціального замовлення на фахівців широкого спектру економічних, технічних та гуманітарних спеціальностей, які здатні використовувати іноземну мову в ситуаціях професійної сфери на рівні незалежного користувача (В2).

Концепція охоплює всі напрями діяльності Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка і передбачає такі кроки:

Розвиток фахової підготовки

Оптимізація викладацького складу кафедри шляхом виконання перспективного плану захисту кандидатських дисертацій науковцями кафедри, сприяння підготовці в докторантурі.

Навчально-методична робота

 1. Для забезпечення дисциплін, що викладаються, якісним навчальним матеріалом збільшення обсягу видання навчально-методичних посібників із грифом університету.
 2. Упровадження в процес іншомовної підготовки студентів новітніх педагогічних технологій: навчання за допомогою мовного портфеля, проектної методики, методики «занурення».

Науково-дослідна робота

 1. Підвищення наукового потенціалу кафедри через активну участь у наукових конференціях різного рівня з обов’язковою публікацією статей або тез доповідей та особистими виступами.
 2. Публікація результатів наукових досліджень у фахових, міжнародних виданнях та у виданнях, що входять до наукометричних баз даних.
 3. Проведення науково-практичних семінарів та консультацій для науково-педагогічних працівників, аспірантів, співробітників та студентів університету в межах роботи науково-методичної лабораторії «Центр іноземних мов».

Інформаційно-телекомунікаційна діяльність

Інформаційно-телекомунікаційну діяльність кафедри загального мовознавства та іноземних мов спрямовано передовсім на активне застосування в начальному процесі комп’ютерно-лінгафонного кабінету, оснащеного сучасним програмним комплексом «Діалог Nibelung». Це передбачає:

 1. Підвищення рівня медіаосвіти викладацького складу кафедри шляхом обговорення на засіданнях методичного семінару теоретичних і практичних питань щодо техніко-дидактичних можливостей програмного комплексу «Діалог Nibelung» у навчанні іноземних мов;
 2. Проведення майстер-класів, спрямованих на формування і вдосконалення навичок роботи викладачів із програмним комплексом «Діалог Nibelung»;
 3. Визначення критеріїв і здійснення відбору текстових, аудіо й відео матеріалів, доцільних для застосування в межах комплексу;
 4. Створення комплексів завдань для навчання читання, аудіювання, говоріння, письма й перекладу в інтерактивному мультимедійному середовищі;
 5. Розробку контрольних тестів і введення їх у програму;
 6. Проведення демонстраційних занять у комп’ютерно-лінгафонному кабінеті.

Розвиток міжнародних зв’язків і співробітництва

 1. Участь у програмах академічного обміну.
 2. Усебічне вивчення зарубіжного досвіду викладання іноземних мов у мовних і немовних ЗВО.
 3. Проведення спільних наукових досліджень із кафедрами іноземних мов ЗВО України, участь у міжнародних наукових конференціях, семінарах, симпозіумах.
 4. Допомога з іншомовної підготовки викладачам, науковцям, студентам університету для їх участі в міжнародних програмах обміну, стажуванні, навчанні, викладанні за кордоном.
 5. Участь у семінарах, майстер-класах та інших заходах, що проводяться носіями мови. Залучення до них студентів та потенційних абітурієнтів.
 6. Участь у заходах у межах спільного з Британською Радою в Україні проекту «Англійська для університетів».
 7. Підписання угоди з департаментом освіти Корпусу Миру США про співпрацю, що передбачає викладання англійської мови американським фахівцем.

Участь кафедри у міжнародних та всеукраїнських асоціаціях, зокрема, членство в українському осередку міжнародної асоціації викладачів англійської мови як іноземної TESOL, а також в Асоціації германістів України, яка співпрацює з Гете інститутом Німеччини та ДААД.

Дисципліни, які викладаються на кафедрі студентам філологічних і нефілологічних спеціальностей:

 • Вступ до мовознавства
 • Загальне мовознавство
 • Латинська мова
 • Історія англійської мови
 • Практична граматика (англійська мова)
 • Основи наукових досліджень
 • Усний і письмовий двосторонній переклад текстів різних жанрів
 • Основи підготовки гідів-перекладачів
 • Основи комп’ютерного перекладу
 • Іноземна мова
 • Іноземна мова за професійним спрямуванням
 • Ділова іноземна мова
 • Практикум з іноземної мови
 • Друга іноземна мова
 • Іноземна мова для академічних цілей
 • Третя іноземна мова (французька, польська мови)

Викладачі кафедри мають змогу проводити навчання студентів в аудиторіях, оснащених сучасним аудіо, відео та комп’ютерним обладнанням. Постійно ведеться пошук нових форм навчальної роботи, спрямованих на перетворення навчального процесу в плідну співпрацю викладачів кафедри загального мовознавства та іноземних мов зі студентами, аспірантами та колегами з інших кафедр університету. Справжньою лінгвістичною лабораторією став мережевий комп’ютерний клас зі стандартним апаратним забезпеченням, оснащений відповідною гарнітурою (навушники і мікрофони), і основне – спеціальним програмним забезпеченням – комплексом «Діалог Nibelung». Саме правильний вибір програмного комплексу дав можливість розробляти контент навчального курсу, розв’язувати ті чи інші навчальні завдання під час формування іншомовної комунікативної компетенції студентів у читанні, аудіюванні, говорінні й письмі, а також здійснення управління їх самостійною роботою. Відтепер роль викладача, як головної діючої особи навчального процесу виявляється і в тому, що він через систему «підглядання» і «втручання» може вносити виправлення й оцінювати роботу студента дуже оперативно, під час виконання студентом завдання, чого не можна досягти іншими навчальними засобами.

Викладачами кафедри постійно здійснюється публікація методичних розробок та рекомендацій із загального мовознавства, комунікативної лінгвістики, методики навчання іноземних мов, іноземної мови за професійним спрямуванням та ділової іноземної мови для студентів усіх факультетів та спеціальностей, у тому числі й новостворених. Під час підготовки методичних розробок викладачі кафедри керуються вимогами Міністерства освіти і науки України.

На кафедрі активно працює методичний семінар, на засіданнях якого обговорюються актуальні проблеми методики викладання іноземних мов, такі як: інформаційні технології у навчанні іноземних мов – застосування комп’ютерних навчальних програм (наприклад Reward), прикладних програм (Word, Power Point), програм-оболонок (Hot Potatoes, Діалог Nibelung), використання служб і ресурсів Інтернету, впровадження елементів дистанційного навчання; аналіз підручників для навчання іноземних мов; сучасні підходи до тестування рівня сформованості іншомовної комунікативної компетенції, структура і зміст міжнародних тестів: IELTS, TOEFL, FCE, CAE; використання мовного портфеля – засобу, що дозволяє студентам вести облік досвіду вивчення іноземної мови та міжкультурного спілкування, ставити особисті цілі навчання, здійснювати самооцінювання мовних досягнень; упровадження проектної методики у процес професійно спрямованої іншомовної підготовки, організація і моніторинг інформаційно-дослідницьких і виробничих проектів.

Напрями досліджень. Науковці кафедри здійснюють дослідження з сучасних проблем філології та педагогіки, зокрема:

 • комунікативної лінгвістики;
 • дискурсології;
 • теорії та методики викладання іноземних мов;
 • перекладознавства та методики навчання перекладу;
 • загальної педагогіки.

 Науковий кадровий потенціал. На сьогодні на кафедрі загального мовознавства та іноземних мов працює 6 кандидатів філологічних/педагогігчних наук, два викладачі навчаються в аспірантурі та два викладачі працюють над дисертаційним дослідженням як пошукачі.

Наукові публікації. Результати досліджень викладачів кафедри висвітлено в численних наукових та науково-методичних публікаціях, з якими можна ознайомитися, скориставшись університетським репозитарієм.

Науково-технічні заходи. Суттєво зросла участь викладачів у міжнародних конференціях та їх залучення до міжнародних наукових видань. Науково-педагогічні працівники кафедри брали участь у науково-технічних заходах ЗВО як України, так і Англії, Бельгії, Німеччини, Швеції, Польщі, Болгарії, Чехії, ПАР, тощо.

Із 2013 року кафедра проводить Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Інноваційні технології у контексті іншомовної підготовки фахівця», із 2018 року – Міжнародну науково-практичну конференцію «Інноваційні технології у контексті іншомовної підготовки фахівця».

У межах роботи науково-методичної лабораторії «Центр іноземних мов» надається науково-консультаційна допомога науково-педагогічним працівникам, аспірантам, співробітникам та студентам університету для їх адаптації до постійно змінюваних сучасних освітніх процесів у сфері міжнародного співробітництва, а саме участі в міжнародних наукових заходах, грантах, проектах та програмах, проведенні наукових досліджень і висвітленні їх результатів у закордонних спеціалізованих виданнях, що входять до наукометричних баз даних, здійсненні освітнього процесу іноземними мовами та його науково-методичному забезпеченні.

Наукова робота студентів. Під керівництвом викладачів кафедри студентами університету було підготовлено доповіді, які були представлені на наукових та науково-практичних конференціях різних рівнів, а результати студентських досліджень були опубліковані у вигляді статей та тез доповідей конференцій.

Наукові розвідки викладачів кафедри спрямовані на дослідження проблем мовознавства, дискурсології, методики викладання іноземних мов, педагогіки. Їх результати знаходять своє відображення у наукових публікаціях, виступах на конференціях різних рівнів.

Щорічно кафедра організовує та проводить Міжнародну науково-практичну конференцію «Інноваційні технології у контексті іншомовної підготовки фахівця».

Адреса: 36011, Україна, м. Полтава, проспект Першотравневий, 24, Центральний корпус

( ауд.310, 315 )

Телефон: (066) 427 99 10.

E-mail: kafedra_pntu@ukr.net

Facebook: https://www.facebook.com/inoz.fil/